Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Išmaniosios kameros praneš, kada grįžtate namo

Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis.
Nuotraukos

2016.09.26.

Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis.

Vei­dus ge­ban­čios at­pa­žin­ti ka­me­ros pa­sau­ly­je pra­dė­tos nau­do­ti dau­giau kaip prieš 20 me­tų, ta­čiau to­kie prie­tai­sai bu­vo be ga­lo bran­gūs ir su­dė­tin­gai įren­gia­mi. „Steb­kam“ va­do­vas Lau­ry­nas Baub­lys sa­ko, kad me­tų vi­du­ry­je Lie­tu­vos rin­kai pri­sta­ty­tas pro­duk­tas su­si­lau­kia vis di­des­nio po­pu­lia­ru­mo, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„JAV Pa­ten­tų ir pre­ki­nių ženk­lių biu­ras 2013 me­tų ko­vą iš­da­vė kom­pa­ni­jai Google pa­ten­tą, ku­ris ap­ra­šo „vei­do at­pa­ži­ni­mo“ prie­mo­nes. Google šią tech­no­lo­gi­ją dau­giau nau­do­ja te­le­fo­nuo­se, ta­čiau tai tik par­odo, kad ši sri­tis to­bu­lė­ja ir di­džiau­sios pa­sau­lio bend­ro­vės in­ves­tuo­ja į jų plė­trą“, – kal­bė­jo L. Baub­lys.

Spe­cia­lis­tas sa­ko, kad bui­ty­je nau­do­ja­mos ka­me­ros dir­ba pa­na­šiu pri­nci­pu. Jos fik­suo­ja žmo­gaus akių, no­sies for­mą, at­stu­mus tarp jų, vei­do for­mą: „Tad tar­ki­me jei­gu grįž­ta­te po 2 sa­vai­čių at­os­to­gų su barz­da, ka­me­ra Jus vis tiek leng­vai at­pa­žins. Tas pats ga­lio­ja ir jei­gu žmo­gus dė­vi ke­pu­rę – ka­me­ra jus at­pa­žins“.

Iš­ma­nių­jų ka­me­rų tech­no­lo­gi­jo­se ne­at­si­lie­ka ir lie­tu­viai. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) at­sto­vai 2013 me­tais pri­sta­tė prie­tai­są, ge­ban­tį at­pa­žin­ti ju­dan­čio žmo­gaus ta­pa­ty­bę pa­gal akies rai­ne­lę.

Ge­ba at­pa­žin­ti de­šim­tis veidų

Ka­me­ra ga­li at­pa­žin­ti de­šim­tis skir­tin­gų vei­dų be to, spe­cia­laus al­go­rit­mo dė­ka, ka­me­ra ana­li­zuo­ja vei­dus bei su kiek­vie­na die­na juos at­pa­žįs­ta daug leng­viau.

„Gal skam­ba kiek keis­tai, bet pa­ti ka­me­ra nuo­la­tos „mo­ko­si“. Tai yra fik­suo­da­ma jū­sų ir jū­sų ar­ti­mų­jų vei­dus ji kiek­vie­ną kar­tą ge­ba žmo­gų at­pa­žin­ti pa­pras­čiau, ka­dan­gi fik­suo­ja vis dau­giau skir­tin­gų jo vei­do iš­raiš­kų“, – kal­bė­jo L. Baub­lys.

Vaiz­do ka­me­rą ga­li­ma nau­do­ti ne tik kaip ap­sau­gos prie­mo­nę, bet ir kaip vie­ną iš da­lių ku­riant „iš­ma­niuo­sius na­mus“. „Pa­ti ka­me­ra ga­li at­pa­žin­ti vei­dus bei pra­neš­ti na­mų sa­vi­nin­kui, kas įėjo į na­mus. Yra daug pa­vyz­džių JAV, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ar Vo­kie­ti­jo­je, kai pvz.: to­kios ka­me­ros už­fik­suo­ja, kad grį­žo su­nūs ar du­kra ir au­to­ma­tiš­kai įjun­gia šil­dy­mą. Pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių yra be ga­lo daug“.

Ga­li veik­ti ir kaip įėji­mo kontrolė

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad nau­jo ti­po ka­me­ros nau­do­ja­mos ne tik na­muo­se, bet ir biu­ruo­se.

„To­kia ka­me­ra ga­li bū­ti nau­do­ja­ma daug kur. Ne­di­de­lės bend­ro­vės, ku­rios ne­tu­ri įėji­mo kon­tro­lės, per­ka šias ka­me­ras, ku­rios fik­suo­tų, ka­da dar­buo­to­jai at­ei­na į dar­bą, ir aps­kri­tai kas lan­ko­si biu­re“, – sa­kė L. Baub­lys.

L. Baub­lys tei­gia, kad da­bar dau­ge­lis vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų yra su­sie­ja­mos su iš­ma­niai­siais įren­gi­niais ir vaiz­dą ga­li­ma rea­liu lai­ku ma­ty­ti sa­vo te­le­fo­nu.

„Dau­ge­lis vaiz­do ka­me­rų tu­ri ga­li­my­bę bū­ti pri­jung­tos prie iš­ma­nių­jų įren­gi­nių. Šis įren­gi­nys tu­ri ir sa­vo prog­ra­mė­lę, ku­ri at­siun­čia pra­ne­ši­mą, jei­gu už­fik­suo­ja grįž­tan­tį jū­sų vai­ką, ar dar­buo­to­ją. Prog­ra­mė­lė fik­suo­ja kon­kre­tų as­me­nį ir lai­ką, ka­da jis pa­si­ro­dė. Be to, vaiz­do įra­šai ga­li bū­ti kau­pia­mi ir tie­siai į ser­ve­rį ar ne­mo­ka­mą „cloud“ duo­me­nų sau­gyk­lą „Drop­box“, – pa­sa­ko­ja L. Baub­lys.

Tech­no­lo­gi­ja lei­džia žmo­nes at­pa­žin­ti ir nak­tį: „Ka­me­ra ge­ba leng­vai at­pa­žin­ti vei­dus ir tam­so­je, tai yra kai na­muo­se ne­de­ga švie­sa, yra nak­tis. Ka­me­ra tu­ri inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių pa­švie­ti­mą“.