Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Išmanieji namai prasideda virtuvėje

Pa­klaus­ki­te NT bro­ke­rių, ko­kią pa­tal­pą rei­kia la­biau­siai iš­bliz­gin­ti no­rint sėk­min­gai par­duo­ti bu­tą ar na­mą. Eks­per­tai at­sa­kys – vir­tu­vę
Nuotraukos
Pa­klaus­ki­te NT bro­ke­rių, ko­kią pa­tal­pą rei­kia la­biau­siai iš­bliz­gin­ti no­rint sėk­min­gai par­duo­ti bu­tą ar na­mą. Eks­per­tai at­sa­kys – vir­tu­vę, to­dėl, kad (trum­pam pa­mirš­ki­me ly­čių ly­gy­bės pos­tu­la­tus) ga­lu­ti­nį spren­di­mą įsi­gy­ti šei­mos būs­tą daž­niau­siai pri­ima ne vy­ras, o žmo­na.

Grei­čiau­siai esa­te gir­dė­ję są­vo­ką „iš­ma­nie­ji na­mai“ (angl. smart­hou­se). Dau­gu­mai ši XXI am­žiu­je at­si­ra­du­si są­vo­ka skam­ba gal kiek su­pran­ta­miau nei „kvan­ti­nė me­cha­ni­ka“.

Ar iš­ma­nie­ji na­mai iš tie­sų yra bran­gūs? Ir ko­dėl ne­re­tai kiek­vie­ną cen­tą ne pra­sčiau nei lie­tu­viai su­skai­čiuo­jan­tys va­ka­rie­čiai ne­dve­jo­da­mi in­ves­tuo­ja į nau­jas tech­no­lo­gi­jas na­muo­se? At­sa­ky­mas pa­pras­tas: iš­ma­nie­ji na­mai ne tik lei­džia šau­niau pa­si­ro­dy­ti prieš gi­mi­nes ar kai­my­nus, bet ir pa­de­da tau­py­ti bei gy­ven­ti kur kas pa­to­giau.

Ne­bū­ti­nai kai­nuo­ja tūkstančius

Ne vi­sos bui­čiai skir­tos nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos yra bran­gios ar­ba su­nkiai prie­ina­mos. Be abe­jo­nės, pir­miau­sia bū­ti­na pa­sver­ti rea­lią pir­ki­nių nau­dą: juk iš­ma­nio­ji in­duk­ci­nė kait­len­tė ar van­de­nį tau­pan­tis sen­so­ri­nis van­dens mai­šy­tu­vas ga­li iš­ties pra­vers­ti, o pa­pil­do­mi tūks­tan­čiai, iš­leis­ti pro­duk­tų var­to­ji­mą ste­bin­čiam mo­der­niam šal­dy­tu­vui, bus pa­leis­ti vė­jais.

Iš­ma­nių­jų na­mų evo­liu­ci­ja ne­tru­kus įsi­bė­gės ir Lie­tu­vo­je, pir­miau­sia – vir­tu­vė­je.

Išmanumu pasižymi ir lietuviai

Ino­va­ci­jas vie­nu sa­vo ker­ti­nių tiks­lų lai­kan­tis bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­jas „E­lec­tro­lux“ kas­met ren­gia pa­sau­li­nį kon­kur­są, ku­ria­me ga­biau­sius in­ži­nie­rius ir di­zai­ne­rius ska­ti­na da­ly­tis sa­vo mo­der­nios bui­ti­nės tech­ni­kos idė­jo­mis.

Šia­me kon­kur­se pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kia ir lie­tu­viai. Pa­vyz­džiui, tarp 30 ge­riau­sių­jų pa­te­ko Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos in­dus­tri­nio di­zai­no stu­den­tės Bar­bo­ros Ada­mo­ny­tės su­kur­tas iš­ma­nu­sis šaukš­tas „Salt Spoon” (liet. drus­ki­nan­tis šaukš­tas). Jis lei­džia iš­spręs­ti prob­le­mą, kai vie­nam iš val­gy­to­jų sriu­bo­je (ar ki­ta­me skys­ta­me pa­tie­ka­le) trūks­ta drus­kos, o ki­tam jos yra per daug ar­ba no­ri­si ki­to­kio sko­nio. Šis kon­cep­tua­lus šaukš­tas, ku­rio kor­pu­sas pri­pil­dy­tas kap­su­lių, su­tei­kia ga­li­my­bę in­di­vi­dua­liai do­zuo­ti įvai­rius skys­tos kon­sis­ten­ci­jos pa­gar­dus - drus­ką, alie­jų, prie­sko­nius ir t. t. Te­rei­kia ju­tik­li­nia­me ekra­ne pa­spaus­ti pliu­so ar­ba mi­nu­so ženk­lą - šaukš­tas au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to no­ri­mą su­de­da­mų­jų da­lių iš­purš­ki­mo ly­gį ir pa­len­kus iš­purš­kia jas smul­kiais la­še­liais.

Pa­sak di­zai­ne­rės, šaukš­to kon­cep­tas be­ne stro­piau­siai pro­jek­tuo­tas kaip at­ei­ties ga­mi­nys. Vie­na svar­biau­sių mo­der­nių bui­ties prie­tai­sų sa­vy­bių yra me­džia­gų ir for­mų der­mė bei funk­ci­jų pra­smin­gu­mas. Ki­tas B.Ada­mo­ny­tės su­pro­jek­tuo­tas prie­tai­sas – švies­tu­vas „Sau­lė­te­kis, sau­lė­ly­dis" ga­lė­tų bū­ti jos „Salt Spoon“ prieš­in­gy­bė. Švies­tu­vo spal­vas bei in­ten­sy­vu­mą žmo­gus re­gu­liuo­ja ran­ka. Taip pa­brė­žia­mas ir žmo­gaus pri­si­lie­ti­mas prie ob­jek­to, ku­ris po tru­pu­tį nyks­ta, die­giant tech­no­lo­gi­jų ne­var­žo­mus spren­di­mus.

„Iš­ma­nio­ji at­ei­ties vir­tu­vė, ma­nau, jau da­bar dar­niai in­teg­ruo­ja­ma į bui­tį. Daž­nai mais­to ga­mi­ni­mas virs­ta emo­ci­niu jau­ku­mo cen­tru, įtrau­kia­mi šei­mos na­riai. Tech­no­lo­gi­jos vir­tu­vė­je, pa­vyz­džiui, lei­džia tu­rė­ti vir­tua­lų vir­tu­vės še­fą iš bet ku­rio pa­sau­lio kraš­to. Tik ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, jog di­dy­sis vir­tu­vės iš­ra­dė­jas ir eks­pe­ri­men­tuo­to­jas yra pats žmo­gus“, - įsi­ti­ki­nu­si B.Ada­mo­ny­tė.

Kon­kur­se „E­lec­tro­lux De­sign Lab“ su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir di­zai­ne­rio Vi­liaus Drin­ge­lio su­kur­tas prie­tai­sas „Šal­dy­tu­vo no­sis“, ku­ris rū­pi­na­si šal­dy­tu­ve va­ro­to­jo lai­ko­mo mais­to sau­gu­mu. Tar­si šal­dy­tu­vo no­sis vei­kian­tis tes­te­ris su­da­ry­tas iš vy­riš­ko del­no dy­džio pa­grin­di­nio prie­tai­so, tvir­ti­na­mo prie šal­dy­tu­vo du­re­lių, ir 15 spe­cia­lių pa­ga­liu­kų, ku­riuos rei­kia su­smeig­ti į šal­dy­tu­ve lai­ko­mus pro­duk­tus. Kiek­vie­nas jų, ana­li­zuo­da­mas pro­duk­to mo­le­ku­les, pa­grin­di­niam prie­tai­sui duo­da sig­na­lą, kad kon­kre­tus pro­duk­tas jau pra­dė­jo ges­ti, ir jau lai­kas var­to­to­jui jo at­si­kra­ty­ti.

Šis konceptualus šaukštas, kurio korpusas pripildytas kapsulių, suteikia galimybę individualiai dozuoti įvairius pagardus.

Or­kai­tė sa­vai­me išsivalo

Mais­to ko­ky­bę ana­li­zuo­jan­tys šal­dy­tu­vai, vir­tua­lie­ji vir­tu­vės še­fai - jau ne­be at­ei­ties pro­jek­tai, bet rea­ly­bė­je vei­kian­tys prie­tai­sai, kaip ir iš­ma­nio­sios kait­len­tės, ku­rios ne tik kai­ti­na ruo­šia­mą pa­tie­ka­lą, bet ir ste­bi, kad jis ne­per­kep­tų. Be to, bai­gu­si ga­min­ti pie­tus kait­len­tė sa­vai­me iš­si­va­lo.

„Ren­dez-Vous“ in­te­rak­ty­vio­jo sta­lo-kait­len­tės kon­cep­ci­ja žen­gė dar to­liau – jo­je nau­do­ja­ma fu­tu­ris­ti­nė ener­gi­jos sky­do tech­no­lo­gi­ja, ku­ri vei­kia in­duk­ci­jos pri­nci­pu. Karš­tis per­duo­da­mas tik per me­ta­li­nius pa­vir­šius, ju­tik­liai tiks­liai nu­sta­to, kur sto­vi puo­das ar kep­tu­vė, to­dėl ša­lia puo­do ant to pa­ties sta­lo-kait­len­tės ga­lė­si­te pjaus­ty­ti sa­lo­tas ne­bi­jo­da­mi nu­si­de­gin­ti. Elek­tros sky­do tech­no­lo­gi­ja leis ant to pa­ties pa­vir­šiaus krau­ti iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ba­te­ri­ją ar­ba ka­po­ti dar­žo­ves mais­to kom­bai­nu, ku­rio lai­do į liz­dą jung­ti ne­rei­kės – elek­tros ener­gi­ja bus per­duo­da­ma per tą pa­tį kait­len­tės pa­vir­šių.

Or­kai­tė – il­gam nau­do­ti įsi­gy­ja­mas bui­ties prie­tai­sas, to­dėl, pa­sak par­da­vė­jų, ją rink­da­mie­si lie­tu­viai at­siž­vel­gia į kai­ną, bet ver­ti­na ir prie­tai­so funk­cio­na­lu­mą bei di­zai­ną, nes in­ves­ti­ci­ja tu­ri pa­tei­sin­ti lū­kes­čius. Pa­sta­ruo­ju me­tu ne pra­ban­gos, o bū­ti­nu or­kai­tės at­ri­bu­tu tam­pa LCD ekra­nas, ku­ria­me ma­to­mi vi­si or­kai­tės, ypač laik­ma­čio, rod­me­nys. Taip pat po­pu­lia­rė­ja or­kai­tės, tu­rin­čios ne tik daug ke­pi­mo funk­ci­jų, bet ir spe­cia­lias ga­mi­ni­mo prog­ra­mas. Tech­no­lo­gi­ja lei­džia pa­si­rink­ti re­cep­tą iš sau­go­mų or­kai­tės at­min­ty­je, ekra­ne nu­ro­do rei­kia­mus ing­re­dien­tus ir pa­tei­kia iš­sa­mią ga­mi­ni­mo ins­truk­ci­ją. Vė­liau or­kai­tė au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to pa­tie­ka­lui tin­ka­miau­sią ke­pi­mo prog­ra­mą, len­ty­nė­lės aukš­tį, or­kai­tės tem­pe­ra­tū­rą bei ke­pi­mo truk­mę. Re­cep­tus į or­kai­tės ope­ra­ci­nę sis­te­mą ga­li­ma įkel­ti per USB jung­tį, nau­jau­siuo­se mo­de­liuo­se - per „Blue­tooth“ tie­siai iš iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio.

Nau­jau­sios or­kai­tės nu­si­va­lo pi­ro­li­zės bū­du. Sa­vai­mi­nio iš­si­va­ly­mo funk­ci­ja lei­džia mė­gau­tis par­uoš­tu mais­tu, kol or­kai­tė pa­ti ša­li­na mais­to li­ku­čius. Įjun­gus iš­si­va­ly­mo re­ži­mą, or­kai­tė įkais­ta iki 500 °C ir jo­je esan­tys mais­to li­ku­čiai virs­ta pe­le­nais. Be­lie­ka tik pa­va­ly­ti drėg­nu sku­du­rė­liu. Kai ku­rios ga­ri­nės or­kai­tės tu­ri ir va­ly­mo ga­rais sis­te­mą, ku­ri pa­de­da pa­ša­lin­ti net la­biau­siai įsi­se­nė­ju­sius mais­to li­ku­čius.

Šiukš­les rū­šiuos šiukšliadėžė

Ne­mėgs­tan­tiems tvar­ky­tis la­bai pra­vers­tų au­to­ma­tiš­kai šiukš­les rū­šiuo­jan­ti ir į elek­tros ener­gi­ją per­dir­ban­ti šiukš­lia­dė­žė. Tie­sa, kol kas to­kia - tik kon­cep­ci­ja. Šian­dien šiukš­les rū­šiuo­jan­tys žmo­nės tu­ri krau­ti skir­tin­gas me­džia­gas į skir­tin­gas dė­žu­tes: plas­ti­kui, stik­lui ir po­pie­riui. At­ei­ty­je to da­ry­ti ne­rei­kės.

Spin­to­je bus šiukš­lia­dė­žė, ku­ri kiek­vie­ną jū­sų įdė­tą daik­tą pa­ti su­rū­šiuos, jį per­dirbs vie­to­je ar­ba pa­ti jį pa­skirs­tys. To­kie įren­gi­niai pa­dės stab­dy­ti spar­tų są­var­ty­nų au­gi­mą prie di­džių­jų mies­tų, be to, per­dirb­da­mi šiukš­les ga­mins elek­tros ener­gi­ją, ku­rią bus ga­li­ma nau­do­ti bui­ty­je elek­tros prie­tai­sams mai­tin­ti.

www.lzinios.lt