Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kas sieja stiklinio pastato prižiūrėtoją ir bankrutavusios įmonės vadovą?

Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, stik­li­nį pa­sta­tą pa­sta­tė kaž­ka­da bu­vu­si gar­si sta­ty­bų ben­dro­vė „Skir­nu­va“, ku­riai šiuo me­tu yra iš­kel­ta ty­či­nio ban­kro­to by­la
Nuotraukos

Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, stik­li­nį pa­sta­tą pa­sta­tė kaž­ka­da bu­vu­si gar­si sta­ty­bų ben­dro­vė „Skir­nu­va“, ku­riai šiuo me­tu yra iš­kel­ta ty­či­nio ban­kro­to by­la. Da­lį var­žy­ty­nė­se ne­par­duo­to šios ben­dro­vės tur­to yra pe­rė­męs Šiau­lių ban­kas. Jis pas­ta­ruo­ju me­tu prižiūrėti stik­li­nį pa­sta­tą yra pa­ve­dęs Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Avi Val­da“, ku­ri yra sie­ja­ma su ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ bu­vu­siu va­do­vu An­driu­mi Sta­siu­ky­nu.

Dar va­sa­rą ban­kru­ta­vu­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Sno­ras“ ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Gin­ta­ras Adomo­nis in­for­ma­vo, kad „Skir­nu­vos“ įsi­pa­rei­go­ji­mai ir ban­ko tei­sės į įkeis­tą tur­tą už pa­im­tas pa­sko­las per­duo­ti vi­są šį port­fe­lį įsi­gi­ju­siam tarp­tau­ti­niam in­ves­tuo­to­jų kon­sor­ciu­mui, ku­riam Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja Vil­niu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Bal­ti­jos kre­di­to spren­di­mai“.

Pas­ta­ro­ji ben­dro­vė at­sto­vau­ja kon­kre­čiai tarp­tau­ti­nei kre­di­tų val­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­čiai kom­pa­ni­jai Lin­dorff, ku­rios pa­grin­di­nė būs­ti­nė – Nor­ve­gi­jos sos­ti­nė­je Os­le.

Ne­tru­kus ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ už pa­im­tas iš ban­ko „Sno­ras“ pa­sko­las įkeis­tas tur­tas ta­po Šiau­lių ban­ko nuo­sa­vy­be – jis perė­mė di­dži­ą­ją da­lį šios bu­vu­sios sta­ty­bų ben­dro­vės tur­to. Ne tik stik­li­nį pa­sta­tą Nau­jo­jo­je gat­vė­je, bet ir kai ku­riuos ga­my­bi­nius pa­sta­tus, ne­baig­tus sta­ty­ti ob­jek­tus.

Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­aiš­kė­jo, kad Šiau­lių ban­kas stik­li­nio pa­sta­to priežiūrą pa­ti­kėjo Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Avi Val­da“.

Šia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sių įmo­nių bankas jau pra­šo­ pa­si­ra­šy­ti nau­jas pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis, nes jas jau val­do ne­be „Skir­nu­vos“ ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius.

Stik­li­nio pa­sta­to prižiū­rė­tojas sie­ja­mas su ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ bu­vu­siu va­do­vu A.Sta­siu­ky­nu. „Avi Val­dos“ ak­ci­nin­kė yra da­bar Drus­ki­nin­kuo­se vei­kian­ti sta­ty­bų, lan­gų ir du­rų ga­my­bos ben­dro­vė „Sta­mi­ta“, o šios ak­ci­nin­kas – „Sta­mi­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A.Sta­siu­ky­nas.

„Avi Val­dai“ va­do­vau­ja „Sta­mi­tos“ in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų grupės va­do­vas Do­na­tas Bū­tė­nas.

Kaip sa­kė A.Sta­siu­ky­nas, su Šiau­lių ban­ku daug me­tų vyk­do­mi in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, to­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad jų ben­dro­vei pa­ti­kė­ta stik­li­nio pa­sta­to prie­žiū­ra. „Tai pastato inži­nerinių dalių prie­žiū­ra, tai truks tris mėnesius, mes pastate atliksime ūkinius darbus, sutvarkysime inži­nerinius tinklus, kai kur paklosime plyteles“, – tvir­ti­no bu­vu­sios „Skir­nu­vos“, da­bar „Sta­mi­tos“ va­do­vas.