Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Atkirtis speigo išdaigoms – šildantys kabeliai

Į Lie­tu­vą at­ke­lia­vus kaus­tan­čiam spei­gui, in­di­vi­dua­lių na­mų, so­dy­bų, so­do na­me­lių šei­mi­nin­kams ky­la prob­le­mų, kai už­šą­la re­čiau nau­do­ja­mi ar­ba ne­tin­ka­mai įreng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ar nuo­te­kų vamz­džiai.
Nuotraukos
2014.01.26.
Į Lie­tu­vą at­ke­lia­vus kaus­tan­čiam spei­gui, in­di­vi­dua­lių na­mų, so­dy­bų, so­do na­me­lių šei­mi­nin­kams ky­la prob­le­mų, kai už­šą­la re­čiau nau­do­ja­mi ar­ba ne­tin­ka­mai įreng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ar nuo­te­kų vamz­džiai. Pro­tin­gas ir ne­bran­gus spren­di­mas, ku­ris pa­dės iš­veng­ti to­kių spei­go pokš­tų, – šil­dan­tis ka­be­lis.

Įren­giant van­den­tie­kio vamz­dy­nus rei­kia pa­si­rū­pin­ti jų ap­sau­ga nuo už­ša­li­mo. Jei­gu vamz­dį il­gai vei­kia šal­tis, o van­dens cir­ku­lia­ci­ja ja­me ne­pas­to­vi, aiš­ku, kad vamz­dis už­šals. Ne vi­sa­da yra ga­li­my­bė ap­sau­go­ti vamz­džius nuo šal­čio, nau­do­jant ter­moi­zo­lia­ci­ją ar­ba juos gi­liau už­ka­sant. Spau­džiant spei­gui taip pat už­šą­la van­dens skai­tik­liai, van­de­nį iš grę­ži­nio tie­kian­tys siurb­liai. Ga­li ne tik su­sto­ti van­dens tie­ki­mas, bet ir trūk­ti vamz­džiai.

„Van­den­tie­kio vamz­džius lau­ke rei­kia už­kas­ti ne ma­žes­nia­me nei pu­san­tro me­tro gy­ly­je. To­kiu at­ve­ju spei­gas vamz­džio ne­pa­sie­kia. Nors bū­na vis­ko. Kai žie­mą gau­su snie­go, jis ap­sau­go že­mę nuo be­sisk­ver­bian­čio šal­čio. Bet kai snie­go striu­ka, kaip šie­met, o šal­tu­kas il­gai spau­džia, van­den­tie­kio vamz­džiai ga­li ir ne­iš­lai­ky­ti“, – pa­aiš­ki­no šil­dy­mo įran­gos spren­di­mus die­gian­tis Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis.

Šil­dan­čius ka­be­lius ga­li­ma tvir­tin­ti dviem bū­dais. Vie­ni tvir­ti­na juos prie vamz­džio iš iš­orės, ki­ti įve­ria ka­be­lį į pa­tį vamz­dį. Pa­pras­čiau, kai vamz­dis dar ne­už­kas­tas - ka­be­lį lip­nia aliu­mi­nio juo­sta ga­li­ma pri­tvir­tin­ti iš­ori­nė­je vamz­džio pu­sė­je. Bet įver­tas į vi­dų jis veiks efek­ty­viau.

„Šil­dan­tį ka­be­lį ti­krai ne­sun­ku įsi­reng­ti pa­tiems na­mo šei­mi­nin­kams. Jei van­den­tie­kio sis­te­ma jau už­kas­ta, be­lie­ka įver­ti ka­be­lį į pa­tį van­den­tie­kio vamz­dį. Jei tvir­ti­na­te ka­be­lį vamz­džio iš­orė­je, bū­ti­nai jį izo­liuo­ki­te, kad gys­la šil­dy­tų pa­tį vamz­dį, o ne že­mę. Ge­riau­siai tam tin­ka ak­mens ar stik­lo va­ta“, - pa­ta­rė R.Jur­ge­lai­tis.

Kais­ta ten, kur reikia

Elek­tri­niai šil­dan­tys ka­be­liai, ku­rių ra­si­te šil­dy­mo įran­gos ar sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se, daž­niau­siai į Lie­tu­vą at­ga­be­na­mi iš Da­ni­jos ga­min­to­jų. Šie ka­be­liai bū­na dvie­jų rū­šių – pa­sto­vaus ga­lin­gu­mo ir sa­vi­re­gu­liuo­jan­tys.

„Pas­to­vaus ga­lin­gu­mo ka­be­lis šy­la per vi­są il­gį. Sa­vi­re­gu­liuo­jan­tis ka­be­lis kais­ta tik to­se vie­to­se, ku­rio­se vamz­džiui gre­sia už­šal­ti. Jei pra­dės šal­ti kon­kre­ti vie­ta, ten pus­me­trio il­gio at­kar­po­je ka­be­lis šil­dys in­ten­sy­viai. Ten, kur grie­bia šal­tis, pra­de­da veik­ti ka­be­lio pus­lai­di­nin­kio sa­vy­bės – tuo ir grįs­tas sa­vi­re­gu­liuo­jan­čio ka­be­lio vei­ki­mas“, - pa­aiš­ki­no šil­dy­mo sis­te­mų eks­per­tas.

Sa­vi­re­gu­liuo­jan­čio ka­be­lio kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo 70 li­tų už me­trą, bet ga­li siek­ti ir ke­lis šim­tus. Tai pri­klau­so nuo ka­be­lio fi­zi­nių sa­vy­bių ir nau­do­ji­mo lai­ko: vie­niems su­tei­kia­ma pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ja, ki­tiems – 10 me­tų. Ka­be­lio ga­lin­gu­mas sie­kia apie 10 W/m, jie daž­niau­siai pa­deng­ti ne­kenks­min­ga iš­ori­ne izo­lia­ci­ja – flo­ro­po­li­me­ru, to­dėl ir tin­ka­mi nau­do­ti van­den­tie­kio vamz­džiuo­se.

Šil­dan­tys ka­be­liai nau­do­ja­mi ir nuo­te­kų vamz­džiams nuo spei­go ap­gin­ti. Jei nuo­te­kų vamz­dis yra siau­res­nio dia­me­tro, re­ko­men­duo­ja­ma ka­be­lį mon­tuo­ti iš­orė­je, nes vi­du­je jis ga­li tap­ti tirš­tes­nes at­lie­kas su­lai­kan­čiu stab­džiu.

Ap­sau­go nuo varveklių

R.Jur­ge­lai­čio tei­gi­mu, šil­dan­tys ka­be­liai gelbs­ti ne tik vamz­dy­nus. Jie ar­ba iš jų su­pin­ti tink­le­liai nau­do­ja­mi sto­gams, įva­žoms ar laip­tams nuo ap­le­dė­ji­mo ap­sau­go­ti. Jie itin tin­ka Vil­niaus ar Kau­no se­na­mies­čiuo­se sto­vin­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sto­gams, ku­rių kons­truk­ci­jos daž­nai bū­na įman­triai iš­lanks­ty­tos, ne­vie­no­do ly­gio.

„Taip pat ka­be­liai ga­li šil­dy­ti liet­vamz­džius, ant ku­rių kau­pia­si var­vek­liai. Įren­gus to­kią gys­lą ir ins­ta­lia­vus hid­ro­ter­mos­ta­tą, ka­be­lis au­to­ma­tiš­kai ima šil­dy­ti pa­ju­tęs ga­li­mą le­dė­ji­mą – t. y. kai di­de­lis oro drėg­nu­mas, o ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra krin­ta. Kai pra­si­de­da at­ly­dys, snie­gas ant sto­go tirps­ta grei­čiau nei ati­tirps­ta liet­vamz­džiai. Tad ant sto­go ga­li im­ti kaup­tis ba­los, o van­duo su­nktis į na­mo kons­truk­ci­jas“, - pa­žy­mė­jo R.Jur­ge­lai­tis. Iš­ve­džio­jus šil­dan­tį ka­be­lį ant na­mo sto­go, šis snie­gin­gą žie­mą ne­lei­džia kaup­tis pa­vo­jin­goms snie­go pus­nims - mat gau­siai il­gai snin­gant, se­nes­nio ar ne­tin­ka­mai su­pro­jek­tuo­to sto­go kons­truk­ci­jos ga­li ne­at­lai­ky­ti ap­kro­vos.

Ne vi­sa­da tau­po racionaliai

Daž­niau nei sto­go šil­dy­mą lie­tu­viai įsi­ren­gia elek­tri­nę ap­sau­gą nuo ap­le­dė­ji­mo įva­žia­vi­muo­se į na­mus ir so­dy­bas. Kad ne­rei­kė­tų elek­tri­nio tink­le­lio klo­ti po trin­ke­lė­mis vi­sa­me įva­žia­vi­mo plo­te, jo pa­tie­sia­mi du ruo­žai. Jie ati­tir­pi­na vė­žes bei pa­leng­vi­na įva­žia­vi­mą ar iš­va­žia­vi­mą, pa­vyz­džiui, iš nuo­kal­nė­je ar po na­mu esan­čio ga­ra­žo.

„Šil­do­mos pro­vė­žos ar vi­są įva­žia­vi­mą pa­den­gian­tis elek­tri­nis tink­le­lis tu­ri bū­ti tie­sia­mas ant izo­lia­ci­nės me­džia­gos, kad jo ši­lu­ma ne­itų į grun­tą. Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad net ir la­bai tur­tin­gi žmo­nės skai­čiuo­ja, kiek kai­nuos toks šil­dy­mas. Tai­gi da­ro šil­do­mas pro­vė­žas, o ne tie­sia elek­tri­nį šil­dy­mą vi­sa­me plo­te. Kol ne­ky­la prob­le­mų, apie elek­tri­nį šil­dy­mą daž­nas nė ne­su­si­mąs­to. Tas pats ir su šil­do­mais laip­tais: kai pa­sly­dę laip­tais nu­dar­da, pa­ti­ria trau­mas, tik ta­da su­si­do­mi“, - sa­kė R.Jur­ge­lai­tis.

No­rint pa­šil­dy­ti ke­tu­rių me­trų įva­žia­vi­mo į ga­ra­žą ruo­žą, šil­do­moms pro­vė­žoms pri­reiks aš­tuo­nių me­trų ka­be­lio. Jis kai­nuo­tų apie 600 li­tų, dar 300 li­tų - pats ne­įman­triau­sias ter­mos­ta­tas.

„Lie­tu­viai pra­ktiš­ki žmo­nės, bet kar­tais tau­py­da­mi el­gia­si ne itin pra­ktiš­kai, ne­aps­kai­čiuo­ja il­ga­lai­kių iš­lai­dų. Bran­ges­ni ter­mos­ta­tai kai­nuo­ja apie 1000 li­tų. Ta­čiau jie iš­ma­nes­ni, tu­ri pa­pil­do­mų da­vik­lių ir ne­lei­džia le­dui net su­si­da­ry­ti - pa­šil­do tik ta­da, kai rei­kia, trum­pai ir efek­ty­viai. Bet daž­niau­siai žmo­nės mąs­to: pats įjung­siu, kai rei­kės, kai įva­žia­vi­mas ap­le­dės. Įjun­gia, aiš­ku, kai le­do ar su­plūk­to snie­go sluoks­nis jau su­si­da­ro ne­men­kas. Ta­da ten­ka lauk­ti il­giau, kol iš­tirps, ir elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ja­ma kur kas dau­giau. Toks tas mū­sų tau­pu­mas“, - skai­čia­vo šil­dy­mo eks­per­tas.

www.lzinios.lt