Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Radiatoriai: iš caro rūmų - į kiekvieno namus

Jei pa­klaus­tu­me, kam skir­tas ra­dia­to­rius, leng­vai at­sa­ky­tu­mė­te: na­mams šil­dy­ti. La­bai kvai­las klau­si­mas - juk vi­si ži­no. Ta­čiau ne­daug kas yra gir­dė­jęs...
Nuotraukos
Jei pa­klaus­tu­me, kam skir­tas ra­dia­to­rius, leng­vai at­sa­ky­tu­mė­te: na­mams šil­dy­ti. La­bai kvai­las klau­si­mas - juk vi­si ži­no. Ta­čiau ne­daug kas yra gir­dė­jęs, kad pir­mą­jį ra­dia­to­rių, ten­kin­da­mas ru­sų ca­ro Alek­sand­ro III už­gai­das, 1855 me­tais jam su­kū­rė ita­lų kil­mės ru­sų iš­ra­dė­jas Fran­zas San Gal­lis.

Šian­dien ra­dia­to­riai ne tik at­lie­ka tie­sio­gi­nę funk­ci­ją – efek­ty­viai šil­do na­mus, bet ga­li pa­puoš­ti ir in­ter­je­rą. Pir­ma­sis ra­dia­to­rius bu­vo pa­ga­min­tas iš ke­taus. Šis ge­le­žies ly­di­nys, kaip vie­na ko­ky­biš­kiau­siai ši­lu­mą per­duo­dan­čių me­džia­gų, nau­do­ja­mas iki šių die­nų. In­ži­nie­riai tik to­bu­li­na ra­dia­to­rių kons­truk­ci­ją, tiks­liau aps­kai­čiuo­ja kon­kre­čioms pa­tal­poms rei­ka­lin­gą jų ši­lu­mi­nį ga­lin­gu­mą.

Ne­pa­ta­ria užstatyti

Se­no ti­po ru­siš­ki ra­dia­to­riai, ne­ati­tin­kan­tys sie­kia­mo eko­no­miš­ku­mo, kei­čia­mi mo­der­nes­niais če­kiš­kais, ku­rių kons­truk­ci­ja ir san­ty­ki­nė di­zai­no įvai­ro­vė at­ri­ša ran­kas šil­dy­mo sis­te­mą įren­gian­tiems ar re­no­vuo­jan­tiems na­mų šei­mi­nin­kams.

„Ra­dia­to­riai ga­mi­na­mi iš plie­no, ke­taus, aliu­mi­nio ar jų mi­ši­nių. Vi­sų sa­vy­bės ski­ria­si. Per­kant ra­dia­to­rius ga­lio­ja tam ti­kros bend­ros tai­syk­lės. Pa­si­rin­ki­mą la­biau­siai le­mia jų ins­ta­lia­vi­mo vie­ta. Įren­giant ra­dia­to­rius rei­kia va­do­vau­tis pri­nci­pu, kad mak­si­ma­lų pa­jė­gu­mą bū­ti­na pa­siek­ti ten, kur yra di­džiau­si ši­lu­mos nuo­sto­liai. To­dėl ge­riau­sia juos mon­tuo­ti ant vi­di­nių sie­nų, po lan­gais. Šal­tą orą, pra­sisk­ver­bian­tį pro lan­gus, ra­dia­to­riai su­šil­do ir tem­pe­ra­tū­ra pa­tal­po­se pa­sis­kirs­to to­ly­giai “, - pa­žy­mė­jo ši­lu­mos sis­te­mų in­ži­nie­rius Her­kus Nor­kus.

Ke­tus – vie­na pa­tva­riau­sių me­džia­gų, ta­čiau iš jo pa­ga­min­ti ra­dia­to­riai, ypač se­nes­ni, la­biau lin­kę ok­si­duo­tis, jung­čių vie­to­se daž­nai iš­len­da akies ne­glos­tan­čios rū­dys. Jas kart­kar­tė­mis rei­kia už­da­žy­ti.

LŽ su­ti­kęs kon­sul­tuo­ti spe­cia­lis­tas pa­aiš­ki­no, kad no­rint įreng­ti ra­dia­to­rių ki­to­je vie­to­je, ne po lan­gu, teks rink­tis iki penk­ta­da­lio ga­lin­ges­nį šil­do­mą­jį blo­ką. Ši­lu­mos na­šu­mui tu­ri įta­kos ir jo užs­ta­ty­mas bal­dais. „Ke­taus ra­dia­to­rių mi­nu­sas - kad vi­si iš es­mės yra vie­no stan­dar­ti­nio gre­mėz­diš­ko di­zai­no, nors ir pi­giau­si. To­dėl šei­mi­nin­kai sten­gia­si juos pa­slėp­ti už ra­šo­mų­jų sta­lų, so­fų, ar ki­tų bal­dų. O sie­kiant es­te­ti­kos pra­lai­mi ra­cio­na­lu­mas, nes užs­ta­ty­tas ra­dia­to­rius ne­be taip efek­ty­viai at­liks sa­vo pa­grin­di­nę funk­ci­ją ir pra­sčiau šil­dys na­mus“, – pa­brė­žė H. Nor­kus.

 Pert­var­kant rei­kia projekto

Aps­kai­čiuo­ti tin­ka­mą ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mą ga­li­ma pa­si­nau­do­jant ir in­ter­ne­te esan­čio­mis ne­mo­ka­mo­mis skai­čiuok­lė­mis, o pa­sik­ly­dus tarp ma­ta­vi­mų ir ši­lu­mos ver­tės koe­fi­cien­tų, kon­sul­ta­ci­jos rei­kė­tų kreip­tis į spe­cia­lis­tus.

H. Nor­kaus tei­gi­mu, daž­niau­siai ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mas skai­čiuo­ja­mas at­siž­vel­giant į šil­dy­mo par­ame­trus: tie­ki­mo ir grį­ži­mo tem­pe­ra­tū­ros bei tem­pe­ra­tū­ros pa­tal­po­je. Pa­gal tem­pe­ra­tū­ros ver­tę jie tu­rė­tų bū­ti ati­tin­ka­mai 75/65/20 ar 70/55/20 laips­nių. Jei yra ki­tų sis­te­mos par­ame­trų ar­ba jei kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą no­ri­ma pa­lai­ky­ti ma­žes­nę nei 20 laips­nių, skai­čiuo­jant ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mą nau­do­ja­mi ko­re­guo­jan­tys koe­fi­cien­tai.

„Aps­kai­čia­vus ga­lin­gu­mą ir įsi­gi­jus tin­ka­mą ra­dia­to­rių, jo ins­ta­lia­vi­mą rei­kė­tų pa­ti­kė­ti ge­ram san­tech­ni­kui. Eks­pe­ri­men­tuo­ti nuo­sa­va­me na­me, ži­no­ma, nie­kas ne­drau­džia, ta­čiau dau­gia­bu­ty­je griež­tai re­ko­men­duo­čiau tik pro­fe­sio­na­laus san­tech­ni­ko pa­gal­bą. Ne­bent ti­krai tu­ri­te pa­tir­ties šio­je sri­ty­je, esa­te įren­gę ne vie­ną ra­dia­to­rių ir ne­abe­jo­ja­te sa­vo ga­bu­mais. Ki­taip at­ei­ty­je ga­li kil­ti rim­tų prob­le­mų dėl pra­stos ši­lum­ne­šio cir­ku­lia­ci­jos. Be to, ri­zi­kuo­ja­te už­lie­ti apa­čio­je gy­ve­nan­čius kai­my­nus“, - įspė­jo pa­šne­ko­vas.

H. Nor­kus pri­mi­nė, kad dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, no­rin­tys se­ną ar pra­kiu­ru­sį ra­dia­to­rių pa­keis­ti nau­ju ar­ba dras­tiš­kiau pert­var­ky­ti vi­są šil­dy­mo sis­te­mą, va­do­vau­jan­tis tai­syk­lė­mis, tu­ri kreip­tis į ši­lu­mos ener­gi­ją tie­kian­čią įmo­nę ir pa­teik­ti raš­tiš­ką pra­šy­mą tech­ni­nėms są­ly­goms gau­ti. Pa­skui pa­gal tas są­ly­gas sis­te­mas pro­jek­tuo­jan­tys ši­lu­mi­nin­kai par­engs tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą.

De­rin­ti ši­lu­mos sis­te­mos pert­var­ką, kaip daž­nam at­ro­do, rei­kia ne su kai­my­nais, o su na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ku ir šil­dy­mo sis­te­mos pri­žiū­rė­to­jais. Par­en­gus tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą bū­ti­na gau­ti jų pri­ta­ri­mą, o bai­gus bu­to ir ki­tų pa­tal­pų šil­dy­mo sis­te­mos pert­var­ky­mą, - dar­bus įtei­sin­ti.

Pa­si­rin­ki­mas – na­tū­ra­lus akmuo

Tie, ku­riems la­biau rū­pi ne ra­dia­to­rių ši­lu­mi­nės sa­vy­bės, bet jų es­te­ti­nis vaiz­das, šian­dien pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bių tu­ri dau­giau nei ka­da nors anks­čiau. Mo­der­nių ra­dia­to­rių di­zai­no sri­ty­je gar­sė­ja ita­lų ga­min­to­jai. Jų vaiz­duo­tė­je, o vė­liau įga­vę ir ma­te­ria­lų pa­vi­da­lą šie įren­gi­niai virs­ta ne­įti­ki­mo­mis in­ter­je­ro de­ta­lė­mis, ku­rios nė iš to­lo ne­pri­me­na įpras­to ke­taus se­nu­ko.

Kam ne­tin­ka tra­di­ci­nis ke­tus, aliu­mi­nis ar plie­nas, ga­li šil­dy­tis ir iš ki­to­kių me­džia­gų pa­ga­min­tais įtai­sais – pa­vyz­džiui, na­tū­ra­laus ak­mens ra­dia­to­riais. Kaip ti­ki­na šių Lie­tu­vo­je dar la­bai re­tai nau­do­ja­mų ra­dia­to­rių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai, na­tū­ra­laus ak­mens ši­lu­ma yra ma­lo­nes­nė nei me­ta­lo, nes ji mus pa­sie­kia ki­to­kiu bū­du: įpras­ti ra­dia­to­riai spin­du­liuo­ja ši­lu­mą trum­po­sio­mis ban­go­mis, o ak­me­ni­niai il­gų­jų ban­gų inf­ra­rau­do­nuo­sius spin­du­lius sklei­džia taip, kaip se­no­ji mo­čiu­tės kok­lių kros­nis.

Anot tra­di­ci­nių ra­dia­to­rių kri­ti­kų, šil­dant na­mus me­ta­li­niais įtai­sais ši­lu­ma kau­pia­si prie lu­bų, to­dėl gal­va šy­la, o ko­jos šą­la. An­tra, aler­gi­ją su­ke­lian­tys fak­to­riai – dul­kės, su­džiū­vę er­ku­čių eks­kre­men­tai sky­la į la­bai smul­kias da­lis, su­si­jun­gia su na­mų dul­kė­mis ir, vei­kia­mi nuo­la­ti­nės kon­vek­ci­nės cir­ku­lia­ci­jos, nuo grin­dų ky­la į vir­šų. Pa­ste­bė­ta, kad šie fak­to­riai blo­gai vei­kia ne tik tuos, ku­riuos var­gi­na aler­gi­ja ar ast­ma, bet ir svei­kus žmo­nes.

Tuo me­tu iš na­tū­ra­laus mar­mu­ro ar gra­ni­to pa­ga­min­ti ra­dia­to­riai ne­su­ku­ria elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko ir ne­džio­vi­na pa­tal­po­je oro. Dau­giau kaip tris ket­vir­ta­da­lius ši­lu­mos sklei­džia prie­ki­nė įtai­so da­lis, o jo ši­lu­mos iš­lai­ky­mo ga­li­my­bės lei­džia su­tau­py­ti ener­gi­jos. Pa­tal­pa lė­tai pri­ima ši­lu­mos spin­du­lius ir taip pat lė­tai juos ati­duo­da. To­dėl kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ra, ku­riai esant jau­čia­mės jau­kiai ir ma­lo­niai, in­di­vi­dua­liai pa­gal sa­vi­jau­tą ga­li bū­ti že­mes­nė net 3 laips­niais.

www.lzinios.lt

Straipsnio kategorijos