Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Atlyginimų lūkesčiai 2016: nori uždirbti daugiau

Dar­bo skel­bi­mų por­ta­le sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus gruo­džio mė­ne­sį pa­tal­pi­nę šiuo me­tu dar­bo ieš­kan­tys spe­cia­lis­tai nu­ro­do, kad ar­ti­miau­siu me­tu no­ri už­dirb­ti vi­du­ti­niš­kai ...
Nuotraukos
Dar­bo skel­bi­mų por­ta­le sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus gruo­džio mė­ne­sį pa­tal­pi­nę šiuo me­tu dar­bo ieš­kan­tys spe­cia­lis­tai nu­ro­do, kad ar­ti­miau­siu me­tu no­ri už­dirb­ti vi­du­ti­niš­kai 907 Eur per mė­ne­sį at­skai­čius mo­kes­čius. Per me­tus at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo ket­vir­ta­da­liu.

Di­des­nius nei vi­du­ti­nis ša­lies at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čius šiuo me­tu ke­lia dar­bo ieš­kan­tys vil­nie­čiai ir klai­pė­die­čiai. Uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai per me­tus pa­di­dė­jo la­biau­siai, vil­nie­čių ki­lo nuo­sai­kiau­siai, drą­siau sa­vo dar­bą pra­dė­jo ver­tin­ti ki­tų ša­lies mies­tų gy­ven­to­jai, to­kius duo­me­nis pa­tei­kia dar­bo skel­bi­mų por­ta­las cv.lt.

Vi­du­ti­nis pa­gei­dau­ja­mas at­ly­gi­ni­mas sos­ti­nė­je šiuo me­tu sie­kia 1.000 Eur at­skai­čius mo­kes­čius, per me­tus vil­nie­čių at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai pa­di­dė­jo apie 18%. Klai­pė­die­čiai pa­gei­dau­ja už­dirb­ti vi­du­ti­niš­kai 971 Eur ar­ba treč­da­liu (33%) dau­giau nei per­nai. Kau­ne dar­bo ieš­kan­čių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai ati­tin­ka ša­lies vi­dur­kį ir su­da­ro 907 Eur, ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu per­nai kau­nie­čiai no­rė­jo už­dirb­ti 29% ma­žiau.

Dar­bo skel­bi­mų por­ta­lo duo­me­ni­mis, ženk­lūs dar­bo rin­kos ir at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čių po­ky­čiai ste­bi­mi ne tik di­džiau­sio­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Pa­gal vi­du­ri­nius at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čius po Klai­pė­dos se­ka Pa­ne­vė­žys (890 Eur), Aly­tus (793 Eur), Šiau­liai (524 Eur). Prieš me­tu iš šių mies­tų ki­lę kan­di­da­tai ne­bu­vo to­kie ak­ty­vūs sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­muo­se ju­ro­dant pa­gei­dau­ja­mus at­ly­gi­ni­mus.

„Per 2015 me­tus ieš­kan­čių­jų dar­bo žmo­nių at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai au­go iš­ties ga­na stip­riai. Gy­ven­to­jų no­rą už­dirb­ti dau­giau lė­mė ke­lios es­mi­nės prie­žas­tys: eu­ro įve­di­mas, iš­au­gu­sios pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos, kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mas. Ak­ty­vūs dar­bo rin­kos da­ly­viai la­bai ge­rai jau­čia si­tua­ci­ją rin­ko­je ir pir­mie­ji at­krei­pia darb­da­vių dė­me­sį rea­guo­ti į šiuos po­ky­čius“, – sa­ko Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė, dar­bo skel­bi­mų por­ta­lo cv.lt ana­li­ti­kė. Anot jos, Lie­tu­vo­je nė­ra po­pu­lia­ru vie­šai skelb­ti dar­buo­to­jams mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, to­dėl kan­di­da­tų gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­muo­se nu­ro­do­mi at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai lei­džia bent pre­li­mi­na­riai orien­tuo­tis apie tai, kas ir kiek už­dir­ba. „At­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai ir rea­lus darb­da­vių mo­ka­mas at­ly­gis kon­kre­tiems spe­cia­lis­tams ga­li skir­tis ly­giai tiek pat, kiek šiuo me­tu Lie­tu­vo­je sie­kia at­ly­gi­ni­mų žirk­lės. At­ly­gi­ni­mų rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Hay Group duo­me­ni­mis, at­ly­gi­ni­mų žirk­lės Lie­tu­vo­je sie­kia apie 60%, t.y. tiek ga­li skir­tis tą pa­tį dar­bą dir­ban­čių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mas“, – pa­žy­mi J.Ma­žei­kie­nė.

Dar­bo skel­bi­mų por­ta­lo duo­me­ni­mis, Vil­niu­je di­džiau­sių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų šiuo me­tu pa­gei­dau­ja fi­nan­sų pa­da­li­nio va­do­vai (1.750 Eur/­mėn.), par­da­vi­mų va­do­vai (1.540 Eur/­mėn.), di­rek­to­riai (1.420 Eur/­mėn.).

Šiuo me­tu Kau­ne iš vi­sų ieš­kan­čių dar­bo dau­giau­siai no­ri už­dirb­ti par­da­vi­mų va­do­vai (1.725 Eur/­mėn.), prog­ra­muo­to­jai (1.410 Eur/­mėn.), pa­da­li­nio va­do­vai (1.375 Eur/­mėn.),

Klai­pė­do­je – fi­nan­si­nin­kai (1.800 Eur/­mėn.), par­da­vi­mų va­do­vai (1.700 Eur/­mėn.), di­rek­to­riai (1.315 Eur/­mėn.).

Pa­ne­vė­žy­je di­rek­to­rių ir pro­jek­tų va­do­vų at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiai šiuo me­tu su­tam­pa (1.580 Eur/­mėn.), o į di­džiau­sių at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čių tre­je­tu­ką šia­me mies­te pa­ten­ka ir pa­da­li­nio va­do­vai (1.180 Eur/­mėn.).

Tuo tar­pu Aly­tu­je dau­giau­siai no­ri už­dirb­ti pa­da­li­nio va­do­vai (1.500 Eur/­mėn.), va­dy­bi­nin­kai (775 Eur/­mėn.) ir se­kre­to­riai (700 Eur/­mėn.).

Šiau­lių mies­te dar­bo ieš­kan­čių ir sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­muo­se pa­gei­dau­ja­mus at­ly­gi­ni­mus nu­ro­džiu­sių spe­cia­lis­tų di­džiau­sių at­ly­gi­ni­mų lū­kes­čiu tre­je­tu­ką su­da­ro prog­ra­muo­to­jai (800 Eur/­mėn.), va­dy­bi­nin­kai (640 Eur/­mėn.), se­kre­to­riai (475 Eur/­mėn.).