Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Rusai klupdo reeksportuotojus gudrybėmis

Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ne­pra­ran­da vil­ties, kad Mui­tų są­jun­gai pri­klau­san­čių ša­lių – Ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos – pir­kė­jai dar su­grįš pirk­ti ma­ši­nų į Lie­tu­vą, nors pa­sta­rų­jų sa­vai­čių ru­sų spren­di­mai ma­ži­na to­kią ti­ki­my­bę.
Nuotraukos

Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ne­pra­ran­da vil­ties, kad Mui­tų są­jun­gai pri­klau­san­čių ša­lių – Ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos – pir­kė­jai dar su­grįš pirk­ti ma­ši­nų į Lie­tu­vą, nors pa­sta­rų­jų sa­vai­čių ru­sų spren­di­mai ma­ži­na to­kią ti­ki­my­bę.

„No­sies ne­nu­ka­bi­na­me ir lau­kia­me pa­ties ge­riau­sio. Ma­nau, ge­ra­sis lai­kas dar at­eis“, - dien­raš­tį LŽ ti­ki­no Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis. Vers­li­nin­kas taip kal­bė­jo jau po to, kai Ru­si­jos pre­zi­den­tas pa­si­ra­šė mū­sų ša­lies nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­lui ne­pa­lan­kų įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams nuo 2014 me­tų sau­sio 1 die­nos bus tai­ko­ma rink­lia­va už ma­ši­nų uti­li­za­vi­mą pa­gal tas pa­čias nuo­sta­tas, ko­kios šiuo me­tu jau tai­ko­mos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) įve­ža­miems au­to­mo­bi­liams. Rin­kos eks­per­tai ne­abe­jo­ja, kad tai dar vie­na ru­sų gud­ry­bė sa­vo vis la­biau klum­pan­čiai au­to­mo­bi­lių ga­my­bai ap­sau­go­ti. Be­ne skau­džiau­siai Ru­si­jos pre­zi­den­to pa­si­ra­šy­tas nor­mi­nis ak­tas smogs Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių reeks­por­tuo­to­jams.

Vie­nas žings­nis pir­myn, du – atgal

Dar vi­sai ne­se­niai mū­sų pre­kiau­to­jai nau­do­tais au­to­mo­bi­liais šo­ki­nė­jo iš džiaugs­mo. 2012-ai­siais Ru­si­ja pa­skel­bė po il­gų de­ry­bų pa­ga­liau pa­si­ra­šy­sian­ti su­tar­tį su pa­sau­li­ne pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ja (PPO). Ci­vi­li­zuo­to­se ša­ly­se to­kia su­tar­tis reiš­kia, kad iš kar­to ar­ba ne­tru­kus pre­ky­ba tarp PPO na­rių pa­gy­vės, nes ne­liks mui­tų. Pra­ei­tų me­tų rug­sė­jį pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tį ru­sai įsi­pa­rei­go­jo iš ES įve­ža­miems au­to­mo­bi­liams mui­tus ma­žin­ti pa­leng­va – be­veik nu­li­nio dy­džio jie bū­tų ta­pę po ke­le­rių me­tų.

Mū­sų pre­ky­bi­nin­kams tai ža­dė­jo ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes di­din­ti nau­do­tų ma­ši­nų reeks­por­tą iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos į Ru­si­ją. Ru­sų spren­di­mas au­to­ma­tiš­kai įsi­ga­lio­jo ir Ka­zachs­ta­ne bei Bal­ta­ru­si­jo­je – šias ša­lis sek­ti Ru­si­jos pa­vyz­džiu įpa­rei­go­ja su­tar­tis dėl bend­rų mui­tų.

Ta­čiau ru­sai gud­ra­vo. Vie­toj nai­ki­na­mų mui­tų, tai­ko­mų au­to­mo­bi­liams, jie įve­dė uti­li­za­vi­mo mo­kes­tį. Jis ne ką ma­žes­nis, o dau­ge­liu at­ve­jų – net di­des­nis už tą, ku­ris bu­vo im­amas kaip mui­to mo­kes­tis. Da­bar už nau­ją ar apy­nau­jį į Ru­si­ją par­duo­ti ve­ža­mą au­to­mo­bi­lį ten­ka mo­kė­ti nuo 1470 iki 9315 li­tų, o jei ma­ši­na se­nes­nė nei tre­jų me­tų, mo­kes­tis pa­ky­la iki 8970–59 340 li­tų. Kai ku­rioms trans­por­to prie­mo­nėms, pa­vyz­džiui, ga­lin­giau­siems ka­syk­lo­se nau­do­ja­miems su­nkve­ži­miams, tai­ko­mas mo­kes­tis ga­li siek­ti net apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Ru­si­ja, gin­da­ma sa­vo po­zi­ci­ją, aiš­ki­na, kad mo­kes­čiai ren­ka­mi ap­lin­kai tau­so­ti – esą grei­tai rei­kės uti­li­zuo­ti pa­se­nu­sias trans­por­to prie­mo­nes. Mask­va pa­brė­žia, jog dau­giau kaip pu­sė ša­lies ke­liais va­ži­nė­jan­čių au­to­mo­bi­lių yra de­šim­ties me­tų ar se­nes­ni.

To­dėl Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių tur­ga­vie­tė­se vie­toj pir­kė­jų iš Ru­si­jos ir ki­tų Mui­tų są­jun­gos ša­lių antp­lū­džio lau­kė vi­siš­kas pre­ky­bos šti­lis. Nau­ja vil­tis mū­sų pre­ky­bi­nin­kams įsi­žie­bė ta­da, kai lie­pos 1 die­ną ES ne­ap­si­ken­tu­si krei­pė­si į Ru­si­ją, kad uti­li­za­ci­jos mo­kes­tis bū­tų at­šauk­tas. Po­zi­ci­jos tu­rė­jo bū­ti su­de­rin­tos per du mė­ne­sius. Jei tai bū­tų bu­vę ne­pa­da­ry­ta, Bend­ri­ja bū­tų įgi­ju­si tei­sę kreip­tis dėl jai pa­lan­kaus spren­di­mo į PPO.

Gud­ry­bė nė­ra nuo­spren­dis?

Briu­se­lis at­krei­pė PPO dė­me­sį, kad Ru­si­ja dis­kri­mi­nuo­ja ne Mui­tų są­jun­gos ša­ly­se vei­kian­čius au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus ir eks­por­tuo­to­jus, nes ma­ši­noms, pa­ga­min­toms Ru­si­jo­je ar įve­ža­moms iš Ka­zachs­ta­no bei Bal­ta­ru­si­jos, uti­li­za­vi­mo mo­kes­tis ne­tai­ko­mas. Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­las lau­kė, kol bus at­šauk­tas mo­kes­tis, ir vėl gy­ve­no op­ti­mis­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis. Ty­la tru­ko il­giau kaip še­šias­de­šimt die­nų. Vė­liau pa­si­ro­dė V.Pu­ti­no pa­si­ra­šy­tas įsta­ty­mas, ku­rį rin­kos eks­per­tai ver­ti­na kaip dar vie­ną ru­sų gud­ry­bę sie­kiant ri­bo­ti sa­vo rin­ką.

V.Nau­ja­nis su­tin­ka, kad Ru­si­ja ra­do jai pa­lan­kų spren­di­mą. Da­bar lyg ir vil­kas so­tus, ir avys svei­kos – bent jau for­ma­liai su­si­ly­gi­no Mui­tų są­jun­go­je ir už jos ri­bų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų mo­ka­mi mo­kes­čiai. O štai Lie­tu­vos reeks­por­tuo­to­jai li­ko už bor­to – jų į Ru­si­ją ve­ža­mi nau­do­ti au­to­mo­bi­liai, pa­bran­gę 2012-ųjų rug­sė­jį, taip ir ne­at­pi­go.

Vis dėl­to, kaip tvir­ti­no „Va­ra­no“ va­do­vas, „viš­čiu­kus skai­čiuo­si­me at­ėjus ru­de­niui“. „Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ti­krai ne­pra­ran­da vil­ties, kad pir­kė­jai iš Mui­tų są­jun­gos ša­lių dar su­grįš. Kai per­nai Ru­si­ja įve­dė uti­li­za­vi­mo mo­kes­tį, ma­nau, pa­pras­ti ru­sai ti­kė­jo­si, kad jų ša­ly­je pa­ga­min­tas nau­jas au­to­mo­bi­lis kai­nuos ne­daug dau­giau nei iš už­sie­nio at­ga­ben­tas nau­do­tas. To­dėl ir nu­sto­jo va­ži­nė­ti į Lie­tu­vą. Ta­čiau da­bar, kai Ru­si­jo­je pa­ga­min­tos nau­jos ma­ši­nos brangs tiek pat, kiek ir at­vež­tos iš už­sie­nio, grei­čiau­siai vėl bus at­sig­ręž­ta į daug pi­ges­nius nau­do­tus au­to­mo­bi­lius. Aiš­ku, kad kai­my­nai tai su­pras­tų, rei­kia šiek tiek lai­ko“, - sa­kė V.Nau­ja­nis.

Su­nku ką nors tra­giš­ka įžvelg­ti ir tuo­se skai­čiuo­se, ku­riuos dien­raš­čiui LŽ pa­tei­kė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Pa­si­ro­do, per tris šių me­tų ket­vir­čius į Ru­si­ją bu­vo reeks­por­tuo­ta nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, ku­rių bend­ra ver­tė maž­daug pri­lygs­ta su­mai, gau­tai už 2010 ir 2011 me­tais to­je ša­ly­je par­duo­tas ma­ši­nas kar­tu pa­ėmus. Ga­li bū­ti, jog bend­ra su­ma pa­di­dė­jo ir dėl to, kad pri­tai­kius uti­li­za­vi­mo mo­kes­tį au­to­mo­bi­liai ta­po bran­ges­ni.

Nau­do­tų au­to­mo­bi­lių eks­por­to apim­ties po­ky­čiai (mln. Lt)

2010 m. 137

2011 m. 240

2012 m. 572

2013 m. I-III ketv. 368

www.lzinios.lt