Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Ginklas nuo triukšmo – investicija į garso izoliaciją

Jei gy­ve­na­te dau­gia­bu­ty­je, o ne pa­sa­kų na­me­ly­je miš­ko vi­du­ry­je, vi­siš­kai triukš­mo ne­iš­veng­si­te.
Nuotraukos
Jei gy­ve­na­te dau­gia­bu­ty­je, o ne pa­sa­kų na­me­ly­je miš­ko vi­du­ry­je, vi­siš­kai triukš­mo ne­iš­veng­si­te. Ta­čiau tin­ka­mai izo­lia­vę bu­to sie­nas, lu­bas, ki­tas gar­sui pra­lai­džias kons­truk­ci­jas net ir kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sį dū­dų or­kes­trą gir­dė­si­te mi­ni­ma­liai, o ša­lia esan­čią jud­rią gat­vę pri­si­min­si­te tik iš­ėję iš na­mų.

Į triukš­mą kiek­vie­nas rea­guo­ja­me skir­tin­gai. Vie­ni žmo­nės ga­li ra­miai snaus­ti ir ša­lia gar­sia­kal­bio, ki­tiems net var­van­tis čiau­pas "gro­ja" ne­rvų sty­go­mis. Akus­ti­nio kom­for­to ypač iš­siil­gę did­mies­čių cen­tri­nių ra­jo­nų ir se­na­mies­čių gy­ven­to­jai, ku­rių kai­my­nys­tė­je įsi­ku­ria po­pu­lia­rūs ba­rai, nak­ti­niai klu­bai, ki­tos lan­ky­to­jų trau­kos vie­tos.

Vie­nus triukš­ma­da­rius kei­čia kiti

Daž­niau­siai su triukš­min­gais kai­my­nais ko­vo­ja­ma skun­dais sa­vi­val­dy­bei ar­ba po­li­ci­jai. Ta­čiau ki­vir­čai ne­re­tai trun­ka il­gai, o iš­ko­vo­ti tei­sę į ra­my­bę ne vi­sa­da pa­vyks­ta. Ap­mal­šin­ti pa­vie­nį triukš­ma­da­rį gal ir pa­vyks, bet grum­ty­nės su pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gų sa­vi­nin­kais daž­niau­siai bai­gia­si tuo, kad iš­kraus­čius vie­nus vers­li­nin­kus ne­tru­kus pa­tal­pas iš­si­nuo­mo­ja ki­ti, ir plokš­te­lė vėl su­ka­si iš nau­jo.

Aiš­ku, laz­da tu­ri du ga­lus - daž­nai ir pa­tys no­ri­me na­mie gar­siau pa­si­leis­ti mėgs­ta­mą mu­zi­ką, iš­nau­do­ti nau­jo fil­mo vi­sus gar­so efek­tus ar­ba pa­gro­ti, su­reng­ti tran­kų va­ka­rė­lį. Bet šių su­ma­ny­mų pa­pras­tai at­si­sa­ko­me dėl ga­li­mų ne­pa­to­gu­mų už sie­nos gy­ve­nan­tiems kai­my­nams.

Tad ne­ver­ta de­gin­ti ne­rvų - ver­čiau in­ves­tuo­ki­te į ty­lą, įsi­ren­ki­te gar­so izo­lia­ci­ją.

Nau­do­ja tan­kų gip­so kartoną

Ap­lin­kos triukš­mą izo­liuo­jan­čių spren­di­mų ar sta­ty­bi­nių me­džia­gų pa­siū­la nė­ra gau­si. Kaip pa­žy­mi jų par­da­vė­jai, kiek­vie­nu at­ve­ju rei­ka­lin­ga spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja, nes ski­ria­si triukš­mo, nuo ku­rio no­ri­ma ap­si­sau­go­ti, šal­ti­niai, in­ten­sy­vu­mas, pa­tal­pų iš­dės­ty­mas. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir į ne­reikš­min­gas iš pa­žiū­ros de­ta­les. Pa­vyz­džiui, elek­tros liz­dų ne­re­ko­men­duo­ja­ma įreng­ti tie­siai per sie­ną su kai­my­nu - juos rei­kė­tų mon­tuo­ti įstri­žai. Prieš­in­gu at­ve­ju net ir įsi­ren­gę ge­rą gar­so izo­lia­ci­ją per elek­tros liz­dą gir­dė­si­te, kaip sal­džiai kai­my­nas knar­kia.

Vie­nas iš pi­ges­nių ir pir­mų­jų gar­so izo­lia­vi­mo dar­bų – kruopš­čiai už­tai­sy­ti vi­sus "bend­rus" su kai­my­nu ply­šius, elek­tros liz­dus, vamz­džių kiau­ry­mes. Jei yra ga­li­my­bė, elek­tros liz­dus pa­ta­ria­ma įreng­ti vi­di­nė­se bu­to sie­no­se.

Gar­sams, sklin­dan­tiems iš kai­my­nų, gy­ve­nan­čių virš jū­sų, ir kai­my­nų, gy­ve­nan­čių ša­lia jū­sų, izo­liuo­ti yra nau­do­ja­mos skir­tin­gos prie­mo­nės. Vir­šu­ti­nių kai­my­nų ke­lia­mas triukš­mas va­di­na­mas smū­gi­niu (jums "ant gal­vos" dun­da žings­niai, krin­ta daik­tai), o už sie­nos gy­ve­nan­čių – ori­niu (gar­sas jus pa­sie­kia tie­siog oru).

„No­rint efek­ty­viai ap­sau­go­ti būs­tą nuo triukš­mo, rei­kia im­tis komp­lek­si­nių spren­di­mų. Vien tik prie sie­nos ar lu­bų pri­tvir­tin­tos gar­so izo­lia­ci­jos plokš­tės prob­le­mos ne­išsp­ręs. Su spe­cia­lis­tu ne­pa­si­kon­sul­ta­vęs sa­va­moks­lis ran­go­vas daž­nai ma­no: kur nors tru­pu­tį pa­tep­siu, ką nors pri­kli­juo­siu ir vis­kas pa­ge­rės, bet taip nė­ra“, - pa­aiš­ki­no gar­są izo­liuo­jan­čio­mis plokš­tė­mis pre­kiau­jan­čios įmo­nės at­sto­vė Vil­da Kir­šy­tė.

Ge­ri­nant sie­nos izo­lia­ci­ją, pa­sak jos, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, iš ko­kių me­džia­gų sie­na pa­da­ry­ta. Nuo triukš­mo sau­gan­ti sis­te­ma su­ren­ka­ma iš at­ski­ro pro­fi­lio, mi­ne­ra­li­nės va­tos ir spe­cia­lių gip­so kar­to­no plokš­čių, tu­rin­čių di­de­lio tan­kio gip­so šer­dį. Gar­są izo­liuo­jan­ti sis­te­ma ne­ga­li lies­tis prie sie­nų. Nau­do­ja­mos tie­sio­gi­nio tvir­ti­ni­mo de­ta­lės tu­ri bū­ti su gu­mi­ne tar­pi­ne. Kuo at­stu­mas nuo sie­nos ma­žes­nis, tuo di­des­nio tan­kio plokš­čių rei­kia.

Ir dar įdo­miau štai kas: gar­so izo­lia­ci­jos efek­ty­vu­mas bus ke­le­tą kar­tų di­des­nis, jei­gu izo­lia­ci­ja bus su­mon­tuo­ta to­je pa­čio­je pa­tal­po­je, iš ku­rios gar­sas sklin­da. Tas pats pri­nci­pas tin­ka ir sie­noms. Tai­gi, jei smar­kiai triukš­mau­ja kai­my­nas vir­šu­je, bū­tų efek­ty­viau izo­liuo­ti grin­dis jo bu­te, ne­gu jums mon­tuo­ti dau­gias­luoks­nes lu­bas.

Anot kai ku­rių meis­trų, kli­juo­ti prie jū­sų lu­bų gar­są su­ge­rian­čias me­džia­gas – bep­ras­miš­kas dar­bas. Kad ne­gir­dė­tu­mė­te virš gal­vos dun­dė­ji­mo, kai­my­nas tu­rė­tų įsi­reng­ti va­di­na­mą­sias plau­kio­jan­čias grin­dis, t. y. to­kias, ku­rių me­džia­gos stan­džiai ne­su­jung­tos (šis ter­mi­nas nu­sa­ko ne me­džia­gas, iš ku­rių grin­dys pa­ga­min­tos, o jų klo­ji­mo bū­dą). To­kia pa­grin­di­nė gar­so izo­lia­ci­jos pa­slap­tis: jei sie­nos su grin­di­mis ir grin­dų plokš­tės tar­pu­sa­vy­je su­jung­tos „kie­tai“, ne­nau­do­jant gar­są izo­liuo­jan­čių me­džia­gų bei tar­pi­nių, gar­sas sklis kaip pa­šė­lęs.

Gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis ro­do, kad kai­my­nas, pa­pra­šy­tas įsi­reng­ti "plau­kio­jan­čias" grin­dis, grei­čiau­siai ne­puls vyk­dy­ti jū­sų no­rų. Ga­li­te pa­siū­ly­ti jam bent pa­si­ties­ti sto­res­nį ki­li­mą.

Be to, LŽ kon­sul­ta­vu­sios spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu jau yra efek­ty­vių spren­di­mų nuo sklin­dan­čių gar­sų izo­liuo­ti ir lu­bas. To­kios gar­so izo­lia­ci­jos plokš­čių pa­grin­du su­ręs­tos lu­bos yra ka­bi­na­mos ant spe­cia­lių pa­ka­bų ar­ba kons­truk­ci­jos pri­tvir­ti­na­mos nuo sie­nos iki sie­nos.

Jei pert­va­roms tarp bu­tų pa­nau­do­ti ma­žes­nės ma­sės be­to­no, o ne, pa­vyz­džiui, su­nkes­ni du­jų si­li­ka­to blo­ke­liai, ne­pa­gei­dau­ja­mos gar­so ban­gos tarp bu­tų sklis kur kas leng­viau. De­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad nors yra pa­tvir­tin­ti sta­ty­bos tech­ni­niai reg­la­men­tai (STR), gar­so izo­lia­ci­ja pra­sta ir kai ku­riuo­se nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, ypač tuo­se, ku­rie iš­ki­lo per iki­kri­zi­nį sta­ty­bų bu­mą. Ką jau kal­bė­ti apie se­nos sta­ty­bos stam­biap­lokš­čius pa­sta­tus.

Tai le­mia pa­ti na­mo kons­truk­ci­ja: stan­džios gelž­be­to­ni­nių kons­truk­ci­jų jung­tys, ge­rai per­duo­dan­čios smū­gio gar­są (kai kas nors tran­ko­si ar try­pia), sie­nų kiau­ry­mės (elek­tros liz­dai, ven­ti­lia­ci­jos an­gos, ply­šiai ties vamz­džiais), ku­rio­mis sklin­da ori­nis gar­sas, ma­ža to - be­to­nas gar­są dar la­biau su­stip­ri­na.

FAK­TAI: Ty­la kainuoja

Jei nu­spren­dė­te in­ves­tuo­ti į ty­lą ir įsi­reng­ti pa­pil­do­mą gar­so izo­lia­ci­ją, ga­li­te rink­tis iš ke­lių spren­di­mų:

- Pi­ges­nis ir ma­žiau efek­ty­vus bū­das - va­di­na­mo­jo mė­ly­no gip­so kar­to­no sluoks­nis, jo kvad­ra­ti­nis me­tras at­sieis 10-12 li­tų.

- Šias plokš­tes de­ri­nant su aukš­tos ko­ky­bės izo­lia­ci­nė­mis plokš­tė­mis ir spe­cia­liais pro­fi­liais, ga­li­ma pa­siek­ti vi­siš­ką akus­ti­nę ra­my­bę. Bet jų kai­na sie­kia net 65 li­tus už kvad­ra­ti­nį me­trą, o pro­fi­liai ir mi­ne­ra­li­nė va­ta at­sieis maž­daug an­tra tiek.

- Jei­gu pa­tys mėgs­ta­te gar­sią mu­zi­ką, tai apa­ra­tū­rą ir ki­tus gar­so šal­ti­nius sta­ty­ki­te ant minkš­tos dan­gos, dar ge­riau – ant spe­cia­lių kamš­ti­nio me­džio ar gu­muo­tų ki­li­mė­lių. Te­le­vi­zo­riai ar ki­ti gar­sus sklei­džian­tys prie­tai­sai jo­kiu bū­du ne­tu­ri lies­tis su sie­na.

www.lzinios.lt