Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

„Ulonų užeiga”: švaru, skanu ir nebrangu

Vi­dur­die­nį – pie­tau­ja­ma, va­ka­rais – pra­mo­gau­ja­ma
Nuotraukos

 Prieš tre­je­tą sa­vai­čių Ulo­nų gat­vė­je du­ris at­vė­rė ka­vi­nė „Ulo­nų už­ei­ga“. Jos va­do­vė ir dar­buo­to­jai džiau­gia­si, kad toks ne­il­gas lai­ko tar­pas jau lei­džia su­pras­ti, jog jų veik­la yra rei­ka­lin­ga ir pras­min­ga.

 Vi­dur­die­nį – pie­tau­ja­ma, va­ka­rais – pra­mo­gau­ja­ma

„Pir­mo­sios dar­bo sa­vai­tės at­sklei­dė, kad dau­gu­ma žmo­nių mū­sų ka­vi­nė­je no­ri pa­pie­tau­ti. Tad su­trum­pi­no­me dar­bo lai­ką, no­rin­čių­jų ska­niai ir so­čiai pa­val­gy­ti lau­kia­me nuo 11 iki 18 va­lan­dos. Li­kęs va­ka­ro lai­kas ski­ria­mas klu­bų su­si­ti­ki­mams, va­ka­rė­liams, jau­ni­mo su­si­bū­ri­mams, mo­ky­mams, se­mi­na­rams. Sa­lės nuo­mos mo­kes­čio ne­tai­ko­me, už­sa­ko­vai at­si­skai­to tik už mais­tą ir gė­ri­mus. Tu­ri­me ga­li­my­bių reng­ti ban­ke­tus įvai­riam skai­čiui žmo­nių. Ban­ke­to val­gia­raš­čio kai­na vie­nam lan­ky­to­jui – nuo 45 li­tų. Pa­gei­dau­jan­tie­siems pa­tie­kia­ma ir pra­ban­ges­nių pa­tie­ka­lų. Ban­ke­tų me­tu no­rin­tie­ji ga­li nau­do­tis sa­vo mu­zi­kos įran­ga, pa­si­kvies­ti pa­tin­kan­čius at­li­kė­jus. Pir­mie­ji čia gro­ję mu­zi­kan­tai įver­ti­no pui­kią sa­lės akus­ti­ką. No­ri­si pri­min­ti, kad esa­me įsi­kū­rę ato­kiau nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų, tad links­min­tis lei­džia­ma iki ry­to. Pui­kios są­ly­gos su­da­ry­tos ke­ti­nan­tie­siems mū­sų ka­vi­nė­je or­ga­ni­zuo­ti įvai­rius pri­sta­ty­mus ir po­bū­vius“, – pa­sa­ko­jo UAB „Ulo­nų už­ei­ga“ di­rek­to­rė Eg­lė Neg­ru.

Ypa­tin­gos pa­klau­sos jau su­lau­kė šios ka­vi­nės vi­rė­jų ga­mi­na­mi vie­no ir ke­lių kąs­nių su­muš­ti­niai. Kaip pa­ste­bė­ta, jie už­sa­ko­mi vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams: su­lau­kus bran­gaus, ne­ti­kė­to sve­čio, ne­tu­rint nuo­tai­kos ga­min­ti na­mie ar ben­dra­dar­biams pa­vai­šin­ti. Ne­ma­žo su­muš­ti­nu­kų pa­dėk­lo kai­na pri­im­ti­na – nuo 25 li­tų. Ka­vi­nės vi­rė­jos įspū­din­gai far­ši­ruo­ja bei puo­šia ly­de­kas, an­tis ir viš­tas.

Di­rek­to­rė pa­ste­bi, kad dau­giau­sia val­gy­to­jų su­gu­ža per pie­tų per­trau­ką. Dar­buo­to­jams tuo­met ten­ka spar­čiau suk­tis, kad dir­ban­tiems aly­tiš­kiams ne­su­truk­dy­tų bran­gaus lai­ko. Šio­je ka­vi­nė­je lai­ko­ma­si to­kios tak­ti­kos: ga­min­ti ke­lis, bet ga­ran­tuo­tai ska­nius ir svei­kus pa­tie­ka­lus. Kom­plek­si­nių pie­tų me­niu pa­pil­dy­tas tre­čiu pa­tie­ka­lu. Tad nuo šiol bus ga­li­ma rink­tis ne iš dvie­jų, o iš tri­jų karš­tų­jų pa­tie­ka­lų. Sten­gia­ma­si, kad jų kai­na bū­tų 6–7,5 li­to. Per­kant kom­plek­si­nius die­nos pie­tus, puo­de­lis juo­dos pu­pe­lių ka­vos – tik vie­nas li­tas. Pie­tau­jan­tie­siems siū­lo­ma gar­džios die­nos sriu­bos, ver­da­mos iš na­tū­ra­laus sul­ti­nio.

„Ulo­nų už­ei­go­je“ – pui­kios są­ly­gos gy­ven­ti at­vyks­tan­tiems spor­ti­nin­kams, ple­ne­rų ar se­mi­na­rų da­ly­viams. Nak­vy­nei pa­reng­ti šva­rūs eko­no­mi­nės kla­sės kam­ba­riai. Pa­sak di­rek­to­rės, šiuo me­tu ga­li­ma ap­nak­vin­din­ti 23 žmo­nių gru­pę. Nak­vy­nės kai­na – 25 li­tai, dar tiek pat kai­nuo­ja trys die­nos mai­ti­ni­mai.

At­ei­ties pla­nuo­se – iš­vyks­ta­mie­ji fur­še­tai. Šiuo me­tu lau­kia­ma ves­tu­vių, se­mi­na­rų, gim­ta­die­nių ir ki­tų pra­mo­gų ka­vi­nė­je.

Di­džiau­sias tur­tas – dar­buo­to­jai

„Pas mus dir­ba nuo­sta­bios vi­rė­jos Jo­li­ta ir Dan­guo­lė. Ge­ros vi­rė­jos yra di­džiau­sias ka­vi­nės tur­tas. Džiau­gia­mės ir bar­me­nių Ine­tos bei Vai­dos dar­bu. Daž­nai vir­tu­vė­je vyks­ta kū­ry­bi­niai pro­ce­sai, kad pa­tie­ka­las bū­tų pa­tiek­tas ska­niau, gra­žiau, grei­čiau. Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria­me šva­rai, to­dėl pa­grin­di­nis mū­sų veik­los šū­kis: šva­ru, ska­nu ir ne­bran­gu. Vis­ką ga­mi­na­me iš švie­žių pro­duk­tų. Pus­fab­ri­ka­čių ir šal­dy­tų pro­duk­tų ne­nau­do­ja­me. Pie­no pro­duk­tus už­sa­ko­me ben­dro­vė­je „Šal­tekš­nis“, mė­są – „Ria­mo­no­je“, žu­vį – „Dau­pa­rų“ įmo­nė­je , bul­vių už­au­gi­na ūki­nin­kas Val­das Si­ma­na­vi­čius, paukš­tie­na, dar­žo­vės taip pat iš Dzū­ki­jos ūki­nin­kų. Trūks­ta­mų prie­sko­nių ir ki­tų smul­kme­nų ieš­ko­me spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se.

Klien­tai gi­ria mū­sų ga­mi­na­mus sil­kių pa­tie­ka­lus. Nors dar­bo ir dau­giau, bet per­ka­me sil­kes su gal­vo­mis, pa­tys jas iš­va­lo­me ir ma­ri­nuo­ja­me. Gruz­din­tas bul­vy­tes taip pat ga­mi­na­me iš na­tū­ra­lių bul­vių. Pa­tys ke­pa­me die­nos py­ra­gą ir ki­bi­nus iš ka­po­tos spran­di­nės“, – sa­ko E.Neg­ru.

Pa­žvel­gę į val­gia­raš­tį ma­to­me, kad čia ga­li­ma pa­ra­gau­ti fir­mi­nių pa­tie­ka­lų, tai „Ulo­nų” bul­vi­niai bly­nai su mė­sa ir šil­ba­ra­vy­kių pa­da­žu bei „Ulo­nų už­ei­gos” kiau­lie­nos suk­ti­nu­kai, įda­ry­ti džio­vin­tais šil­ba­ra­vy­kiais. Vi­lio­jan­tys pa­tie­ka­lai vai­kams – „Aš­tuon­ko­jai“ ir „Sma­li­žių bly­ne­liai“ su le­dais.

Prie „Ulo­nų už­ei­gos“ leng­va pri­va­žiuo­ti, įreng­ta erd­vi au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Yra čia erd­vės ir ka­vi­nei lau­ke, bet jos vi­zi­ja dar pla­nuo­se.