Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Vasarą langams – akiniai nuo saulės

Lietuviams, skirtingai nei pietiečiams, vasaros saule dažniau norisi mėgautis, o ne nuo jos slėptis.
Nuotraukos
Lie­tu­viams, skir­tin­gai nei pie­tie­čiams, va­sa­ros sau­le daž­niau no­ri­si mė­gau­tis, o ne nuo jos slėp­tis. Ta­čiau ke­lios kai­trios die­nos pa­ver­čia bu­tus pir­ti­mis, ku­rio­se leis­ti lai­ką nė­ra nei ma­lo­nu, nei svei­ka. Ne­įper­kant kon­di­cio­nie­rių, nuo va­sa­ros kai­tros pa­de­da efek­ty­viai ap­si­sau­go­ti lau­ko ža­liu­zės, ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos, įvai­rūs sto­ge­liai, mar­ki­zės.

„Lau­ko ža­liu­zės, pa­ly­gin­ti su vi­du­je mon­tuo­ja­mo­mis, yra nau­din­ges­nės tuo, kad ši­lu­ma iš tie­sų lie­ka iš­orė­je. Tai pats efek­ty­viau­sias bū­das ap­si­sau­go­ti nuo va­sa­ros kai­tros, gau­sių sau­lės spin­du­lių. Įkai­tu­sios vi­du­je mon­tuo­ja­mos ža­liu­zės pa­pil­do­mai kai­ti­na pa­čią pa­tal­pą. Lau­ko ža­liu­zė­mis taip pat pa­to­giau val­dy­ti į pa­tal­pą įei­nan­tį švie­sos srau­tą“, – sa­kė įmo­nės „Skir­pus“ at­sto­vas Alek­sand­ras Ži­gi­lė­jus.

Me­di­nės puo­šia pastatą

Ši įmo­nė lau­ko ža­liu­zes ga­mi­na ne iš aliu­mi­nio pro­fi­lio, o iš me­džio. Tech­no­lo­gi­ją, kaip ter­miš­kai ap­do­ro­ti me­dį, kad jis bū­tų tin­ka­mas nau­do­ti lau­ke, iki ga­my­bos te­ko to­bu­lin­ti net aš­tuo­ne­rius me­tus. Ta­čiau re­zul­ta­tai iš­kal­bin­gi: lie­tu­viai šiuo me­tu 90 proc. sa­vo pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja į Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją, Švei­ca­ri­ją, Skan­di­na­vi­jos ša­lis. Jų pa­ga­min­to­mis me­di­nė­mis ža­liu­zė­mis Kor­ko mies­te, Ai­ri­jo­je, pa­puoš­tas ne­tgi mo­der­nios ar­chi­tek­tū­ros stik­li­nis „App­le“ bend­ro­vės būs­ti­nės pa­sta­tas.

„An­tai vo­kie­čiai la­bai pra­ktiš­ki žmo­nės. Dau­ge­ly­je jų nuo­sa­vų na­mų ra­si­te pa­sta­to iš­orė­je su­mon­tuo­tą vie­ną ar ki­tą spren­di­mą, sau­gan­tį pa­tal­pas nuo sau­lės. Daž­niau­siai tai bū­na aliu­mi­nio ža­liu­zės, ku­rios yra ke­lis­kart pi­ges­nės nei me­di­nės. Ta­čiau aliu­mi­nis ne vi­suo­met tin­ka prie pa­sta­to eks­ter­je­ro. O me­di­nės ža­liu­zės ne tik kon­tro­liuo­ja sau­lės švie­są ir ši­lu­mą, bet ir tam­pa pa­sta­to de­ko­ro ele­men­tu“, – dės­tė A. Ži­gi­lė­jus.

Dar vie­nas me­di­nių ža­liu­zių pri­va­lu­mas, į ku­rį rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, yra akus­ti­nis. Anot pa­šne­ko­vo, skir­tin­gai nei aliu­mi­ni­nės, me­di­nės lau­ko ža­liu­zės, pu­čiant vė­jui, ne­tarš­ka. „Skir­pus“ at­sto­vo tei­gi­mu, ter­mi­nis me­die­nos ap­do­ro­ji­mas už­ti­kri­na me­di­nių ža­liu­zių il­gaam­žiš­ku­mą – jos, ga­li­ma sa­ky­ti, am­ži­nos. Ži­no­ma, bė­gant me­tams sau­lė­kai­to­je jos ga­li po tru­pu­tį pra­dė­ti keis­tis, bet bai­min­tis, jog vei­kia­mos šal­čio ar drėg­mės de­for­muo­sis – ti­krai ne­rei­kia.

Pa­sak „Skir­pus“ at­sto­vo, vi­sos jų par­duo­da­mos lau­ko ža­liu­zės yra au­to­ma­ti­zuo­tos, ga­li bū­ti val­do­mos tiek pa­pras­tu val­dy­mo pul­te­liu, tiek ir pri­jun­gus prie iš­ma­nių­jų pro­tin­gų na­mų sis­te­mų.

Markizių audiniai yra impregnuoti, nepraleidžia vandens ir greitai džiūsta po lietaus. /www.markizes24.lt nuotrauka

Pa­sle­pia iš­orės apdailoje

Pla­tų lan­gų ap­sau­gai iš lau­ko skir­tų ga­mi­nių asor­ti­men­tą Aly­tu­je ga­mi­nan­čios bend­ro­vės „Is­ve­ta“ di­rek­to­rius To­mas Ko­re­va sa­kė, jog šian­dien dau­gu­ma pri­va­čiuo­se na­muo­se die­gia­mų spren­di­mų yra au­to­ma­ti­zuo­ti. Ran­ki­nį ža­liu­zių val­dy­mą ren­ka­si re­tas.

„Po­pu­lia­rė­ja ir pro­tin­gos sis­te­mos, ku­rios ža­liu­zes re­gu­liuo­ja, pri­klau­so­mai nuo da­vik­lių sig­na­lų, taip pat ga­li­ma jas val­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du, in­ter­ne­tu. Dar vie­nas pa­si­rin­ki­mo ar­gu­men­tas yra tas, jog ap­sau­gi­nių lau­ko ža­liu­zių dė­žu­tė pa­sle­pia­ma ir ne­dar­ko na­mo vaiz­do. Ža­liu­zių me­cha­niz­mas mon­tuo­ja­mas į pa­sta­to iš­orės ap­dai­lą. Tik dėl to bū­ti­na ap­sisp­ręs­ti dar sta­ty­bos me­tu, o ne at­li­kus iš­orės ap­dai­los dar­bus“, – pa­žy­mė­jo T.Ko­re­va.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­sios tarp klien­tų iš­lie­ka ap­sau­gi­nės ža­liu­zės. Ta­čiau vis dar ma­no­ma, jog ap­sau­gi­nės sau­go tik nuo įsi­lau­ži­mo.

„Pab­rė­žia­me, jog ap­sau­gi­nės ža­liu­zės vi­sų pir­ma ap­sau­go nuo karš­čio, šal­čio, vė­jo ir tik vie­na iš funk­ci­jų yra ap­sau­ga nuo įsi­lau­ži­mo. Šios ža­liu­zės ga­mi­na­mos iš aliu­mi­nio, ku­ris už­pil­do­mas po­liu­re­ta­nu. Pa­gei­dau­jan­tie­ji itin tvir­tų ža­liu­zių, tu­rin­čių ser­ti­fi­kuo­tą sau­gu­mo kla­sę, ren­ka­si ga­mi­nius iš su­tvir­tin­to, eks­tru­duo­to aliu­mi­nio. Daž­nai klien­tai taip pat tei­rau­ja­si dėl spal­vos, nes vy­rau­ja nuo­mo­nė, jog tam­sios ža­liu­zės, va­sa­ros me­tu įkai­tu­sios, ga­li pa­pil­do­mai kai­tin­ti pa­tal­pą, ta­čiau skir­tu­mo pra­ktiš­kai nė­ra. Nors da­bar po­pu­lia­rė­ja ir to­kio at­spal­vio kaip an­tra­ci­tas“, – tei­gė T.Ko­re­va.

Apsauginės žaliuzės saugo nuo karščio, šalčio, vėjo ir tik viena iš funkcijų yra apsauga nuo įsilaužimo.
www.regila.lt nuotrauka

Ri­ti­ni­nių ža­liu­zių ne­bū­ti­na suvynioti

T.Ko­re­vos tei­gi­mu, vis daž­niau lie­tu­viai tiek es­te­ti­kos, tiek pra­kti­niais su­me­ti­mais ren­ka­si ir lau­ko ri­ti­ni­nes ža­liu­zes, ku­rių au­di­nys, iš­to­bu­li­nus me­džia­gas, ta­po iš tie­sų la­bai at­spa­rus.

Kaip vi­daus ri­ti­ni­nės ža­liu­zės, taip ir fa­sa­do yra mon­tuo­ja­mos tie­siai prie lan­go. Jos pa­de­da ap­sau­go­ti pa­tal­pą nuo per­kai­ti­mo, mat su­lai­ko 81–100 proc. sau­lės švie­sos. Tai­gi jo­mis ga­li­ma re­gu­liuo­ti, kiek švie­sos pa­teks į pa­tal­pą. Lau­ko ri­ti­ni­nės ža­liu­zės su­da­ro pui­kų ekra­ną nuo sau­lės spin­du­lių, to­dėl su­ma­žė­ja ir iš­lai­dos oro kon­di­cio­na­vi­mui. Jų ga­my­bai nau­do­ja­mi la­bai stip­rūs, tvir­ti, spe­cia­liai ap­do­ro­ti, ta­čiau lai­dūs orui au­di­niai, ku­rie ne­bi­jo nei drėg­mės, nei kai­tros: net esant blo­gam orui, pa­vyz­džiui, stip­riam lie­tui, jų ne­bū­ti­na su­vy­nio­ti.

Ri­ti­ni­nių ža­liu­zių kons­truk­ci­ja ga­mi­na­ma iš mil­te­li­niu bū­du da­žy­to ir ypa­tin­gu po­li­me­ru deng­to aliu­mi­nio, to­dėl ji ne­rū­di­ja ir yra at­spa­ri ul­tra­vio­le­ti­niams spin­du­liams. Prie pa­sta­to fa­sa­do sti­lis­ti­kos ir ko­lo­ri­to ga­li­ma pri­de­rin­ti ne tik ža­liu­zių au­di­nį, bet ir kons­truk­ci­ją, par­en­kant jai spal­vą iš RAL pa­le­tės.

Po­pu­lia­rūs nuo­sa­vuo­se na­muo­se ir sa­vo­tiš­ki sto­ge­liai, skir­ti te­ra­soms ir bal­ko­nams. Pa­grin­di­nė jų funk­ci­ja – su­kur­ti no­ri­mo plo­to pa­vė­sį. Mar­ki­zių au­di­niai yra im­preg­nuo­ti, ne­pra­lei­džia van­dens ir grei­tai džiūs­ta, to­dėl leng­vas va­sa­ros lie­tus ne­ken­kia, ta­čiau jei­gu ly­ja smar­kiai, ant au­di­nio su­si­kau­pęs van­duo ne­nu­bė­ga, to­dėl bū­ti­na už­ti­krin­ti tin­ka­mą pa­svi­ri­mo kam­pą, o dar ge­riau jas to­kiu oru su­vy­nio­ti.

Taip pat rei­kė­tų elg­tis ir pu­čiant stip­riam vė­jui: mar­ki­zių plo­tas ga­li siek­ti net 28 kv. m, tai­gi to­kią bu­rę stip­rus vė­jas ga­li nu­plėš­ti. Kad bū­tų pa­to­giau, ver­ta įsi­reng­ti au­to­ma­ti­nį mar­ki­zių val­dy­mą: su­rea­ga­vus vė­jo ar lie­taus da­vik­liui mar­ki­zė au­to­ma­tiš­kai su­su­ka­ma į ka­se­tę. Kaip ir fa­sa­do ri­ti­ni­nių bei ki­tų ža­liu­zių, mar­ki­zių kons­truk­ci­ja daž­niau­siai ga­mi­na­ma iš aliu­mi­nio, ku­ris, pa­ly­gin­ti su plas­ti­ku, yra at­spa­res­nis il­ga­lai­kiam sau­lės ir šal­čio po­vei­kiui bei at­spa­rus ko­ro­zi­jai.