Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Naujovių taikiklyje - viryklės ir šaldytuvai

Pro­tin­gas, iš­ma­nus, in­te­lek­tua­lus – to­kie epi­te­tai prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių 99 iš 100 at­ve­jų bū­da­vo pri­ski­ria­mi ...
Nuotraukos
Pro­tin­gas, iš­ma­nus, in­te­lek­tua­lus – to­kie epi­te­tai prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių 99 iš 100 at­ve­jų bū­da­vo pri­ski­ria­mi žmo­gui, kar­tais – kny­gai ar spek­tak­liui. Da­bar šiuos žo­džius daž­niau­siai var­to­ja­me kal­bė­da­mi apie nau­jus elek­tro­ni­kos prie­tai­sus, pa­leng­vi­nan­čius bū­tį dar­be ar na­mie.

Iš­ma­niai­siais pa­ma­žu tam­pa na­mai, ne­įti­ki­mų funk­ci­jų įgy­ja net pa­grin­di­niai vir­tu­vės prie­tai­sai – vi­ryk­lė ir šal­dy­tu­vas, o straips­nių an­traš­tės trykš­ta re­ko­men­da­ci­jo­mis, kaip "in­te­lek­tua­liai" ruo­šti mais­tą. Pa­grin­di­niai bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­jai – LG, „Sie­mens“, „Mie­le“, „E­lec­tro­lux“ – vie­ną po ki­to ke­pa pa­žan­giau­sius bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sus ir jų kon­cep­ci­jas. Šį­kart pa­žvel­ki­me į tai, ką jie siū­lo vir­tu­vei. Kaip ne­pra­loš­ti per­kant nau­ją elek­tro­ni­kos prie­tai­są, o iš­ma­nu­mą su­de­rin­ti su pra­ktiš­ku­mu?

„Dau­ge­lis prie­tai­sų pa­si­žy­mi įvai­riau­sio­mis, gal­būt kar­tą per me­tus ar net re­čiau nau­do­ja­mo­mis funk­ci­jo­mis, ta­čiau ne­re­tai krū­va myg­tu­kų ir įvai­riau­sių re­ži­mų pir­kė­jus la­biau glu­mi­na, nei do­mi­na. Iš­skir­čiau dvi pir­kė­jų gru­pes. Vie­nus la­bai trau­kia įvai­rios pa­pil­do­mos ga­li­my­bės, ki­ti no­ri, kad vis­kas bū­tų val­do­ma vie­no myg­tu­ko pri­nci­pu. Iš­ma­nu­sis prie­tai­sas yra ne tas, ku­ris tu­ri pen­kias­de­šimt funk­ci­jų ir dar šim­tą par­ink­čių. Tai toks prie­tai­sas, kai var­to­to­jui pa­si­rin­kus tam ti­krą sce­na­ri­jų ja­me įra­šy­ta prog­ra­mi­nė įran­ga ži­no, kaip tą sce­na­ri­jų ge­riau­siai įgy­ven­din­ti“, - dės­tė bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­duo­tu­vių tink­lo va­dy­bi­nin­kas Do­na­tas Ma­tu­zas.

Iš­liks tik taupiausi

Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė nau­jas iš­ma­nią­sias vi­ryk­les, ku­rio­se yra iš anks­to įdie­gia­mos re­cep­tų prog­ra­mos, o pa­ti vi­ryk­lė re­gu­liuo­ja rei­ka­lin­gą tem­pe­ra­tū­ra ir lai­ką, taip pat ati­tin­ka­mai pa­skirs­to kai­trą or­kai­tės ka­me­ro­je, kad vie­nas ruo­šia­mo pa­tie­ka­lo kam­pas ne­svil­tų, o ki­tas – ne­lik­tų ža­lias.

Vir­tua­lūs še­fai, iš­ma­nio­sios or­kai­tės, ku­rias ga­li­ma val­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du per iš­ma­nio­jo te­le­fo­no mo­bi­lią­ją prog­ra­mą, ar šal­dy­tu­vai, ku­rie e. par­duo­tu­vė­je ga­li už­sa­ky­ti rei­kia­mų mais­to pro­duk­tų į na­mus pa­gal iš anks­to su­pla­nuo­tą są­ra­šą, ži­no­ma, skam­ba šau­niai. Ta­čiau ko­kios nau­jos, bet pra­ktiš­kos funk­ci­jos po­pu­lia­riau­sios šiuo me­tu par­duo­da­muo­se vi­ryk­lių ir šal­dy­tu­vų mo­de­liuo­se?

Orkaitės apačioje įrengtas specialus stalčius, kuriame galima vakuume saugoti maisto produktus.

„Vi­ryk­lės ir šal­dy­tu­vai šiuo me­tu to­bu­li­na­mi taip, kad su­var­to­tų kuo ma­žiau elek­tros ener­gi­jos. Tai bend­ra ga­min­to­jų ten­den­ci­ja, ku­rią ska­ti­na ir pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos. Per­nai ki­lo ažio­ta­žas dėl to, kad te­ko už­baig­ti pre­ky­bą pa­čiais ga­lin­giau­siais, ta­čiau itin daug elek­tros ener­gi­jos var­to­jan­čiais siurb­liais. Ta­čiau ne­daug kas ži­no, kad ana­lo­giš­ki rei­ka­la­vi­mai yra tai­ko­mi ir ki­tų bui­ti­nių prie­tai­sų ka­te­go­ri­joms. To­dėl elek­trą la­biau­siai ry­jan­tys šal­dy­tu­vai nuo­sek­liai dings­ta iš mums siū­lo­mo asor­ti­men­to. Taip pat ir vi­ryk­lės. Že­mes­nės nei A+ ka­te­go­ri­jos bui­ti­nės tech­ni­kos po 2-3 me­tų ne­be­liks“, - sa­kė D. Ma­tu­zas.

Nau­jau­sios vi­ryk­lės ir šal­dy­tu­vai ne tik var­to­ja kur kas ma­žiau ener­gi­jos nei jų pirm­ta­kai: ly­gi­nant nau­ją A+ ir D kla­sės šal­dy­tu­vą su­si­da­ro di­des­nis nei 500 kWh skir­tu­mas per me­tus. Pir­kė­jai ver­ti­na ir pra­ktiš­kas bei leng­vai su­pran­ta­mas jų funk­ci­jas.

Iš­si­va­lan­čių vi­ryk­lių minusai

Kal­bant apie vi­ryk­les, vis daž­niau, pa­sak pa­šne­ko­vo, var­to­to­jai su­si­do­mi nau­jie­na - or­kai­tė­mis su va­kuu­ma­vi­mo stal­čiais. Mais­to pro­duk­tai (ža­lia mė­sa, žu­vys, sū­ris) ar iš anks­to par­uoš­ti pa­tie­ka­lai, ku­rių kva­po bei sko­nio sa­vy­bes no­ri­me iš­sau­go­ti, o kar­tu - de­šim­te­rio­pai pa­il­gin­ti jų ga­lio­ji­mo truk­mę, de­da­mi į spe­cia­lų mai­še­lį, o šis - į va­kuu­ma­vi­mo stal­čių. Mai­še­lis su mais­to pro­duk­tais, vi­siš­kai san­da­ri­na­mas iš­siur­biant iš jo orą, o mais­tas šim­tu pro­cen­tų ap­sau­go­mas nuo drėg­mės, pe­lė­sio ar ge­di­mą su­ke­lian­čių bak­te­ri­jų po­vei­kio. Įdo­mu tai, kad žu­vis ar mė­są vė­liau ga­li­ma kep­ti ne­ati­da­rius va­kuu­mo mai­še­lio, tai­kant res­to­ra­nų še­fų pro­fe­sio­na­lų ke­pi­mo va­kuu­me bū­dą.

Dar vie­na la­bai pra­ktiš­ka nau­jo­vė - „Sam­sung“ su­kur­ta „E­lec­tric Flex Duo“ or­kai­tė, ku­rią spe­cia­lia pert­va­ra ga­li­ma pers­kir­ti į dvi da­lis ir jo­se skir­tin­gu re­ži­mu bei tem­pe­ra­tū­ra tuo pat me­tu at­ski­rai kep­ti skir­tin­gus pa­tie­ka­lus ar pro­duk­tus. Pert­va­ra leng­vai pa­ša­li­na­ma, kai or­kai­tę pri­rei­kia vėl pa­vers­ti vie­na­tū­re.

„Klien­tai taip pat la­bai daž­nai do­mi­si or­kai­tė­mis, ku­rių ne­rei­kia va­ly­ti, nes šios iš­si­va­lo pa­čios. Vie­nas iš or­kai­tės va­ly­mo­si bū­dų yra pi­ro­li­zė - spe­cia­liu re­ži­mu įkai­ti­nus ją iki 500 laips­nių mais­to li­ku­čiai ant sie­ne­lių iš­de­ga ir pa­virs­ta pe­le­nais. Ta­čiau rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad taip va­lan­tis su­var­to­ja­ma kur kas dau­giau elek­tros ener­gi­jos, o pa­tal­po­se tuo me­tu ga­li pa­sklis­ti ai­trus kva­pas. Ki­tas ži­no­mas bū­das, kai or­kai­tės va­ly­mas vyks­ta sa­vai­me, - jos vi­di­nis pa­vir­šius pa­den­gia­mas rie­ba­lus su­ge­rian­čiu ema­liu. Ta­čiau tai ir­gi nė­ra am­ži­nas spren­di­mas. Toks sluoks­nis bus veiks­min­gas tik pir­muo­sius pen­ke­rius me­tus - vė­liau rie­ba­lais per­si­so­ti­nęs ema­lis jų ne­be­pa­jė­gia su­ger­ti“, - pa­žy­mė­jo kon­sul­tan­tas.

Orkaitė su apačioje įrengtu vakuumavimo stalčiumi.

Sklei­džia ma­žiau garso

Nau­jos lai­dos šal­dy­tu­vai pa­si­žy­mi veiks­min­giau at­skir­to­mis skir­tin­gos tem­pe­ra­tū­ros zo­no­mis, be­šerkš­ne tech­no­lo­gi­ja. Pasitelkus

be­šerkš­nę (No Frost) tech­no­lo­gi­ją šal­dy­tu­ve vi­siš­kai ne­su­si­da­ro šerkš­no bei van­dens la­še­lių vir­šu­ti­nė­je jo da­ly­je, to­dėl šal­dy­tu­vo ne­rei­kia ati­tir­pin­ti. Tai tau­po elek­tros ener­gi­ją, prob­le­mų ky­la ma­žiau. Be to, tem­pe­ra­tū­ra kiek­vie­no­je len­ty­no­je lai­ko­si vie­no­da dėl oro cir­ku­lia­ci­jos, tad mais­to pro­duk­tai to­kia­me šal­dy­tu­ve bus mak­si­ma­liai švie­ži.

Ga­min­to­jai su­kū­rė 0 laips­nių zo­ną, ku­rio­je mais­to pro­duk­tai švie­ži iš­lie­ka dvi­gu­bai il­giau nei pa­dė­ti ant len­ty­nos. Daž­niau­siai ši zo­na pro­jek­tuo­ja­ma to­kio­je šal­dy­tu­vo da­ly­je, ku­rio­je yra šal­čiau­sia. Tem­pe­ra­tū­ra jo­je lai­ko­si itin že­ma, to­dėl bak­te­ri­jos ma­žiau dau­gi­na­si. Nu­li­nė­je zo­no­je ga­li­ma lai­ky­ti mė­są, žu­vis, sū­rį, svies­tą. Nors tem­pe­ra­tū­ra ir ar­ti­ma 0 laips­nių, la­bai re­tas šal­dy­tu­vas pa­sie­kia ti­krą­ją 0 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą, to­dėl pro­duk­tai ne­su­šą­la į le­do ga­ba­lą, o juos iš­ėmus iš­kart ga­li­ma val­gy­ti.

„Be to, svar­bus ne tik šal­dy­tu­vo su­var­to­ja­mas ener­gi­jos kie­kis, bet ir sklei­džia­mas gar­sas - tai tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma šal­dy­tu­vo spe­ci­fi­ka­ci­jo­je. Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad šal­dy­tu­vo sklei­džia­mas gar­sas pri­klau­so nuo ja­me įdieg­tos pa­grin­di­nės tech­no­lo­gi­jos. Šal­dy­tu­vai, ku­riuo­se pri­tai­ky­ta be­šerkš­nė tech­no­lo­gi­ja, vi­sa­da vei­kia šiek tiek gar­siau nei šal­dy­tu­vai, tu­rin­tys au­to­ma­ti­nio ati­tir­pi­ni­mo funk­ci­ją. Di­de­lę įta­ką sklei­džia­mam gar­sui ga­li tu­rė­ti ir šal­dy­tu­vo ko­je­lių su­re­gu­lia­vi­mas. Vi­du­ti­niš­kai šal­dy­tu­vai sklei­džia nuo 38 dB iki 44 dB gar­są. Pa­ly­gin­ti su se­nais šal­dy­tu­vais, tai yra iš­ties ne­daug“, - sa­kė D. Ma­tu­zas.