Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Žvejoti ant ledo – tik su smaigais!

Nau­ja­sis ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pra­ei­tą sa­vai­tę pa­tvir­ti­no nau­jas Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les. Jo­se įtvir­tin­ta prie­vo­lė žve­jo­jant ant le­do tu­rė­ti spe­cia­lius smai­gus.
Nuotraukos

Dėl sau­gu­mo

To­kio įran­kio tu­rė­ji­mas ir nau­do­ji­mas už­tik­rin­tų ga­li­my­bę įlū­žus juo iš­lip­ti ant le­do, to­dėl smai­gas reg­la­men­tuo­tas kaip mi­ni­ma­li ap­sau­ga. „Kas­met, pra­si­dė­jus šal­ta­jam se­zo­nui ar jam bai­gian­tis, iš­girs­ta­me apie be­pras­miš­kas po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jų žū­tis. Šį se­zo­ną to­kių at­ve­jų jau ir­gi bu­vo. Įti­ki­nė­ji­mai ir per­spė­ji­mai, kad le­das plo­nas ir lip­ti ant jo ne­sau­gu, de­ja, ne vi­suo­met pa­vei­kia. To­dėl bū­ti­na im­tis pa­pil­do­mų veiks­mų“, – sa­kė mi­nist­ras V.Ma­zu­ro­nis.

Sa­vait­ga­lį ant Kau­no ma­rių su­tik­ti žve­jai už­si­mi­nė, kad gir­dė­jo apie nau­ją­sias tai­syk­les, ta­čiau jų lai­ky­tis ža­da ne vi­si, o ir pa­ma­ty­ti nau­jų­jų smai­gų te­ko ne­daug. „Gir­dė­jau, ži­nau, kad su sa­vi­mi da­bar jau pri­va­lu tu­rė­ti spe­cia­lų įran­kį, su ku­rio bū­tų leng­viau iš­si­gel­bė­ti, ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad tik­rai ne kiek­vie­nas žve­jys bėgs jo pirk­ti. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ne­pa­to­gu­mas. Juk žve­jo­ti ant le­do ei­ni ap­si­gin­kla­vęs įvai­ria įran­ga, o pa­si­ka­bin­ti dar vie­ną il­gą laz­dą su kirs­tu­ku po kak­lu – ne­pa­to­gu“, – įsi­ti­ki­nęs žve­jys To­mas iš Aly­taus ra­jo­no.

Ta­čiau, pa­klaus­tas, kas svar­biau – sau­gu­mas ar pa­to­gu­mas, vy­riš­kis ne­abe­jo­da­mas at­sa­kė, kad sau­gu­mas. „Pa­grin­di­nė tai­syk­lė, ku­rios rei­kia lai­ky­tis li­pant ant le­do, – pir­mas kir­tis pei­ke­na. Jei­gu ker­ti į le­dą ir ma­tai, jog jis nė­ra tin­ka­mas, jo­kiu bū­du ne­lipk. To­kia po­le­di­nė žve­jy­ba ga­li la­bai blo­gai baig­tis“, – sa­kė žve­jys.

Nors dau­ge­lis po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jų sa­ko, kad svar­biau­sia – le­do tvir­tu­mas, bū­ti­na ne­pa­mirš­ti auk­si­nės tai­syk­lės – nie­ka­da ne­lip­ti ant le­do vie­nam, o ei­nant žve­jo­ti gru­pė­je, tu­rė­ti ša­li­ką ar vir­vę.

Pa­klaus­tas apie smai­gų nau­dą, žve­jys Pau­lius iš Aly­taus juo­kė­si, kad kol kas jų, žmo­nių va­di­na­mų įvai­riais var­dais, nė su ži­bu­riu ne­ra­si: „Ne­se­niai pa­skli­do ši ži­nia, kad to­kio daik­to rei­kia. Ži­no­ma, tie, ku­rie lai­ko­si tai­syk­lių ar­ba yra baikš­tūs žve­jai, bi­jan­tys bau­dų, tik­rai įsi­gi­jo ar dar įsi­gis to­kią sau­gos prie­mo­nę. Bet jei­gu le­das ne­tvir­tas, ka­žin ar kas be­pa­dės – ne­rei­kia ant jo lip­ti.“

Esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai vie­ną žmo­gų iš­lai­ko ne plo­nes­nis nei 7 cen­ti­met­rų le­das, o žve­jo­jant gru­pei žmo­nių le­do sto­ris tu­rė­tų siek­ti dau­giau nei 15 cen­ti­met­rų.

„Esu tik­ras, kad žve­jai pa­lan­kiai įver­tins šią nau­jo­vę. Juo­lab kad ne vie­nas iš jų yra ir pats už­si­mi­nęs apie jos bū­ti­ny­bę. O kol kas vi­sus po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jus no­rė­čiau dar kar­tą per­spė­ti, kad šiuo me­tu le­das la­bai plo­nas, ant jo lip­ti iš­ties pa­vo­jin­ga“, – pri­me­na mi­nist­ras.

Nors ši žie­ma ne­nu­spė­ja­ma, po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai mė­gau­ja­si žve­jy­bos ma­lo­nu­mais – kai ku­rių van­dens tel­ki­nių le­do nei snie­gas, nei lie­tus ne­su­ga­di­no. „Tie, ku­rie nuo­la­tos žve­jo­ja ir yra pa­ty­rę žve­jai, ži­no, kur ga­li­ma žve­jo­ti, o kur ne. Le­das upė­se, tven­ki­niuo­se, eže­ruo­se la­bai skir­tin­gas, nes bu­vo daug snie­go, kai kur le­das per­ne­lyg plo­nas, klas­tin­gas. To­dėl bū­ti­na sau­go­tis ir bū­ti at­sar­giems, ta­da bė­dų ne­kils“, – sa­kė pa­ty­ręs žve­jys Jo­nas.

 

Smai­gų sty­gius

Li­kiš­kė­lių gat­vė­je įsi­kū­ru­sios žūk­lės reik­me­nų par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas Jo­nas Gruz­dys sa­ko, kad ne­se­niai reg­la­men­tuo­tų sau­gu­mo įran­kių – smai­gų – pre­ky­bo­je trūks­ta. „Tie žūk­lės pre­kių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai, ku­rie pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę spė­jo jų už­si­sa­ky­ti iš did­me­ni­nin­kų, jų tu­ri, o dau­ge­liui par­da­vė­jų trūks­ta, nes ne­už­ten­ka tiek, kiek jų į Lie­tu­vos rin­ką bu­vo įvež­ta. Nors nau­jo­se tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad lip­da­mas ant le­do žve­jys tu­ri tu­rė­ti šią ap­sau­gos prie­mo­nę, ją įsi­gy­ti ga­li­ma ne vi­sur“, – sa­kė jau ne vie­nus me­tus žve­jo­jan­tis vy­ras.

Smai­gai – mi­ni­ma­li, ne­bran­giai kai­nuo­jan­ti, bet ga­na veiks­min­ga prie­mo­nė, ga­lin­ti pa­dė­ti iš­gel­bė­ti žve­jų gy­vy­bę. Anot J.Gruz­džio, ši mi­ni­ma­laus sau­gu­mo prie­mo­nė kai­nuo­ja nuo 12 iki 20 li­tų. Ta­čiau ką da­ry­ti tiems, ku­rie žve­jo­ti no­ri, smai­go nu­si­pirk­ti ne­ga­li, o bau­dų mo­kė­ti ne­no­ri? J.Gruz­dys įsi­ti­ki­nęs, smai­gą iš bė­dos ga­li­ma pa­si­da­ry­ti ir pa­čiam, o sta­lius ne­sun­kiai pa­da­rys itin ko­ky­biš­ką ir ge­rą įran­kį.

Nau­jo­sios tai­syk­lės nu­ma­to, kad ne­tu­rin­tiems smai­gų žve­jams gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 25 iki 200 li­tų. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ti­ki­si, kad bau­dos bus tik griež­čiau­sia prie­mo­nė, ku­rią teks tai­ky­ti itin re­tai. Kad pa­pil­do­mos žve­jų sau­gu­mo prie­mo­nės bū­ti­nos, ro­do gel­bė­ji­mo tar­ny­bų veik­la. Kiek­vie­ną šal­tą­jį se­zo­ną gel­bė­to­jai gau­na de­šim­tis pra­ne­ši­mų apie įlū­žu­sius žmo­nes.

Smai­gus re­ko­men­duo­ja­ma ne­šio­tis taip, kad ne­ti­kė­tai įlū­žus jais bū­tų ga­li­ma ope­ra­ty­viai pa­si­nau­do­ti. Daž­niau­siai žve­jai juos ne­šio­ja­si pa­si­ka­bi­nę ant kak­lo.