Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Ūžesys išduoda pavargusius guolius

Tvar­kin­gi guo­liai – tai sta­bi­li ir tvar­kin­ga ma­ši­na ke­ly­je, il­giau ne­su­si­dė­vin­čios ki­tos pa­ka­bos de­ta­lės, ma­žes­nės au­to­mo­bi­lio ku­ro są­nau­dos, tvar­kin­gai be­si­dė­vin­čios pa­dan­gos.
Nuotraukos
Tvar­kin­gi guo­liai – tai sta­bi­li ir tvar­kin­ga ma­ši­na ke­ly­je, il­giau ne­su­si­dė­vin­čios ki­tos pa­ka­bos de­ta­lės, ma­žes­nės au­to­mo­bi­lio ku­ro są­nau­dos, tvar­kin­gai be­si­dė­vin­čios pa­dan­gos. Bet kai iš­gir­si­te pa­na­šų į kau­ki­mą gar­są, ne­dve­jo­ki­te ir pa­si­ti­krin­ki­te ra­tų guo­lius.

Ra­to guo­lių yra įvai­riau­sių - kiek­vie­nam au­to­mo­bi­lio mo­de­liui jie yra skir­tin­gų mat­me­nų, sto­rio, dia­me­tro. Jų pa­skir­tis - tvir­tai lai­ky­ti ra­tą prie au­to­mo­bi­lio, ne­su­tei­kiant jam lais­vu­mo, bet ir leis­ti ra­tui su­ktis, esant kuo ma­žes­niam pa­sip­rie­ši­ni­mui, kad au­to­mo­bi­lis ge­rai rie­dė­tų.

Tra­di­ci­nis ra­to guo­lis yra pre­suo­ja­mas ir tvir­ti­na­mas ap­sau­gi­niu žie­du. Guo­lio vi­dus su­ka­si, o iš­ori­nė da­lis lie­ka sta­bi­li. Kai ku­rie guo­liai ga­li bū­ti ne tik pre­suo­ja­mi ir fik­suo­ja­mi žie­du, bet ir su­ka­mi varž­tais.

Ne­pai­sant to, ar guo­lis tik pre­suo­ja­mas, ar ver­žia­mas, kiek­vie­no jo vi­du­je įspau­džia­ma de­ta­lė, ant ku­rios už­mau­na­mas stab­džių dis­kas ir pri­su­ka­mas ra­tas. Bū­tent jai ten­ka di­de­lės ap­kro­vos ma­ši­nai va­žiuo­jant, po­sū­kiuo­se. Vi­di­nė guo­lio da­lis ju­da di­de­liu grei­čiu, o iš­ori­nė lie­ka ne­jud­ri.

Su­ūžia posūkiuose

„Gen­dan­tis guo­lis pir­miau­sia pra­de­da ūž­ti ar švilp­ti. Prie­ki­nia­me ra­te daž­niau­siai šis gar­sas at­si­ran­da po­sū­kiuo­se, iš pra­džių aš­tres­niuo­se, pa­skui - ir ma­žes­niuo­se, o ga­lų ga­le pra­de­da ūž­ti vi­suo­met. Lai­kui bė­gant ne­re­mon­tuo­ja­mas toks guo­lis pra­de­da kli­bė­ti ir ra­te at­si­ran­da lais­vu­mas, au­to­mo­bi­lis pra­ran­da sta­bi­lu­mą ke­ly­je, ne­ly­giai dė­vi­mos pa­dan­gos, o dėl vir­pe­sių, vib­ra­ci­jos bei ne­pas­kai­čiuo­tų ap­kro­vų grei­čiau gen­da ir ki­tos pa­ka­bos de­ta­lės“, – pa­sa­ko­jo au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vių „Ser­vi­sas 007“ di­rek­to­rius To­mas Men­ke­le­vi­čius.

Pa­šne­ko­vas pa­ta­rė, kad su­ge­du­sį, ūžian­tį guo­lį ga­li­ma pa­ti­krin­ti la­bai pa­pras­tai - pa­kė­lus ma­ši­ną dom­kra­tu ir pa­kli­bi­nus ra­tą. Tie­sa, bū­ki­te ati­dūs, nes kli­ban­tis ra­tas ga­li bū­ti ir ki­tų pa­ka­bos de­ta­lių pa­žei­di­mo prie­žas­tis, pa­vyz­džiui, šar­ny­rų, vai­ro trau­kės. Rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad daž­nai prie­ki­nių ir ga­li­nių ra­tų guo­liai ski­ria­si - ga­li­niai guo­liai ne­bū­ti­nai yra di­de­li, pre­suo­ja­mi , kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­lio mo­de­liuo­se jie yra ma­žes­ni ir leng­viau kei­čia­mi.

www.lzinios.lt