Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Vaiko kambario galvosūkis

Vai­ko kam­ba­rio įren­gi­mas – vie­nas tė­vams ky­lan­čių gal­vo­sū­kių. Su­pran­ta­ma, to­kio kam­ba­rio ne­įreng­si...
Nuotraukos
Vai­ko kam­ba­rio įren­gi­mas – vie­nas tė­vams ky­lan­čių gal­vo­sū­kių. Su­pran­ta­ma, to­kio kam­ba­rio ne­įreng­si dviem de­šimt­me­čiams į prie­kį, nes vai­kui au­gant spar­čiai kis ir jo po­rei­kiai. Kaip pa­si­rink­ti op­ti­ma­lius spren­di­mus?

Dai­li­nin­kės Inos Ka­za­ri­nos tei­gi­mu, vai­ko kam­ba­rys – tai uni­ka­li vie­ta na­muo­se. Skir­tin­gai nei ki­tas pa­tal­pas, ją tek­tų pert­var­ky­ti kas 2 – 3 me­tus, vai­kui au­gant. Ži­no­ma, ne vi­suo­met ra­cio­na­lu, o ir ne­pi­gu, at­nau­jin­ti vai­ko kam­ba­rį taip daž­nai, to­dėl pa­si­ren­kant kam­ba­rio pla­na­vi­mą, di­zai­ną ir spal­vas pa­tar­ti­na į tai at­siž­velg­ti.

„Kad vai­ko kam­ba­rio di­zai­nas bū­tų har­mo­nin­gas ir vien­ti­sas, iš pra­džių rei­kia pa­si­rink­ti pa­grin­di­nius ele­men­tus, tai sie­nų spal­vos, bal­dai, lan­gų api­pa­vi­da­li­ni­mas bei ki­ti svar­būs in­ter­je­ro ele­men­tai. Jie tu­ri tu­rė­ti tam ti­krą ry­šį, pa­vyz­džiui, vie­no­dų spal­vų bal­dų ap­mu­ša­lai ar ki­tos in­ter­je­ro de­ta­lės, jun­gia­mos bend­ro­mis spal­vo­mis ar sa­vy­bė­mis. Sie­noms ge­riau pa­si­rink­ti pa­ste­li­nes spal­vas, o pa­pil­do­mų de­ta­lių – žais­lų, pa­gal­vė­lių, spin­te­lių len­ty­nė­lių spal­vas ga­li­ma rink­tis ga­na ryš­kias“, – tei­gė I.Ka­za­ri­na.

Ji taip pat siū­lė ne­pa­mirš­ti, kad vai­kas gy­ve­na sa­vo pa­sau­ly­je, ku­ris ne­pa­na­šus į su­au­gu­sių­jų. „Ar su­tam­pa jū­sų ir vai­ko po­žiū­riai, kas ta­me kam­ba­ry­je tu­ri bū­ti, ir ko ge­riau ne­bū­tų? Ne­ga­li­me pa­mirš­ti, kad vai­kas ga­li tu­rė­ti sa­vo sko­nį, ku­ris skir­sis nuo jū­sų. Rei­kia steng­tis ieš­ko­ti komp­ro­mi­sų, kas tik­tų ir jums, ir vai­kui“, – siū­lė I. Ka­za­ri­na.

Dai­li­nin­kė pa­ta­rė pa­si­ren­kant vai­ko kam­ba­rio sie­nų spal­vas at­siž­velg­ti į vai­ko bū­dą: jei­gu jis ra­mus, kam­ba­rio spal­vos ga­li bū­ti šiek tiek ryš­kes­nės, jei­gu vai­kas jud­raus bū­do, pa­tar­ti­na rink­tis ra­mi­nan­čias spal­vas – švie­siai žals­vą ar žyd­rą.

Ne­rei­kia per­krau­ti vai­ko kam­ba­rio ryš­kio­mis spal­vo­mis, ta­čiau ke­lios ryš­kios de­ta­lės su­kur­tų žais­min­gu­mą.

Sau­giau – plas­ti­ki­niai šviestuvai

Ren­kan­tis apš­vie­ti­mą vai­ko kam­ba­riui de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į ap­ta­kių for­mų švies­tu­vus, veng­ti aš­trių kam­pų, pa­pil­do­mų smul­kių de­ta­lių. Įver­ti­nus erd­vės uni­ver­sa­lu­mą, vai­ko kam­ba­rį svar­bu ge­rai apš­vies­ti.

„Apš­vie­ti­mas tu­ri bū­ti to­ly­gus ir ne­var­gin­ti akių. Tam la­biau­siai tin­ka iš­sklai­dy­ta švie­sa. Ne­re­ko­men­duo­ju vai­ko kam­ba­riui rink­tis švies­tu­vo stik­li­niu gaub­tu. Sau­ges­nis pa­si­rin­ki­mas – švie­są sklai­dan­tys plas­ti­ko gaub­tai. Gaub­tas ga­li bū­ti ma­ti­nio ar­ba pu­siau ma­ti­nio plas­ti­ko, kaip po­li­kar­bo­na­tas ar po­lie­ti­le­nas. Spal­vas rin­ki­tės, kad de­rė­tų prie bend­ro kam­ba­rio in­ter­je­ro“, – tei­gė ar­chi­tek­tė Ša­rū­nė Bag­do­nai­tė.

Jei­gu tai nau­ja­gi­mio kam­ba­rys, spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, svar­bu įver­tin­ti, kad il­gą lai­ką kū­di­kis pra­lei­džia gu­lė­da­mas ant nu­ga­ros. To­dėl ge­riau rink­tis ne­tie­sio­gi­nės švie­sos švies­tu­vus, švie­čian­čius į lu­bas.

Bal­dai, au­gan­tys su vaiku

Tur­būt pa­grin­di­nė vai­ko kam­ba­rio bal­dų sa­vy­bė bū­tų – jų er­go­no­miš­ku­mas. Vie­nas ge­riau­sių to­kio ti­po bal­dų pa­vyz­džių yra dar 1974 me­tais vo­kie­čių fir­mos „Moll“ vai­kams su­kur­ta ir iš­po­pu­lia­rin­ta „au­gan­čių bal­dų“ kon­cep­ci­ja.

Įvai­rio­mis kryp­ti­mis ir į aukš­tį re­gu­liuo­ja­mi bal­dai, pa­pras­tai ta­riant, ga­li pri­si­tai­ky­ti prie au­gan­čio vai­ko kas­met.

Pro­tin­ga įsi­gy­ti „au­gan­čius“ kar­tu su vai­ku bal­dus. Jei jie iš vie­nos ko­lek­ci­jos, su­kons­truo­ti iš at­ski­rų mo­du­lių, vai­kui au­gant ir kei­čian­tis jo po­rei­kiams bus pa­pras­čiau de­rin­ti, keis­ti ar pa­pil­dy­ti in­ter­je­rą. Pirk­ti bran­gius grei­tai iš­au­ga­mus bal­dus, to­kius kaip kū­di­kio lo­ve­lė, ma­žas sta­liu­kas su kė­du­te, fo­te­liu­kas, ha­ma­kas, sū­py­nės, ne­pro­tin­ga. Kai kam­ba­ry­je ankš­to­ka, pra­vers trans­for­muo­ja­mi bal­dai: iš­lanks­to­mas minkš­ta­suo­lis, iš­trau­kia­mas sta­las, čiu­ži­niu virs­tan­tis fo­te­lis ar bal­dai žais­lams, ku­rių vi­du­je dar ga­li­ma ir daik­tus su­si­dė­ti.

Įren­ki­te stal­čius po lo­va ar­ba pir­ki­te dviaukš­tę lo­vą, po ku­ria tel­pa ra­šo­ma­sis sta­las, spin­ta, len­ty­nos. Idea­lus pa­si­rin­ki­mas vai­kams – bal­dai su ra­tu­kais. Va­ži­nė­ti ga­li sta­lai, stal­čiai, spin­te­lės, kė­dės, dė­žės ir ne­tgi lo­vos. Ant sie­nų vi­suo­met at­si­ras vie­tos spal­vin­goms dė­žėms, me­džia­gi­nėms ki­še­nėms su­ka­bin­ti. Jo­se pa­slėp­si­te vi­sur be­si­mė­tan­čias smulk­me­nas.