Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Lietuvoje daugėja energiškai taupių pastatų

Lie­tu­vo­je, Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tro duo­me­ni­mis, dau­gė­ja ener­giš­kai tau­pių pa­sta­tų.
Nuotraukos
2015.01.19
Lie­tu­vo­je, Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tro duo­me­ni­mis, dau­gė­ja ener­giš­kai tau­pių pa­sta­tų. Jei­gu 2013 me­tais A+ ir A ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­ses ati­ti­ko tik po vie­ną na­mą, tai per­nai A kla­sei bu­vo pri­skir­ta 16 nau­jų na­mų, A+ kla­sei – še­ši. Že­mes­nės – B – ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės ser­ti­fi­ka­tų per­nai iš­duo­ta 668 dau­giau nei už­per­nai (2013-ai­siais – 1710, 2014-ai­siais – 2378).

Mū­sų ša­ly­je pri­va­lu ser­ti­fi­kuo­ti kiek­vie­no nau­jo pa­sta­to ener­gi­nį nau­din­gu­mą, už­bai­gus šį pa­sta­tą ar jo da­lis sta­ty­ti, re­kons­truo­ti, at­nau­jin­ti ar ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti, taip pat jį par­duo­dant ar­ba iš­nuo­mo­jant. Ši Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­ta įsi­ga­lio­jo nuo 2013 me­tų.

Pa­gal ener­gi­nį nau­din­gu­mą pa­sta­tai skirs­to­mi į 9 kla­ses: A++, A+, A, B, C, D, E, F ir G. Aukš­čiau­sia A++ kla­sė ro­do, kad pa­sta­tas be­veik ne­nau­do­ja ener­gi­jos, o A+, A ir B kla­sės – kad jos nau­do­ja­ma ma­žai.

Nuo 2014 me­tų vi­si Lie­tu­vo­je nau­jai sta­to­mi pa­sta­tai tu­ri ati­tik­ti B ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę, o re­kons­truo­ja­mi, at­nau­ji­na­mi ar­ba re­mon­tuo­ja­mi pa­sta­tai – ne že­mes­nę kaip C kla­sę, jei­gu re­mon­to kai­na vir­ši­ja ket­vir­ta­da­lį pa­sta­to ver­tės. Nuo 2016 me­tų sau­sio 1 die­nos vi­si nau­jai sta­to­mi pa­sta­tai tu­rės ati­tik­ti ne že­mes­nę kaip A kla­sę, to­dėl ener­giš­kai tau­pių pa­sta­tų dau­gės.

Pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­sas Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo 2007 me­tais. Nuo to lai­ko iki šios die­nos yra už­re­gis­truo­ta dau­giau kaip 91 tūkst. pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tų. Iš jų 7 yra A+ kla­sės ir 33 – A kla­sės.

Šiuo me­tu tau­piau­si ener­gi­niu po­žiū­riu gy­ve­na­mie­ji na­mai vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja apie 49 ki­lo­vat­va­lan­des kvad­ra­ti­niam me­trui per me­tus, iš jų šil­dy­mui – apie 19 kWh/m2. Ne­re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai ener­gi­jos su­nau­do­ja be­veik pus­sep­tin­to kar­to dau­giau – 318 kWh/m2 per me­tus (šil­dy­mui – 275 kWh/m2) per me­tus.

www.lzinios.lt