Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų
Teatro gerbėjams G. Parulytė pristatys savo vaikystės prisiminimais paremtą jautrią tragikomediją „Lietuvė-ateivė bananų šalyje (Lithualien in the land of bananas)“
Rankų šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ aktoriai baigia savo unikalią studijų programą Klaipėdos universiteto Menų akademijoje.
Sopranas Viktorija Miškūnaitė šiemet pelnė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) Metų solistės apdovanojimą.
Grupė pristato debiutinį dainos vaizdo įrašą
Straipsniai
Šį šeš­ta­die­nį sos­ti­nė­je, Vil­niaus gat­vė­je bu­vo ati­da­ry­tas nau­jas ka­me­ri­nis tea­tras ir kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Hou­se of Pug­lu“.
Rugsėjo 18, 19, 20 d. ir spalio 13 d. žiūrovus pakvies pirmoji Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera „Miškinis“
Muzikinio pasaulio pasiekimai ne prastesni, nei vaidybiniai
Ttai nauja grupė, kurią sudaro skirtingų kartų, skirtingų muzikos stilių ir tautybių atlikėjai
Gruodžio mėnesį Lietuvos arenas pasieks išskirtinis kūrinys – miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“
Problemų mūsų šalyje daug: ekonominių, teisinių, socialinių
Gra­fas Mon­te­kris­tas tu­rė­jo ne dvi my­li­mą­sias, o vie­ną. Ta­čiau sce­no­je ją per­tei­kia dvi mo­te­rys – ak­to­rė Kris­ti­na Siur­by­tė ir dai­ni­nin­kė Ka­ri­na Krys­ko-Skam­bi­nė. Šioms dviem ...
Vals­ty­bi­nio jau­ni­mo tea­tro spek­tak­lis „Le­di Mak­bet" dar pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ta­po ab­so­liu­čiu fes­ti­va­lio „Be­la­ja Ve­ža“ (Bal­ta­ru­si­ja) fa­vo­ri­tu ir pel­nė pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą.
Vil­niaus tea­tras „Lė­lė“, šį mė­ne­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­tas už ge­riau­siai par­eng­tus ir vyk­dy­tus vai­kų ir jau­ni­mo kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos pro­jek­tus
Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je – net de­vy­nios 2013 me­tų prem­je­ros