Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Už širmos ar sienelės - lyg ramiame užutėkyje

Nors lie­tu­viai lin­kę pri­si­riš­ti prie gy­ve­na­mo­jo būs­to ir jį kei­čia re­tai, ta­čiau dau­ge­lis mėgs­ta kas ke­le­rius me­tus na­mus at­nau­jin­ti
Nuotraukos

Nors lie­tu­viai lin­kę pri­si­riš­ti prie gy­ve­na­mo­jo būs­to ir jį kei­čia re­tai, ta­čiau dau­ge­lis mėgs­ta kas ke­le­rius me­tus na­mus at­nau­jin­ti, bent šiek tiek pa­keis­ti įgri­su­sias in­ter­je­ro de­ta­les. Ne­įpa­rei­go­jan­tis lai­ki­nu­mas – vie­nas iš šiuo­lai­ki­nio in­ter­je­ro di­zai­no ak­cen­tų.

Leng­viau­sia pa­nau­do­ti gipskartonį

Ga­li­my­bė leng­vu ran­kos ju­de­siu at­sit­ver­ti na­muo­se jau­kų kam­pe­lį tik sau - dar­bui ar poil­siui - daž­nai gun­do, jei sa­vo die­nų ne­lei­džia­te vie­ni di­de­liuo­se apar­ta­men­tuo­se, o gy­ve­na­te su šei­ma. Jau­kus at­ski­ras kam­pe­lis su­teiks ga­li­my­bę tiek su­si­kaup­ti dar­bui, tiek ir pa­bū­ti vie­nu­mo­je.

Kil­no­ja­mo­sios ar stum­do­mo­sios pert­va­ros ga­li pra­vers­ti ir vien­gun­giams, no­rin­tiems su­skai­dy­ti kam­ba­rio erd­ves.

Jei nu­spren­dė­te kam­ba­rį pa­da­ly­ti tvir­tai ir il­gam, ga­li­te įreng­ti sta­cio­na­rią sie­ne­lę. „Pert­va­ras bu­te ar na­me ga­li­ma įreng­ti pa­nau­do­jant įvai­rias me­džia­gas ir tech­no­lo­gi­jas. Jas ga­li­ma su­si­kur­ti iš me­di­nių plokš­čių, sta­ty­bi­nių blo­ke­lių ar­ba me­di­niuo­se rė­muo­se pri­tvir­tin­tų au­di­nių. Va­rian­tų – be­ga­ly­bė, ri­bo­ti ga­li tik fan­ta­zi­jos trū­ku­mas. Ži­no­ma, ga­li­ma rink­tis ir pre­ky­bi­nin­kų siū­lo­mas slan­kių­jų du­rų kons­truk­ci­jas ar stik­lo pert­va­ras, įvai­rias šir­mas. Lie­tu­vos in­ter­je­ro sa­lo­nuo­se šių spren­di­mų kol kas siū­lo­ma men­kai - daž­niau­siai ga­li­ma rink­tis tik iš ke­lių stan­dar­ti­nių ga­mi­nių. To­dėl pa­ta­riu iš­mė­gin­ti sa­vo kū­ry­bin­gu­mą pa­tiems ar­ba pa­si­telk­ti ga­bų ne tik in­ter­je­ro idė­jas ku­rian­tį, bet ir na­gin­gų ran­kų di­zai­ne­rį“, - pa­ta­rė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Li­ve­ta Šni­co­rie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, be­ne po­pu­lia­riau­sias sta­cio­na­rios pert­va­ros spren­di­mas - kar­ka­si­nė sie­ne­lė. Kar­ka­so rė­mas su­su­ka­mas iš me­di­nių ta­še­lių ar me­ta­li­nių pro­fi­liuo­čių, o prie jo tvir­ti­na­mos gips­kar­to­nio ar ki­to­kios leng­ves­nės me­džia­gos plokš­tės, ku­rios vė­liau tin­kuo­ja­mos ir nu­da­žo­mos. Jei pert­va­ra su­kons­truo­ja­ma ne iš vie­nos plokš­tės, o iš dvie­jų, in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė siū­lo tarp jų įdė­ti ak­mens ar­ba stik­lo va­tos sluoks­nį, ku­ris pa­gel­bė­tų gar­so izo­lia­ci­jai. Tarp dvie­jų plokš­čių, kons­truo­jant sta­cio­na­rias pert­va­ras, taip pat ne­sun­ku pa­slėp­ti elek­tros lai­dus, san­tech­ni­kos vamz­džius.

„Rė­mą mon­tuo­ki­te tvir­tą. To­kia pert­va­ra at­lai­kys prie jos pri­tvir­tin­tą kny­gų len­ty­ną, kriauk­lę ar spin­te­les. Tin­ka­mai įreng­ti sta­cio­na­rią pert­va­rą sa­vo jė­go­mis už­truks šiek tiek lai­ko. Pa­ta­ri­mų, kaip at­lik­ti to­kius "aukš­to­jo pi­lo­ta­žo" ne­rei­ka­lau­jan­čius dar­bus, ga­li­te gau­siai ras­ti in­ter­ne­te. Sta­cio­na­rios pert­va­rų kons­truk­ci­jos itin pra­ver­čia di­des­nė­se erd­vė­se, pa­vyz­džiui, pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­jan­čiuo­se lof­tuo­se“, - sa­kė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Kambario erdves gali padalyti ir aukšta spintelė.

Stum­dy­ti sie­ne­les su­ma­nė japonai

Ma­žo­je erd­vė­je ra­cio­na­lu įreng­ti stum­do­mą­ją pert­va­rą. Ji į Eu­ro­pą at­ke­lia­vo iš Ja­po­ni­jos. Ja­po­nai nuo se­no ken­čia dėl „kvad­ra­ti­nių me­trų“ trū­ku­mo, be to, mėgs­ta pa­bū­ti vie­nu­mo­je, tai­gi bu­vo pri­vers­ti su­gal­vo­ti spren­di­mą, kaip su­švel­nin­ti erd­vės sty­gių ir su­si­kur­ti ra­mų užu­tė­kį. Stum­do­mų­jų pert­va­rų kons­truk­ci­ja yra glež­nes­nė nei sta­cio­na­rių sie­nų, to­dėl la­bai ak­ty­vūs žai­di­mai gre­ta jos ne­pa­gei­dau­ja­mi. Į stum­do­mą­ją pert­va­rą ne­įkal­si­te ir vi­nies pa­veiks­lui. Ge­riau ant pa­čios pert­va­ros kli­juo­ti nuo­trau­kas ar­ba pla­ka­tus.

Pa­sta­ruo­ju me­tu nau­do­ja­mi vis įvai­res­ni stum­do­mų­jų kons­truk­ci­jų de­ko­ra­vi­mo bū­dai. Pa­grin­di­nės už­pil­dams nau­do­ja­mos me­džia­gos - stik­las, MDP (me­džio drož­lių plokš­tė), įvai­riai de­ko­ruo­tas kar­to­nas ar­ba fa­ne­ra. Ant stik­lo kli­juo­ja­ma įvai­riau­sių at­spal­vių, fak­tū­rų plė­ve­lė, ant ku­rios ga­li­ma spe­cia­li spau­da. Nau­do­jant plė­ve­lę ją ga­li­ma iš­pjaus­ty­ti „kiau­ra­raš­čiu“. Taip įma­no­ma su­kur­ti uni­ka­lų vie­ne­ti­nį kū­ri­nį. Be­lie­ka su­si­ras­ti di­zai­ne­rį, ku­ris, su­si­pa­ži­nęs su mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, su­kurs tai, ko jūs pa­gei­dau­ja­te.

Ant ne­skaid­rių plokš­čių ga­li­ma kli­juo­ti įvai­rias me­džia­gas, ku­rios jū­sų pert­va­rą pa­vers ori­gi­na­liai at­ro­dan­čio­mis sie­no­mis. Ta­pe­tas, au­di­nys, au­ga­li­nis ta­pe­tas – me­džia­gos, ku­rios nau­do­ja­mos šioms pert­va­roms de­ko­ruo­ti. „Pert­va­ras ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir prie pra­ban­gaus in­ter­je­ro. De­ri­nant ly­gaus stik­lo ir gru­bes­nius na­tū­ra­lių me­džia­gų pa­vir­šius, ant tos pa­čios pert­va­ros ga­li­ma su­kur­ti la­bai sti­lin­gą ir so­li­dų de­ri­nį, ku­ris ją pa­vers iš­skir­ti­nio in­ter­je­ro ak­cen­tu. Pa­gal at­ra­mos bū­dą pert­va­ros yra skirs­to­mos į pa­ka­bi­na­mas ar­ba va­ži­nė­jan­čias grin­di­mis. Ka­bi­nant pert­va­rą, bū­ti­na įreng­ti tvir­tą kons­truk­ci­ją prie lu­bų, kad ji vie­ną die­ną ne­už­virs­tų ant gal­vos. Va­ži­nė­jan­čiai kons­truk­ci­jai ne­iš­ven­gia­mai rei­ka­lin­gas bė­ge­lis ant grin­dų. Rė­mai ga­li bū­ti me­di­niai, aliu­mi­ni­niai, plie­ni­niai. Me­di­nius rė­mus meis­trai ga­mi­na tik pa­gal in­di­vi­dua­lius už­sa­ky­mus, o aliu­mi­ni­nius ir plie­ni­nius siū­lo spe­cia­li­zuo­ti sa­lo­nai. Aliu­mi­ni­niai rė­mai yra sta­bi­les­ni ir bran­ges­ni, to­dėl juos re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis no­rint at­skir­ti kam­ba­rio zo­nas, o dra­bu­žių spin­tai ga­li pa­kak­ti ir plie­ni­nės skar­dos rė­mo“, - pa­sa­ko­jo L.Šni­co­rie­nė.

Lanks­čios ir ne­įpa­rei­go­jan­čios

Pats leng­viau­sias bū­das įreng­ti lai­ki­ną, at­skir­tą erd­vę – šir­ma. Pri­rei­kus mo­bi­lio­mis, pa­sta­to­mo­mis ar­ba ant ra­tu­kų rie­dan­čio­mis šir­mo­mis ga­li­ma pa­da­ly­ti di­de­lius kam­ba­rius į ma­žes­nius ar­ba ne­di­de­lia­me kam­ba­ry­je su­si­kur­ti ma­žu­tę sa­vo erd­vę. Šir­mos nuo se­no, ypač Ry­tų kraš­tuo­se, nau­do­ja­mos ne tik kaip ati­tva­ras, bet ir kaip in­ter­je­ro puo­šme­na.

Jos ga­mi­na­mos iš įvai­raus au­dek­lo, me­džio fa­ne­ros ar­ba kar­to­no. Šir­mas ga­li­ma iš­pieš­ti pie­ši­niais ar­ba nu­da­žy­ti prie in­ter­je­ro de­ran­čio­mis ar­ba kon­tras­tuo­jan­čio­mis spal­vo­mis. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se par­duo­da­mos pro­fe­sio­na­liai pa­ga­min­tos šir­mos daž­niau­siai val­do­mos lanks­čia rė­mo kons­truk­ci­ja - šir­mos da­lys su­sis­len­ka vie­na už ki­tos.

„Šir­ma pa­dės trans­for­muo­ti ir pa­keis­ti ap­lin­ką. Daž­niau­siai ją su­da­ro dvi ar trys są­va­ros. Ta­čiau šie­met Kel­ne vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je di­zai­no par­odo­je te­ko ma­ty­ti di­džiu­les šir­mas ar vi­sas jų sis­te­mas, ku­rios tu­rė­jo net po 12 są­va­rų, o iš­ties­tų il­gis sie­kė 8 me­trus. Pa­gei­dau­jan­tie­ji na­muo­se pa­brėž­ti ry­tie­tiš­ko mi­ni­ma­liz­mo dva­sią ga­li rink­tis tu­šu, pei­za­žų mo­ty­vais, ka­lig­ra­fi­ja, gė­lių ar ki­tų au­ga­lų or­na­men­tais puo­štus ati­tva­rus. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se taip pat ga­li­me ras­ti mo­bi­lių šir­mų sis­te­mų, ku­rias su­rink­ti ir kom­po­nuo­ti ga­li net vai­kai, o nau­do­jant įvai­rių spal­vų mo­du­lius jų ga­li­ma su­kur­ti itin daug“, - tei­gė in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė.

Pa­sak L.Šni­co­rie­nės, no­rin­tie­ji su­si­kur­ti šir­mą pa­tys ga­li pa­si­dai­ry­ti ir po in­ter­ne­te esan­čias par­duo­tu­ves. Jo­se siū­lo­ma ir pi­gių „pa­si­da­ryk pats“ šir­mų kons­truk­ci­jų. Šir­ma ne tik uni­ka­li pa­ti sa­vai­me – ji ta­po pro­to­ti­pu dau­gy­bei nau­din­gų in­ter­je­ro ele­men­tų. Pa­gal jos pri­nci­pą ga­mi­na­mos įvai­rios du­rys bei lan­gi­nės, ver­ti­ka­liai su­tvir­tin­tos ir su­si­de­dan­čios šir­mos pri­nci­pu.