Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Priderinti televizorių prie interjero – kur kas daugiau galimybių

Ko­kias nau­jau­sias na­mų in­ter­je­ro ir te­le­vi­zo­riaus de­ri­ni­mo ten­den­ci­jas pa­ste­bi­me?
Nuotraukos
Dar prieš po­rą de­šimt­me­čių ga­mi­na­mi te­le­vi­zo­riai bū­da­vo su­nkūs ir sto­ri, to­dėl užim­da­vo daug vie­tos, o sta­ty­ti juos tek­da­vo tik ant pa­kan­ka­mai tvir­tų bal­dų, kur nors kam­ba­rio kam­pe. Šian­dien si­tua­ci­ja ki­to­kia – te­le­vi­zo­riai tam­pa sti­lin­go­mis di­zai­no de­ta­lė­mis. Ko­kias nau­jau­sias na­mų in­ter­je­ro ir te­le­vi­zo­riaus de­ri­ni­mo ten­den­ci­jas pa­ste­bi­me?

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės Dai­vos Čer­niaus­kai­tės tei­gi­mu, ga­min­to­jai pri­sta­to vis sti­lin­ges­nius te­le­vi­zo­rius. „Ši ten­den­ci­ja nau­din­ga ku­riant nau­jus na­mų in­ter­je­rus. Kuo dau­giau sti­lin­gai at­ro­dan­čių te­le­vi­zo­rių, tuo leng­viau iš­si­rink­ti ir pri­tai­ky­ti juos na­muo­se, ne­at­si­sa­kant ki­tų di­zai­no idė­jų“, – sa­kė spe­cia­lis­tė.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės D. Čer­niaus­kai­tės tei­gi­mu, vis dau­giau žmo­nių nau­juo­se in­ter­je­ruo­se te­le­vi­zo­rius ka­bi­na ant sie­nos – toks bū­das lei­džia su­tau­py­ti erd­vės. Kal­bant apie kam­ba­rį, daž­niau­siai te­le­vi­zo­riai sta­to­mi ar­ba ka­bi­na­mi sve­tai­nė­je, taip pat ga­na daž­nai mie­ga­muo­siuo­se. „Ži­no­ma, vi­sa tai pri­klau­so nuo gy­ven­to­jų įpro­čių. Kai ku­rie žmo­nės te­le­vi­zo­riaus no­ri ir vir­tu­vė­je. Tie­sa, to­kiu at­ve­ju daž­niau­siai juos sten­gia­si pa­slėp­ti du­re­lė­mis už­da­ro­mo­se len­ty­no­se,“ – pa­ste­bė­jo di­zai­ne­rė.

Min­čiai, kad sta­ty­ti te­le­vi­zo­rių šiais lai­kais ga­li­ma pra­ktiš­kai vi­sur, pri­ta­rė ir Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius, va­do­vau­jan­tis „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­da­vi­mų pa­da­li­niui Lie­tu­vo­je. „Anks­čiau vie­tą, kur tu­rė­tų bū­ti te­le­vi­zo­rius, nu­lem­da­vo daug fak­to­rių – ga­li­my­bė pa­jung­ti an­te­ną, pa­slėp­ti lai­dus, blo­gą­ją te­le­vi­zo­riaus pu­sę ir pa­na­šiai. Da­bar te­le­vi­zo­riai plo­ni, pa­kan­ka­mai leng­vi, pa­pras­tai tu­ri tik vie­ną lai­dą. Be to, šiais me­tais pri­sta­ty­tų „SUHD TV“ te­le­vi­zo­rių ekra­nai tu­ri spe­cia­lią „HDR tech­no­lo­gi­ją“, ku­ri, net švie­čiant ryš­kiai sau­lei, lei­džia ma­ty­ti itin ko­ky­biš­ką vaiz­dą. To­kiu at­ve­ju te­le­vi­zo­rių, jei no­ri­si, ga­li­ma sta­ty­ti ir prieš lan­gą“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tas.

At­si­sa­ko ne­rei­ka­lin­gų detalių

Ar yra in­ter­je­ro sti­lius, prie ku­rio te­le­vi­zo­riaus ge­riau ne­de­rin­ti, nes šis vis­ką su­ga­dins? Di­zai­ne­rės D. Čer­niaus­kai­tės tei­gi­mu – nė­ra. „Pas­ta­rai­siais me­tais po­pu­lia­riau­siuo­se in­ter­je­ruo­se vy­rau­ja ek­lek­ti­ka, tad pa­si­tel­kus iš­mo­nę ir fan­ta­zi­ją, šį prie­tai­są ga­li­ma pri­de­rin­ti prie įvai­raus sti­liaus bal­dų ar de­ko­ro ele­men­tų. Tie­sa, su­nkiau in­teg­ruo­ti vi­są na­mų ki­no įran­gą, ta­čiau di­zai­ne­riui tai tik dar vie­nas įdo­mus iš­šū­kis“, – ne­abe­jo­jo di­zai­ne­rė.

Anot, M. Ra­ma­na­vi­čiaus, ga­min­to­jai sten­gia­si pa­siū­ly­ti mi­ni­ma­lis­ti­nio di­zai­no te­le­vi­zo­rius, ku­rie de­ra įvai­rio­je ap­lin­ko­je. „Pa­vyz­džiui, mū­sų kom­pa­ni­ja va­do­vau­ja­si taip va­di­na­mu „Pu­riz­mu“ (angl. Pu­rism) – kai te­le­vi­zo­riaus iš­orė­je at­si­sa­ko­ma bet ko­kių ne­rei­ka­lin­gų de­ta­lių ir šis at­ro­do dai­liai iš vi­sų pu­sių. Žmo­nės, to­kiu at­ve­ju, ga­li tele­vi­zo­riaus ne­slėp­ti kaž­kur kam­ba­rio kam­pe – su­bti­liai jis at­ro­dys net ir pa­sta­ty­tas ant ko­je­lės kam­ba­rio cen­tre, ne­svar­bu, koks in­ter­je­ro sti­lius be­bū­tų“, – nau­jų te­le­vi­zo­rių di­zai­no pri­va­lu­mus pa­aiš­ki­na M. Ra­ma­nav­čius.