Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Dėvėdamas tautinį kostiumą visa siela pajunti vienybę su savo tauta

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras pir­mą kar­tą su­ren­gė Lie­tu­vių tau­ti­nio kos­tiu­mo kon­kur­są „Ma­no tau­ti­nis kos­tiu­mas“
Nuotraukos

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras pir­mą kar­tą su­ren­gė Lie­tu­vių tau­ti­nio kos­tiu­mo kon­kur­są „Ma­no tau­ti­nis kos­tiu­mas“. Ja­me da­ly­va­vo ir Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ ben­druo­me­nė. Kon­kur­so ko­mi­si­ja 200 kos­tiu­mų at­rin­ko da­ly­vau­ti ant­ra­me tu­re, tarp jų ir „Vo­lun­gė­lės“ pa­siū­din­tą vai­kiš­ką dzū­kų re­gio­no kos­tiu­mą, ku­rį de­monst­ra­vo pen­kia­me­tis Ado­mas Ar­ma­na­vi­čius. Jis pri­sta­ty­tas ka­te­go­ri­jo­je „As­me­ni­nis vai­kiš­kas tau­ti­nis kos­tiu­mas“. Bir­že­lio 29-osios va­ka­rą LRT te­le­vi­zi­jo­je vy­ku­sia­me šven­ti­nia­me pro­jek­to ren­gi­ny­je „Iš­aus­ta ta­pa­ty­bė“ 200 fi­na­li­nin­kų de­monst­ra­vo skir­tin­gų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų, kraš­tų ir vie­to­vių dra­bu­žius. Fi­na­li­nio tu­ro nu­ga­lė­to­jus rin­ko spe­cia­lis­tų, žy­mių vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros žmo­nių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja: re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas, žur­na­lis­tė Edi­ta Mil­da­žy­tė ir ki­ti. Po vie­ną nu­ga­lė­to­ją bu­vo ren­ka­ma še­šio­se ka­te­go­ri­jo­se.

„Nors nu­ga­lė­to­jais tap­ti ne­pa­vy­ko, ne­pa­pras­tai di­džiuo­ja­mės, kad de­ra­mai at­sto­va­vo­me Dzū­ki­jos re­gio­nui, da­ly­va­vo­me pa­ro­dy­da­mi, ko­kia iš tie­sų di­de­lė skir­tin­gų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų kos­tiu­mų įvai­ro­vė, bei pri­si­dė­jo­me puo­se­lė­jant kul­tū­ri­nių tra­di­ci­jų pri­gim­ti­nį ry­šį ir tęs­ti­nu­mą. Tau­ti­nio kos­tiu­mo kon­kur­so fi­na­lą „Iš­aus­ta ta­pa­ty­bė“ kvie­čia­me žiū­rė­ti lie­pos 5 die­ną 21 va­lan­dą per LRT“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra PLYT­NIN­KAI­TĖ.

Lie­pos 6-ąją vi­sus mies­te­lė­nus, tu­rin­čius tau­ti­nį kos­tiu­mą, ji ra­gi­na mi­nė­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­ną, puoš­tis tau­ti­niais rū­bais ir da­ly­vau­ti šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. Dar ne­tu­rin­čius tau­ti­nio kos­tiu­mo, bet ke­ti­nan­čius jį įsi­gy­ti – bū­ti ati­des­nius ren­kan­tis mus ir mū­sų kraš­tą rep­re­zen­tuo­jan­tį kos­tiu­mą. Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se su Auš­ra kal­bė­jo­mės apie tai, ko­dėl vis dar ne­drą­siai įsi­gy­ja­me tau­ti­nį kos­tiu­mą ir koks jaus­mas jį vil­kė­ti.  

– Vai­kiš­kas tau­ti­nis kos­tiu­mas, ku­rį vil­kė­jo Ado­mas, – ko­dėl įstai­ga nu­spren­dė jį pa­siū­ti ir da­ly­vau­ti kon­kur­se?

– 2015-ie­ji pa­skelb­ti Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tais, to­dėl įstai­gos ben­druo­me­nė pa­ren­gė jiems skir­tų ren­gi­nių pro­gra­mą. Pir­ma­sis ren­gi­nys šiai pro­gai bu­vo Laz­di­jų kraš­to mu­zie­jaus pa­ro­dos „Tarp tra­di­ci­jos ir mo­der­nu­mo“ Aly­taus lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ ati­da­ry­mas. Ka­dan­gi jo­je in­te­rak­ty­viai pri­sta­to­ma dvy­li­ka dzū­kų kraš­to ama­tų, nu­ta­rė­me, kad pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu tu­rė­tų skam­bė­ti dzū­kų tar­mė. Pen­kia­me­tis Ado­mas pa­si­ruo­šė dzū­kiš­kai pa­sa­ko­ti pa­sa­kė­lę. Jis tai da­ro la­bai au­ten­tiš­kai, nu­ta­rė­me jo pa­si­ro­dy­mą pri­sta­ty­ti ke­le­tui kon­kur­sų. Sa­ko­ma, kad žmo­gus yra ger­bia­mas iš ap­si­rė­dy­mo, o įver­ti­na­mas su­lig ano pro­tu. De­ra­mo ap­si­rė­dy­mo mums ir pri­trū­ko. Su­tel­kė­me jė­gas ir pa­siu­vo­me Ado­mui kos­tiu­mą, kad bū­tų ger­bia­mas iš ap­si­rė­dy­mo. Marš­ki­nius ir lie­me­nę ra­do­me tarp įstai­gos tu­ri­mų vai­kiš­kų dra­bu­žių, ser­mė­gą ir kel­nes siu­vo­me nau­do­da­mie­si Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro Tau­to­dai­lės po­sky­rio ve­dė­jos, me­no­ty­ri­nin­kės, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės Te­re­sės Jur­ku­vie­nės kny­go­je „Lie­tu­vių tau­ti­nis kos­tiu­mas“ esan­čio­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis. Už­sa­kė­me spe­cia­liai šiam kos­tiu­mui megz­tas ko­ji­nes. Skry­bė­lė ir kak­las­ka­rė yra įstai­gos dar­buo­to­jų as­me­ni­niai daik­tai. Ba­tus pir­ko­me lai­ky­da­mie­si me­džia­giš­ku­mo prin­ci­po. Juos­tą įsi­gi­jo­me aus­ti­nę. Mū­sų kos­tiu­mo trū­ku­mas tas, kad nau­do­ti ne ran­ko­mis ga­min­ti au­di­niai. Taip įstai­go­je at­si­ra­do dzū­kų vai­ko kos­tiu­mas, ku­rį jau ke­le­tą kar­tų sėk­min­gai nau­do­jo­me rep­re­zen­tuo­da­mi sa­ve.

– Vai­kiš­ki tau­ti­niai kos­tiu­mai – ko­kie jie bu­vo dzū­kiš­ko­je tra­di­ci­jo­je?

– Šian­die­ni­nio tau­ti­nio kos­tiu­mo pa­grin­das yra šven­ta­die­niai XIX am­žiaus kai­mo žmo­nių dra­bu­žiai. Ka­dan­gi kos­tiu­mas tar­si ko­das, pa­dė­jo be žo­džių su­pras­ti, ko­kiai kul­tū­rai ar so­cia­li­niam sluoks­niui vie­nas ar ki­tas žmo­gus pri­klau­so, jam žmo­nės sky­rė la­bai daug dė­me­sio ir sie­kė, kad kos­tiu­mas jį de­ra­mai rep­re­zen­tuo­tų. Ado­mo dė­vi­mas kos­tiu­mas ga­lė­tų bū­ti pa­si­tu­rin­čios šei­mos vai­ko kos­tiu­mas.

– Ar daž­nai šian­dien siu­va­mi au­ten­tiš­ki kos­tiu­mai, ar tai, ką vil­ki liau­dies me­no, fol­klo­ro ko­lek­ty­vai, yra tik sti­li­za­ci­ja ir ko­kia jos ver­tė? Kaip ji ap­skri­tai nu­sta­to­ma?

– Šian­dien au­ten­tiš­ki kos­tiu­mai siu­va­mi ga­na daž­nai. Juos daž­niau­siai įsi­gy­ja fol­klo­ro ar et­no­gra­fi­niai an­sam­bliai, taip pat pa­vie­niai as­me­nys (tai tam­pa ma­din­ga). Sie­kiant kos­tiu­mo au­ten­tiš­ku­mo, bū­ti­na at­si­žvelg­ti į vie­to­vės, ku­rio­je gy­ve­na­me, iš­li­ku­sių kos­tiu­mų pa­vyz­džius, spal­vi­nę ga­mą, bū­din­gą puo­šy­bos ma­nie­rą. Lie­tu­vo­je da­bar tik­rai pa­kan­ka moks­liš­kai pa­grįs­tos in­for­ma­ci­jos apie tau­ti­nį kos­tiu­mą. De­ja, kos­tiu­mas kai­nuo­ja daug, ir ne kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas pa­jė­gus jį įsi­gy­ti, to­dėl ten­ka ma­ty­ti au­ten­tiš­ku­mo prin­ci­po ne­ati­tin­kan­čių pa­vyz­džių. Sti­li­zuo­ti kos­tiu­mai nė­ra blo­gai, jei juos dė­vin­tys žmo­nės tai aiš­kiai su­pran­ta ir įvar­di­ja. Tur­būt ge­riau sa­vo kul­tū­rą pri­sta­ty­ti dė­vint sti­li­zuo­tą kos­tiu­mą nei džin­si­nį kos­tiu­mė­lį. Ta­čiau la­bai liū­di­na, kad ypač mo­te­rys ven­gia dė­vė­ti gal­vos ap­dan­ga­lą, ku­ris tar­si es­mi­nis ak­cen­tas, kos­tiu­mą pa­da­ro vien­ti­są, iš­baig­tą.

Kos­tiu­mo ver­tė ga­li bū­ti nu­sta­to­ma at­si­žvel­giant į du kri­te­ri­jus: emo­ci­nę ver­tę (gal jis siū­tas bran­gaus šei­mos žmo­gaus ran­ko­mis ir ke­liau­ja iš kar­tos į kar­tą) ir au­ten­tiš­ku­mą (kos­tiu­mo re­konst­ruk­ci­ja pa­rem­ta ar­chy­vi­ne ar mu­zie­ji­ne me­džia­ga).

– Įdo­mu, kiek kai­nuo­ja tau­ti­nis kos­tiu­mas, kas juos siu­va?

– Mo­te­riš­ko tau­ti­nio kos­tiu­mo kai­na (ji pri­klau­so nuo kom­plek­ta­ci­jos, au­di­mo tech­ni­kų, įdė­to ran­kų dar­bo) pra­si­de­da nuo 230 eu­rų, vy­riš­ko – nuo 170 eu­rų, vai­kiš­ko – nuo 70 eu­rų. Jei­gu no­ri­te, kad tau­ti­nis kos­tiu­mas bū­tų iki ga­lo su­kom­plek­tuo­tas, tai yra prie jo bū­tų ati­tin­ka­mi gal­vos ap­dan­ga­lai, iš­siu­vi­nė­tos vi­sos au­ten­tiš­kos dra­bu­žių de­ta­lės, kos­tiu­mo kai­na iš­au­ga ir iki 435–580 eu­rų. Jei kos­tiu­mą už­si­sa­ky­si­te ne siu­vi­mo ben­dro­vė­je, o pas liau­dies meist­rus, jo kai­na iš­augs dar dau­giau. Lie­tu­vo­je yra ke­le­tas ben­dro­vių, siu­van­čių tau­ti­nius kos­tiu­mus.

– Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je at­si­ran­da tra­di­ci­ja lie­pos 6 die­ną vil­kė­ti tau­ti­niu kos­tiu­mu? Ar daug pa­žįs­tate aly­tiš­kių, ku­rie to­kius tu­ri? Ar jų dau­gė­ja?

– Lie­tu­vo­je vis daž­niau gir­di­ma idė­ja lie­pos 6 die­ną ir ki­tų šven­čių me­tu dė­vė­ti tau­ti­nį kos­tiu­mą. Įtvir­tin­ti nau­ją tra­di­ci­ją – mi­nė­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­ną kar­tu su Vals­ty­bės die­na – su­ma­nė Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras ir jau per­nai Dai­nų šven­tės Dai­nų die­ną, lie­pos 6-ąją, ra­gi­no puoš­tis bent jau kos­tiu­mo de­ta­le. Pa­žįs­tu aš­tuo­ne­tą aly­tiš­kių, tu­rin­čių gra­žius, au­ten­tiš­kus XIX am­žiaus dzū­kų kraš­to kos­tiu­mus. Ar jų dau­gės, sun­ku pa­sa­ky­ti. Ti­kiuo­si, kad taip, juk tai pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių sa­vi­ver­tės.

– Kiek pa­ti tu­rite tau­ti­nių kos­tiu­mų, iš kur jie ir koks jaus­mas jais vil­kė­ti? Ar daž­nai ten­ka tai da­ry­ti?

– Tu­riu tris kos­tiu­mus, ku­riais ga­liu puoš­tis įvai­rių et­ni­nių ir vals­ty­bi­nių šven­čių pro­ga. Pats pir­ma­sis ma­no įsi­gy­tas kos­tiu­mas yra ar­che­o­lo­gi­nis XIV am­žiaus jot­vin­gių kos­tiu­mas. Vė­liau pa­si­siu­vau sti­li­zuo­tą li­ni­nę suk­ne­lę, ku­rią puo­šia au­to­ri­nis žal­va­rio pa­puo­ša­las. Da­bar tu­riu ir XIX am­žiaus dzū­kės kos­tiu­mą. Vil­kė­ti kos­tiu­mą ten­ka daž­nai, nes gy­ve­nu ga­na ak­ty­vų gy­ve­ni­mą, su­si­ju­sį su et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mu. Koks jaus­mas? Nuo­sta­bus, pa­si­di­džia­vi­mo tur­tin­ga sa­vo kraš­to kul­tū­ra jaus­mas. Jaus­mas, kad de­ra­mai at­sto­vau­ji sa­vo kraš­tui.

– Mies­to šven­tės me­tu, kai „Vo­lun­gė­lės“ ben­druo­me­nė tei­kė me­rui vy­ti­nę juos­tą, taip pat ir vai­kai vil­kė­jo tau­ti­niais kos­tiu­mais. Ko­kia bu­vo žmo­nių re­ak­ci­ja?

– Mies­tui įtei­kė­me sa­vo tri­jų mė­ne­sių dar­bą – 9 met­rų vy­ti­nę juos­tą. At­li­kus di­de­lį dar­bą, jį įteik­ti rei­kia de­ra­mai pa­si­puo­šus. Ka­dan­gi de­ra­mus kos­tiu­mus tu­ri­me tik mes su Ado­mu, juos­tą ne­šan­čioms mer­gai­tėms pa­siu­vo­me sti­li­zuo­tus dra­bu­žė­lius, ku­riuos puo­šė­me aus­ti­ne juos­te­le ir žal­va­rio pa­puo­ša­lais. Mies­te­lė­nų re­ak­ci­ja vie­na­reikš­miš­kai tei­gia­ma. Ge­ra bu­vo ma­ty­ti žmo­nes, šil­tu žvilgs­niu pa­ly­din­čius „Vo­lun­gė­lės“ ben­druo­me­nės da­le­lę. Daž­nos mo­ters aky­se ma­čiau su­ži­bu­sią pa­si­gė­rė­ji­mo aša­rą.

– Ar vai­kai no­riai vil­ki tau­ti­nius kos­tiu­mus?

– „Vo­lun­gė­lę“ lan­kan­tys – taip, no­riai. Jie di­džiuo­ja­si prieš ben­dra­am­žius, kad gra­žiai at­ro­do ir ga­li at­sto­vau­ti įstai­gai. Kai bu­vo ruo­šia­ma­si mies­to šven­tei, pa­ste­bė­jau vie­ną įdo­mų da­ly­ką – juos­tą ne­šan­čios mer­gai­tės la­bai di­džia­vo­si, kad ga­li pa­si­puoš­ti pa­puo­ša­lu, ku­rį dė­vi ir lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė. Va­di­na­si, jei mes, su­au­gu­sie­ji, daž­niau dė­vė­tu­me tau­ti­nį kos­tiu­mą, vai­kai taip pat sva­jo­tų apie jį.

– Prak­tiš­kas klau­si­mas: į ką at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis sau tin­ka­mą tau­ti­nį kos­tiu­mą?

– Pri­klau­so nuo žmo­gaus ge­bė­ji­mų. Pa­žįs­tu mo­te­rį, ran­ko­mis, ne­nau­do­jant siu­vi­mo ma­ši­nos, pa­siu­vu­sią ke­le­tą marš­ki­nių ir juos iš­siu­vi­nė­ju­sią. Jei to­kių ge­bė­ji­mų ne­tu­ri­te, kos­tiu­mą rei­kia siū­ti pa­gal už­sa­ky­mą. Kiek­vie­nai vie­to­vei bū­din­gos tam tik­ros kos­tiu­mo puo­šy­bos de­ta­lės. Ma­nau, tiks­lin­ga bū­tų siū­tis kos­tiu­mą, ku­ris bū­tų bū­din­gas vie­to­vei, ku­rio­je gy­ve­na­te ar gi­mė­te. Kaip su­ži­no­ti, koks kos­tiu­mas bū­din­gas mū­sų et­no­gra­fi­niam re­gio­nui? Yra daug ra­šy­ti­nės in­for­ma­ci­jos su fo­to­gra­fi­jo­mis, kos­tiu­mo kil­mės nuo­ro­do­mis.

– Ar daug ten­ka ma­ty­ti ki­čo, ar žmo­nės jau ne­gai­li lai­ko pa­si­do­mė­ti, kad at­ro­dy­tų au­ten­tiš­kai ir sko­nin­gai?

– In­for­ma­ci­ja apie tau­ti­nį kos­tiu­mą vi­suo­met pa­tei­kia­ma sis­te­miš­kai, vi­są kos­tiu­mą pri­sta­tant kaip at­ski­rą vie­ne­tą, įskai­tant pa­puo­ša­lus, gal­vos ap­dan­ga­lus. Tiks­liau­sia in­for­ma­ci­ja apie tau­ti­nį kos­tiu­mą da­li­ja­si Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro spe­cia­lis­tai. Ji pa­tei­kia­ma ir jo pub­li­kuo­ja­muo­se lei­di­niuo­se. Ki­čo ma­ty­ti ten­ka ne tik pa­si­ren­kant ir dė­vint gal­vos ap­dan­ga­lus, nors šios klai­dos pa­ste­bi­miau­sios. Ne­re­tai mo­te­rys ne­ri­mau­ja, kad gal­vos ap­dan­ga­las pa­slėps ar su­ga­dins šu­kuo­se­ną. Tiks­lin­ga pri­si­min­ti, kad ne­dė­vint gal­vos ap­dan­ga­lo kos­tiu­mas tam­pa ne­iš­baig­tas. Daž­niau­siai ten­ka ma­ty­ti gar­baus am­žiaus mo­te­ris, dė­vin­čias ne­te­kė­ju­sių mer­gi­nų gal­vos ap­dan­ga­lus. Ne­at­sa­kin­gai el­gia­ma­si ren­kan­tis pri­juos­tę, kar­tais tam nau­do­ja­mas at­si­tik­ti­nis ki­li­mė­lis, stal­tie­sė­lė. Už­mirš­ta­ma, kad pri­juos­tės vi­sų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų kos­tiu­muo­se bu­vo ypa­tin­ga puoš­me­na ir mo­ters ran­kų mik­lu­mo, gro­žio iš­ma­ny­mo at­spin­dys. La­bai ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma tin­ka­mai ava­ly­nei. Kos­tiu­mo ver­tės ne­di­di­na pa­puo­ša­lų gau­sa, ryš­kus kos­tiu­mą dė­vin­čios mo­ters ma­kia­žas.

– Kaip bū­tų ga­li­ma pa­ska­tin­ti žmo­nes įsi­gy­ti tau­ti­nius kos­tiu­mus – gal tie­siog trūks­ta pro­gų, ka­da tai da­ry­ti?

– Pro­gų tik­rai la­bai daug, ma­nau, la­biau­siai trūks­ta lė­šų kos­tiu­mui įsi­gy­ti. Tu­rė­da­mi tau­ti­nius kos­tiu­mus žmo­nės tik­rai no­riai juos dė­vė­tų įvai­rio­mis pro­go­mis. Taip pat la­bai pri­klau­so nuo as­me­ni­nės mo­ty­va­ci­jos tu­rė­ti to­kią ap­ran­gą ir vi­suo­me­nės po­žiū­rio į tau­ti­nį kos­tiu­mą dė­vin­čius as­me­nis.

– Ką Jums apie žmo­gų pa­sa­ko fak­tas, kad jis tu­ri tau­ti­nį kos­tiu­mą?

– Fak­tas, kad žmo­gus tu­ri as­me­ni­nį tau­ti­nį kos­tiu­mą, man nie­ko ne­sa­ko. Ta­čiau fak­tas, kad žmo­gus tu­ri ko­ky­biš­ką, au­ten­tiš­ką tau­ti­nį kos­tiu­mą, juo di­džiuo­ja­si ir de­ra­mai jį dė­vi, ma­ne ža­vi. Į to­kį žmo­gų žiū­riu su pa­gar­ba. Tau­ti­nius kos­tiu­mus daž­niau­siai dė­vi mo­te­rys, nes jos ak­ty­ves­nės, daž­niau da­ly­vau­ja kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Tei­sin­gą vai­kiš­ką kos­tiu­mą ten­ka re­tai ma­ty­ti. Ap­skri­tai tau­ti­nius kos­tiu­mus drą­siau­siai dė­vi fol­klo­ri­nių ir et­no­gra­fi­nių an­sam­blių na­riai.

– Ar tau­ti­nis kos­tiu­mas tin­ka kiek­vie­nam žmo­gui ir nuo ko tai pri­klau­so? Ar in­tui­ty­viai mo­ka­me jį dė­vė­ti? Ar tam rei­kia ir am­žiaus bran­dos, dar ko nors? Kaip ap­skri­tai žmo­gus pa­si­kei­čia dė­vė­da­mas tau­ti­nį kos­tiu­mą?

– Tau­ti­nis kos­tiu­mas sa­vaip tin­ka kiek­vie­nam. Esu ma­čiu­si že­mai­tę, dė­vin­čią dzū­kų kos­tiu­mą. Pa­ma­niau, jai tik­rai la­biau tik­tų že­mai­tiš­kas kos­tiu­mas. Tur­būt la­biau­siai pri­de­ra dė­vė­ti re­gio­no, ku­ria­me esi gi­męs, tau­ti­nį kos­tiu­mą. Prieš pir­mą kar­tą reng­da­ma­si tau­ti­niu kos­tiu­mu jau­čiau­si ne­drą­siai, at­ro­dė, ne­ži­no­siu, kaip tai de­ra­mai da­ry­ti. Ne­ti­kė­tas bu­vo fak­tas, kad kaž­kur pa­są­mo­nė­je glū­di in­tui­ty­vus ži­no­ji­mas, pra­ei­ties kar­tų pa­tir­tis. Dė­vė­da­ma tau­ti­nį kos­tiu­mą jau­čiuo­si pa­ki­liai, di­džiuo­juo­si, kad man ten­ka tai da­ry­ti.

Kos­tiu­mo dė­vė­ji­mas la­bai stip­riai vei­kia žmo­gaus bū­se­ną. Tai tar­si ke­lio­nė lai­ku į pra­ei­tį. Vi­sa sie­la pa­jun­ti vie­ny­bę su sa­vo tau­ta, di­džiuo­jie­si sa­vo tau­ta ir sa­vi­mi kaip tau­tos da­li­mi. Tu­rė­da­mas tau­ti­nį ar ar­che­o­lo­gi­nį kos­tiu­mą daug iš­moks­ti, nes tam­pa na­tū­ra­liai įdo­mu, ko­kia tuo me­tu bu­vo žmo­nių bui­tis, ko­dėl kos­tiu­mo ga­my­bai nau­do­ja­mos vie­nos ar ki­tos me­džia­gos, ko­kia yra pa­puo­ša­lų ar au­di­nių raš­tų sim­bo­li­ka.

Ar esate su­pla­na­vu­si lie­pos 6 die­ną vil­kė­ti sa­vo tau­ti­niu kos­tiu­mu ir ko­kia­me ren­gi­ny­je? O Ado­mas?

– Lie­pos 6 die­ną vil­kė­da­ma tau­ti­niu kos­tiu­mu gie­do­siu „Tau­tiš­ką gies­mę“ Birš­to­ne prie Vy­tau­to pa­min­klo. Ado­mo tė­ve­lius mes nu­ste­bi­no­me pa­siū­da­mi jam as­me­ni­nį kos­tiu­mą. Ta­čiau esa­me be ga­lo jiems dė­kin­gi už pa­gal­bą ir rū­pes­tį įgy­ven­di­nant mū­sų ben­druo­me­nės su­ma­ny­mus, kar­tais ir ne­la­bai su­si­ju­sius su Ado­mu.