Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Šalies kempingai – atradimas turistams

Šį­met ne vien tu­ris­tų srau­tais gar­sė­jan­čio­se, bet ir nuo­ša­lio­se vie­to­se sa­vi­val­dy­bių įreng­tuo­se kem­pin­guo­se per­nak­vo­ję žmo­nės vė­liau čia vėl grįž­ta ieš­ko­ti nak­vy­nės.
Nuotraukos
2016.07.22.
Kai ku­rių me­ri­jų įreng­ti kem­pin­gai ku­rį lai­ką ne­do­mi­no nei vers­li­nin­kų, nei ke­liau­to­jų ir bu­vo tam­pan­tys prob­le­mi­niais sta­ti­niais. Ta­čiau šį­met ne vien tu­ris­tų srau­tais gar­sė­jan­čio­se, bet ir nuo­ša­lio­se vie­to­se sa­vi­val­dy­bių įreng­tuo­se kem­pin­guo­se per­nak­vo­ję žmo­nės vė­liau čia vėl grįž­ta ieš­ko­ti nak­vy­nės.

Vie­na iš sri­čių, ku­riai Lie­tu­vo­je pa­sta­rai­siais me­tais ga­na dos­niai skir­ta ES struk­tū­ri­niai fon­dų lė­šų, yra kem­pin­gų sta­ty­ba. Tad jų, ne­re­tai va­di­na­mų vie­nos nak­ties poil­sia­vie­tė­mis, pa­sta­ty­tų me­ri­jų ini­cia­ty­va, at­si­ra­do ne vien mū­sų ša­lies ku­ror­ti­nė­se vie­to­vė­se, bet ir at­okio­se tu­ris­tų, o ypač poil­siau­to­jų re­čiau lan­ko­mo­se vie­to­se.

Kad pri­trauk­tų kuo dau­giau tu­ris­tų, ša­lies kem­pin­guo­se siū­lo­ma ne vien nak­vy­nė. Štai su­sto­ju­sie­ji Kur­tu­vė­nų kem­pin­ge (Šiau­lių r.) gau­na ne vien nak­vy­nę, bet ir pa­jo­di­nė­ja. Per­nak­vo­ju­sie­ji Klai­pė­dos kem­pin­ge vai­ši­na­mi ša­ko­čiais, o Bir­žų kem­pin­go sve­čiai mo­ko­si ama­tų.

Pri­kė­lė mer­din­tį kempingą

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės už 600 tūkst. eu­rų (di­džio­ji šių pi­ni­gų da­lis – ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos) pa­sta­ty­tas kem­pin­gas dve­jus me­tus sto­vė­jo tuš­čias. Vis dėl­to šie­met, pa­ga­liau ra­dus nuo­mo­to­ją, kem­pin­gą „a­tra­do“ ke­liau­to­jai. „Dir­ba­me dar tik še­šias sa­vai­tes, bet per tą lai­ką pas mus nak­vo­jo ne vien mū­sų ša­lies ke­liau­to­jai, bet ir at­vy­kė­liai iš Ka­na­dos, Suo­mi­jos, Len­ki­jos ir ki­tų ša­lių“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Bir­žų kem­pin­gą iš ra­jo­no me­ri­jos iš­si­nuo­mo­ju­si Onu­tė Gru­žaus­kie­nė. Pa­sak vers­li­nin­kės, par­ai ja­me pa­sis­ta­ty­ti kem­pe­rį kai­nuo­ja 15 eu­rų, pa­la­pi­nę – 4–6 eu­rus, o vie­ta au­to­mo­bi­liui – 3,5 eu­ro. Ne­tu­rin­tys sa­vos pa­la­pi­nės ją ga­li iš­si­nuo­mo­ti už 7–10 eu­rų.

„Vis dėl­to dau­giau­sia už­sie­nio sve­čių pas mus at­va­žiuo­ja dvi­ra­čiais ir at­si­ve­ža sa­vo pa­la­pi­nes. Lie­tu­viai, tarp ku­rių bū­ta be­ne dau­giau­sia klai­pė­die­čių, daž­niau­siai at­vyks­ta au­to­mo­bi­liais“, – pa­brė­žė Bir­žų kem­pin­go va­do­vė. Ji sa­kė, kad sve­čiai pa­pras­tai nak­vo­ja vie­ną ar­ba dvi nak­tis. „Kad ap­si­lan­kiu­sie­siems kem­pin­ge lik­tų di­des­nis įspū­dis, pra­dė­jau siū­ly­ti edu­ka­ci­nes prog­ra­mas: ir vel­ti­nių vė­li­mą, ir nė­ri­mą ant grėb­lio ar dvi­ra­čio ra­to, ir spe­cia­laus gar­dė­sio – se­no­vi­nių ro­žy­čių – ga­my­bą“, – pa­sa­ko­jo O. Gru­žaus­kie­nė.

Pa­sva­lio me­ri­ja už dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų yra įsi­ren­gu­si kem­pin­gą, ku­ria­me gre­ta kem­pe­riams ir pa­la­pi­nėms skir­tų vie­tų yra pen­ki sta­cio­na­rūs poil­sio na­me­liai. Kem­pin­gas įreng­tas Pa­sva­lio mies­to par­ke, ša­lia jo – fut­bo­lo aikš­ty­nas. „Iš pra­džių šį kem­pin­gą eksp­loa­ta­vo Pa­sva­lio spor­to mo­kyk­la, o nuo šių me­tų jį nuo­mo­ja­si Klai­pė­dos vers­li­nin­kai“, – aiš­ki­no va­dy­bi­nin­ku šia­me kem­pin­ge dir­ban­tis Vid­man­tas Kaz­laus­kas. Jis pa­brė­žė, kad Pa­sva­lio kem­pin­gą dau­giau­sia ap­lan­ko ir ja­me nak­vo­ja už­sie­nie­čiai. „Ta­čiau daž­niau­siai kem­pin­gas nau­do­ja­mas fut­bo­lo sto­vyk­loms, o pas mus sto­vyk­lau­ja bei tre­ni­ruo­ja­si net ir Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kai“, – sa­kė va­dy­bi­nin­kas. Nak­vy­nė Pa­sva­lio kem­pin­ge esan­čia­me na­me­ly­je kai­nuo­ja 8,5 eu­ro, už pa­la­pi­nės pa­sta­ty­mą ten­ka mo­kė­ti 3,5 eu­ro, o už kiek­vie­ną nak­vo­jan­tį­jį pa­la­pi­nė­se ir­gi im­amas 3,5 eu­ro mo­kes­tis. Kem­pe­rio pa­sta­ty­mo kai­na – 12 eu­rų, iš nak­vo­jan­čių­jų kem­pe­riuo­se ren­ka­mas 3,5 eu­ro mo­kes­tis.

Sve­čiai – iš vi­so pasaulio

Šiau­lių ra­jo­no Kur­tu­vė­nų kem­pin­gas – Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko nuo­sa­vy­bė. Šio par­ko va­do­vas Rim­vy­das Ta­mu­lai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad kem­pin­gą nu­tar­ta kur­ti 2009-ai­siais, sie­kiant gau­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų Kur­tu­vė­nų dva­ro so­di­nin­ko na­me­liui at­sta­ty­ti. Bū­tent šia­me na­me­ly­je da­bar įreng­ta kem­pin­go vir­tu­vė, du­šas, tua­le­tas, skal­byk­la, o at­vy­ku­siems sve­čiams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė nak­vo­ti kem­pe­riuo­se bei pa­la­pi­nė­se. Vie­ta kem­pe­riui pa­sta­ty­ti Kur­tu­vė­nų kem­pin­ge kai­nuo­ja 9 eu­rus, as­mens mo­kes­tis – 5 eu­rai, vie­ta pa­la­pi­nei (pri­klau­so­mai nuo pa­la­pi­nės dy­džio) pa­sis­ta­ty­ti – 3–4 eu­rus. At­vy­kė­liai tu­ri ga­li­my­bę pa­jo­di­nė­ti Kur­tu­vė­nų dva­ro žir­gy­ne lai­ko­mais žir­gais.

R. Ta­mu­lai­tis tei­gė, kad pa­grin­di­niai šio kem­pin­go klien­tai – vo­kie­čiai, ke­liau­jan­tys iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties Ry­gos link. Taip pat bū­ta sve­čių iš Suo­mi­jos, Es­ti­jos, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų pa­sau­lio ša­lių. Par­ko va­do­vas pri­si­pa­ži­no, kad lie­tu­vių į Kur­tu­vė­nų kem­pin­gą at­vyks­ta ge­ro­kai ma­žiau nei už­sie­nie­čių. „Pap­ras­tai pir­mie­ji tu­riz­mo se­zo­ną ati­da­ro ang­lai, o po jų va­žiuo­ja ir ki­tų tau­tų žmo­nės“, – tei­gė Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko va­do­vas. Pa­sak jo, Kur­tu­vė­nų kem­pin­gas nuo­lat tu­ri gy­ven­to­jų.

Sve­čius vai­ši­na šakočiais

Nuo­lat užim­tas, pa­sak ad­mi­nis­tra­to­riaus Po­vi­lo Go­rel­čen­ko­vo, bū­na ir Drus­ki­nin­kų kem­pin­gas. Šis kem­pin­gas pri­klau­so Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei, o jį ad­mi­nis­truo­ja me­ri­jos Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Šia­me kem­pin­ge pa­sta­ty­ti kemp­te­rį kai­nuo­ja 17 eu­rų, vie­no ar­ba dvie­jų as­me­nų nak­vy­nė na­me­ly­je – 26–30 eu­rų, o nak­vy­nė vig­va­me (in­dė­nų pa­la­pi­nė­je) vie­nam ar­ba dviem žmo­nėms at­siei­na 12 eu­rų.

Kem­pin­ge pa­sta­ty­ti sep­ty­ni vig­va­mai. „Bū­tent jais ir gar­sė­ja­me, o pa­gy­ven­ti vig­va­muo­se pa­pras­tai no­ri vai­kai, jie ir įkal­ba tė­vus čia nak­vo­ti“, – tei­gė P. Go­rel­čen­ko­vas. Pa­sak jo, at­va­žia­vu­sie­ji į Drus­ki­nin­kus šia­me kem­pin­ge ap­sis­to­ja ir dviem par­om, ir dviem sa­vai­tėms. „E­sa­me su­skai­čia­vę, kad vi­du­ti­nis gy­ve­ni­mo pas mus lai­kas – trys par­os“, – ti­ki­no kem­pin­go ad­mi­nis­tra­to­rius. Anot jo, per vieš­na­gę Drus­ki­nin­kuo­se žmo­nės pa­pras­tai ski­ria lai­ko apy­lin­kėms ap­žiū­rė­ti, van­dens at­rak­cio­nų par­kui ap­lan­ky­ti bei gy­do­mo­sioms pro­ce­dū­roms. Kaip ir ki­tų ša­lies vie­to­vių kem­pin­gų, pa­grin­di­niai Drus­ki­nin­kų kem­pin­go sve­čiai yra už­sie­nie­čiai.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės pa­stan­go­mis pa­sta­ty­tas ir iki šiol jos val­dy­tas Gi­ru­liuo­se esan­tis „Pa­jū­rio kem­pin­gas“ nuo šių me­tų taip pat tu­ri nuo­mo­to­ją. Kem­pin­go di­rek­to­rius Re­na­tas Sū­džius pa­brė­žė, kad vi­si na­me­liai da­bar, se­zo­no me­tu, nuo­lat bū­na užim­ti, o vie­tų kem­pe­riams bei pa­la­pi­nėms pa­sis­ta­ty­ti dar yra. „Tu­riu są­ra­šą, iš kur at­vy­kę žmo­nės šiuo me­tu gy­ve­na mū­sų kem­pin­ge. Tai – sve­čiai iš Če­ki­jos, Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Es­ti­jos, Olan­di­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos“, – sa­kė „Pa­jū­rio kem­pin­go“ va­do­vas. Pa­sak jo, žmo­nės at­vyks­ta ir kem­pe­riais, ir leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, ir pės­čio­mis. Čia at­vy­kę už­sie­nie­čiai sten­gia­si ap­lan­ky­ti apy­lin­kes, o lie­tu­viai pa­pras­tai sku­ba džiaug­tis jū­ra. Kad sve­čiams su­teik­tų ma­lo­nu­mą, kiek­vie­ną ry­tą į kem­pin­gą ke­pė­jai at­ve­ža šil­tos duo­nos, ban­de­lių ir ša­ko­čių. „Ša­ko­čiais sve­čius pa­pras­tai ir pa­vai­ši­na­me, nes dau­ge­lis už­sie­nie­čių ne­bū­na ma­tę to­kių ke­pi­nių“, – pa­brė­žė R. Sū­džius.

Iš­si­nuo­mo­ti ke­tur­vie­tį kem­pin­go na­me­lį („Pa­jū­rio kem­pin­ge“ yra 12 to­kių na­me­lių) se­zo­no me­tu kai­nuo­ja 60–65 eu­rus, vie­ta pa­la­pi­nei pa­sis­ta­ty­ti – 5–7 eu­rus, o kem­pe­riui – 16 eu­rų. As­mens mo­kes­tis nak­vo­jan­tie­siems pa­la­pi­nė­se bei kem­pe­riuo­se – 5 eu­rai.