Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Kipro kurortas Agia Napa – vakarėlių mėgėjams

Nors Kip­ras tė­ra ne­di­de­lė sa­la, ta­čiau ji – vie­na uni­ver­sa­liau­sių at­os­to­gų kryp­čių. Kip­re sau tin­ka­mą poil­sį ras kiek­vie­nas...
Nuotraukos
Nors Kip­ras tė­ra ne­di­de­lė sa­la, ta­čiau ji – vie­na uni­ver­sa­liau­sių at­os­to­gų kryp­čių. Kip­re sau tin­ka­mą poil­sį ras kiek­vie­nas: ir ieš­kan­tis gam­tos ar pa­žin­ti­nių eks­kur­si­jų, ir be­si­rū­pi­nan­tis ak­ty­vio­mis pra­mo­go­mis ar tie­siog sva­jo­jan­tis ra­miai pa­il­sė­ti pa­plū­di­my­je. 

Vie­nas po­pu­lia­riau­sių at­os­to­gų sce­na­ri­jų Kip­re – links­my­bės 24 val. per par­ą, ku­rių ieš­ko­ti į sa­lą su­plūs­ta mi­nios jau­ni­mo iš vi­so pa­sau­lio. Nes ke­lio­nė į pie­tus ir sma­gūs va­ka­rė­liai, ir jū­ra lais­vo lai­ko su drau­gais – ge­riau­sia rea­bi­li­ta­ci­ja ir po moks­lų, ir po dar­bų.

Ge­riau su­sio­rien­tuo­ti Kip­ro die­nos ir nak­ties gy­ve­ni­me pa­dės tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ biu­ro Kip­re di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Va­si­li­sa No­so­va, ku­ri jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na sa­lo­je ir ži­no, kas jo­je ge­riau­sia.

Su­si­ti­ki­me po se­nu me­džiu

Ieš­kan­tiems links­my­bių V. No­so­va re­ko­men­duo­ja ap­si­gy­ven­ti Agia Na­pos ku­rort­mies­ty­je. Mat bū­tent čia su­plūs­ta dau­giau­sia įvai­ria­tau­čio jau­ni­mo, no­rin­čio links­min­tis nuo su­te­mų iki auš­rų. Ener­gin­giau­sia Agia Na­pos vie­ta – ba­rų ir pra­mo­gų gat­vė, – ji tie­siog taip ir va­di­na­ma. „Šios pės­čių­jų zo­no­je esan­čios gat­vės pra­džia, ku­ri taip pat yra ir po­pu­lia­riau­sia su­si­ti­ki­mų vie­ta, yra Agia Na­pos vie­nuo­ly­nas. Ša­lia įėji­mo į vie­nuo­ly­ną au­ga di­džiu­lis me­dis – vie­nas se­niau­sių Kip­re. Jam ap­ka­bin­ti dvie­jų tri­jų drau­gų ne­pa­kaks – gau­si­te su­si­ras­ti dau­giau ge­ros kom­pa­ni­jos“, – pa­sa­ko­jo V. No­so­va. Ne­to­lie­se yra iš­ka­ba su skulp­tū­ra „I lo­ve Na­pa“ – pui­ki vie­ta nuo­trau­koms iš Kip­ro.

Ku­ror­ti­nė­je Agia Na­pos zo­no­je pir­ma­die­nių nė­ra – va­ka­rė­liai, dis­ko­te­kos ren­gia­mos vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis. In­ten­sy­viau­sias poil­sio Kip­re se­zo­nas – nuo ba­lan­džio vi­du­rio iki spa­lio pa­bai­gos. Nak­ti­niai klu­bai at­si­da­ro apie pir­mą nak­ties, jie vei­kia iki 5–6 ry­to. O ieš­kan­tiems dūz­gių – jau apie 6 at­si­da­ro daug ba­rų, to­dėl links­my­bes ga­li­ma tęs­ti kol tik yra no­ro ir jė­gų.

Pra­mo­gos pa­gal sce­na­ri­jų

Spe­cia­liai poil­siau­to­jams iš Lie­tu­vos „Tez Tour“ dar­buo­to­ja re­ko­men­duo­ja iš ke­lių eta­pų su­si­de­dan­tį die­nos sce­na­ri­jų. „Pir­miau­sia – pus­ry­čiai vieš­bu­ty­je, ku­ria­me ap­sis­to­jo­te. Tuo­met pės­čio­mis ar vie­šuo­ju trans­por­tu ke­liau­ki­te į mies­to pa­kraš­ty­je esan­tį Ni­si pa­plū­di­mį. Šis mė­ly­na vė­lia­va ap­do­va­no­tas pa­plū­di­mys yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių Agia Na­po­je. Pa­plū­di­my­je yra gul­tai ir ba­rai, plokš­te­les su­ka DJ. No­ri­te – mė­gau­ja­tės sau­le ir jū­ra, pa­gei­dau­ja­te – da­ly­vau­ja­te po at­vi­ru dan­gu­mi vyks­tan­čio­se links­my­bė­se. Ka­dan­gi pa­plū­di­mio ba­ruo­se yra ir įvai­rių už­kan­džių, taip pat kur pa­sis­lėp­ti nuo sau­lės, pa­plū­di­my­je ga­li­ma pra­leis­ti ko­ne vi­są die­ną“, – pir­mą links­my­bių da­lį api­bend­ri­no V. No­so­va.

Pu­tų mū­šis

Vie­na iš po­pu­lia­rių va­sa­ri­nių pra­mo­gų Kip­re – pu­tų va­ka­rė­liai ar­ba dis­ko­te­kos. Kaip kad įpras­to­se dis­ko­te­ko­se šo­kių aikš­te­lė pri­pu­čia­ma dū­mų, tai ly­giai taip pat Kip­re ji už­pil­do­ma mui­lo pu­to­mis ar net bur­bu­lais! „Kip­re šil­ta, to­dėl to­kie šo­kiai pu­to­se, su mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­liais – itin ma­lo­nūs ir sy­kiu po­pu­lia­rūs“, – sa­kė V. No­so­va.

Po pa­plū­di­mio grįž­ta­me į vieš­bu­tį. Pa­va­ka­rie­nia­vę, iki at­si­da­rys nak­ti­niai klu­bai, už­su­ka­me į ba­rą ar­ba loun­ge ba­rą. „Kip­re ba­rai gra­duo­ja­mi – ba­ras yra ba­ras, o loun­ge ba­rai – sa­vo­tiš­ka nak­ti­nio klu­bo at­mai­na. Kip­re jie dir­ba iki 2–3 nak­ties ir yra nak­ti­nio gy­ve­ni­mo al­ter­na­ty­va to­se ku­ror­ti­nė­se vie­to­se, ku­rio­se klu­bų ma­žiau ar vi­sai nė­ra. Pvz., to­kios ra­mes­nės vie­tos yra Pa­fo­sas, Pro­ta­ras. Tie­sa, pa­sta­ra­sis la­bai ar­ti Agia Na­pos, to­dėl itin pa­pras­ta at­si­dur­ti Agia Na­pos links­my­bių sū­ku­ry­je net jū­sų vieš­bu­tis – Pro­ta­re“, – at­krei­pė dė­me­sį V. No­so­va.

Fa­ce con­trol Kip­re pra­ktiš­kai nė­ra. Ži­no­ma, jei nak­ti­nis klu­bas iš­si­kė­lęs aukš­tes­nę kar­te­lę, reiks ap­si­reng­ti kiek tvar­kin­giau nei pa­plū­di­mio šle­pe­tės ir šor­tai. Į klu­bus įlei­džia­ma nuo 18 me­tų.


Po­pu­lia­riau­sios vie­tos

Ko­kių ba­rų, res­to­ra­nų, klu­bų ver­ta ieš­ko­ti? Nors kiek­vie­nas ver­ti­ni­mas – su­bjek­ty­vu, vis dėl­to Agia Na­po­je vie­nas po­pu­lia­riau­sių – „Flints­to­nes bar“. La­bai ge­rą pub­li­ką ra­si­te „Se­nior Frogs“ ba­re. „Cast­le Club“, „So­ho“ – jau bran­ges­ni aukš­tes­nio ly­gio klu­bai.

An­tra links­my­bių vie­ta Kip­re po Agia Na­pos – Li­ma­so­lis. Jo mies­te ir ku­ror­ti­nė­je zo­no­je, kaip ir Agia Na­po­je, itin pa­klau­sūs pa­plū­di­mio va­ka­rė­liai. Li­ma­so­ly­je po­pu­lia­rus „Gua­ba“ ba­ras. Aukš­tes­nės kla­sės vie­to­mis lai­ko­mi „Bree­ze“, „Dol­ce“ ba­rai.

Kaip pra­mo­gau­ja vie­tos gy­ven­to­jai?

Jei įdo­mu su­si­pa­žin­ti su vie­tos jau­ni­mu, tai Agia Na­po­je ir ki­to­se nuo tu­ris­tų tirš­to­se vie­to­se jo ne­ra­si­te. Vie­tos gy­ven­to­jai ei­na į mies­tuo­se esan­čius klu­bus, tad jų ieš­ko­ti rei­kė­tų Lar­na­ko­je, sos­ti­nė­je Ni­ko­si­jo­je. Su­pran­ta­ma, vie­ti­niai į klu­bus ei­na sa­vait­ga­liais. Iš vie­ti­nių aud­rin­gų links­my­bių ti­kė­tis ne­ver­ta. Kip­rie­čiai nors ma­lo­nūs bei ge­ra­no­riš­ki, ta­čiau sy­kiu ir ga­na san­tū­rūs, ma­žai šo­ka. Į nak­ti­nius klu­bus, ba­rus at­ei­na dau­giau pa­si­ro­dy­ti. Vai­ki­nai tam­sūs, ne­aukš­ti. Kip­rie­tės tam­sios, to­dėl blon­di­nės eu­ro­pie­tės Kip­ro jau­nuo­liams – la­bai eg­zo­tiš­kos ir gra­žios.

Jei ap­sis­to­jo­te Lar­na­kos ku­ror­ti­nė­je zo­no­je, dar­bo die­no­mis ra­si­te vei­kian­čių ba­rų, loun­ge ba­rų, o klu­bai už­si­kurs tik sa­vait­ga­lį. Po­pu­lia­riau­si ba­rai – „Dis­trict“, „Al­che­mist“.

Dė­me­sio tė­vams, ne­ri­mau­jan­tiems dėl at­ža­lų sau­gu­mo: Kip­ras yra vie­na sau­giau­sių ša­lių Eu­ro­po­je. Kip­re ne­pa­ma­ty­si­te nei be­na­mių, nei nar­ko­ma­nų, taip pat nė­ra strip­ti­zo klu­bų.

Kip­re yra ga­ly­bė ak­ty­vių pra­mo­gų, ypač – van­dens. Tai eks­kur­si­jos lai­vu, van­dens sli­dės, pa­vir­ši­nis ir gi­lu­mi­nis nar­dy­mas. „Ne­tu­ri­me van­dens ma­lo­nu­mus ga­di­nan­čių ryk­lių ar me­dū­zų, – sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė. Kip­re ga­li­ma ke­liau­ti po kal­nus, nuo­mo­tis dvi­ra­čius ir už­siim­ti dau­gy­be ki­tų sma­gių veik­lų. Kip­ras tu­ri ką pa­siū­ly­ti, to­dėl ti­kė­ti­na, kad ir po ki­tų eg­za­mi­nų no­rė­sis grįž­ti at­gal“.