Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Tokį ergonomišką automobilį turi tik Alytus

Au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris pa­ga­min­tas olan­dų įmo­nė­je, su­mon­tuo­ta iš­skir­ti­nė įran­ga, jis – kol kas vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je.
Nuotraukos

2018.01.06

Apie 145 ki­lo­met­rus Aly­taus mies­to pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų tin­klų ir aš­tuo­nias lie­taus nuo­te­kų va­lyk­las eks­plo­a­tuo­jan­ti UAB „Dzū­ki­jos van­de­nys“ vi­suo­me­nei pri­sta­tė me­tams bai­gian­tis įsi­gy­tą au­to­mo­bi­lį, skir­tą pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­moms tvar­ky­ti. Au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris pa­ga­min­tas olan­dų įmo­nė­je, su­mon­tuo­ta iš­skir­ti­nė įran­ga, jis – kol kas vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je. Kaip tei­gė ga­min­to­jų at­sto­vas, pats ga­min­to­jas ja di­džiuo­ja­si. „Dzū­ki­jos van­de­nų“ var­das dar prieš Nau­juo­sius me­tus nu­skam­bė­jo la­bai pla­čiai, nes fak­tas, kad pa­žan­gių sis­te­mų au­to­mo­bi­lis iš­ke­lia­vo bū­tent į Aly­taus van­dent­var­kos įmo­nę, pa­čių ga­min­to­jų bu­vo pa­skelb­tas in­ter­ne­te.

Ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ eks­plo­a­tuo­ja­mi Aly­taus mies­to pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų tin­klai bei lie­taus nuo­te­kų va­lyk­los, įreng­tos įvai­rio­se Aly­taus mies­to vie­to­se – Že­mai­tės, Ama­tų, Jū­ra­tės, Puns­ko gat­vė­se, prie pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko nuo Plia­žo g. iki Sa­na­to­ri­jos g., ir prie pri­va­žia­vi­mo ke­lio nuo Pu­ti­nų g. iki Tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną – rei­ka­lau­ja nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros.

Pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klai nė­ra ko­ky­biš­ki, dau­giau­sia pa­ga­min­ti iš gelž­be­to­nio ar­ba as­bo­ce­men­ti­niai.

Kai kur vamz­dy­nų sker­sme­nys yra per di­de­li, at­ski­ro­se vie­to­se prie­šin­gai – per ma­ži, to­dėl liū­čių me­tu pa­tvins­ta gat­vės. Dėl šių prie­žas­čių tin­kluo­se kau­pia­si smė­lis ir ki­tos nuo­sė­dos, už­ne­ša­mi lie­taus su­rink­tu­vai.

Per me­tus dėl liū­čių ir ki­tų prie­žas­čių lie­taus nuo­te­kų tin­kluo­se įvyks­ta dau­giau kaip 30 ava­ri­jų.

Pa­vir­ši­nės bei dre­na­ži­nės van­dens nuo­te­kos Aly­taus mies­te su­ren­ka­mos nuo dau­giau kaip 800 ha plo­to. Di­džio­ji da­lis – 72 proc. – pa­vir­ši­nių nuo­te­kų su­ren­ka­mos nuo gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų ir Aly­taus mies­to gat­vių. Su­rink­tos pa­vir­ši­nės nuo­te­kos pa­ša­li­na­mos į Ne­mu­no upę per 19 iš­leis­tu­vų.

„Siek­da­ma ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją, ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų in­ves­ti­ci­nių veiks­mų pro­gra­mą įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­mų tvar­ky­mas Aly­taus mies­te“, pa­gal ku­rį, pa­si­nau­do­da­ma ES lė­šo­mis, įsi­gi­jo spe­cia­lią trans­por­to prie­mo­nę, skir­tą pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų tin­klams va­ly­ti, pri­žiū­rė­ti, už­si­kim­ši­mams ša­lin­ti. Nau­ja tech­ni­ka nė­ra pi­gi, be PVM mo­kes­čio – 180 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau įmo­nei sa­vų lė­šų te­ko at­sei­kė­ti tik apie 20 tūks­tan­čių eu­rų. Ne­ga­li­me teig­ti, kad ge­ros įran­gos įmo­nė ne­tu­rė­jo. Aly­tus tu­ri ge­ros tech­ni­kos di­des­niems ka­na­lams va­ly­ti. Nau­jas au­to­mo­bi­lis yra ma­žų ga­ba­ri­tų, tad ma­nev­rin­ges­nis, juo bus ga­li­ma dirb­ti to­se mies­to vie­to­se, kur siau­ros gat­ve­lės, įva­žia­vi­mai, ma­žos ki­tos erd­vės, į ku­rias sun­ku įva­žiuo­ti ir dirb­ti stam­bes­nei mū­sų tu­ri­mai tech­ni­kai“, – kal­bė­jo ben­dro­vės va­do­vas Ro­lan­das Ža­kas.

„Rio­ned“ pre­kės žen­klu pa­žy­mė­to nau­jo au­to­mo­bi­lio iš­skir­ti­nu­mą ak­cen­ta­vo ga­min­to­jo at­sto­vas Da­rius Bag­da­na­vi­čius.

Jis tei­gė, kad šios tech­ni­kos iš­skir­ti­nu­mas yra įdieg­ti itin efek­ty­vūs ga­min­to­jo pa­siū­ly­ti er­go­no­miš­ki prie­dai. Nors au­to­mo­bi­lis nė­ra di­de­lis, jis ga­li daug, nes vi­siš­kai su­kom­plek­tuo­tas. Ne­už­iman­tis di­de­lio plo­to au­to­mo­bi­lis ir iš­plaus vamz­dy­nus, ir su­rinks nuo­te­kas.

„Dėl iš­skir­ti­nės šio au­to­mo­bi­lio kon­struk­ci­jos – pa­nau­do­to aliu­mi­nio, už­tik­rin­to op­ti­ma­laus svo­rio pa­skirs­ty­mo – šis au­to­mo­bi­lis pui­kiai tin­ka nau­do­ti mies­to są­ly­go­mis, kur siau­ros gat­vės, įpras­tai ne­iš­va­žiuo­ja­mos di­de­lė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis. Ben­dras au­to­mo­bi­lio svo­ris – 7,5 to­nos, hid­rau­li­niu bū­du į bet ko­kią pa­dė­tį per­ke­lia­ma re­zer­vu­a­ro per­tva­ra 3,5 tūks­tan­čio lit­rų re­zer­vu­a­rą pa­da­li­ja į dvi da­lis, tal­pi ba­ga­ži­nė, leng­vas tech­ni­nis ap­tar­na­vi­mas“, – mies­to pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klus jau ne­tru­kus pra­dė­sian­čio pri­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio pri­va­lu­mus var­di­jo „Dzū­ki­jos van­de­nų“ van­den­tie­kio ir nuo­ta­ky­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Le­o­nas Mac­ke­vi­čius.

Na­šaus au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pa­si­džiau­gė sa­vi­val­dy­bės įmo­ne, ku­ri sie­kia pa­žan­gos, spar­tes­nių dar­bų at­li­ki­mo: „Džiu­gu, kad bu­vo įsi­gy­tas toks iš­ma­nus au­to­mo­bi­lis. Jis pa­dės mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams spręs­ti pro­ble­mas, ku­rių pa­pras­tai at­si­ran­da esant gau­siems kri­tu­liams.“

Van­den­tie­ki­nin­kai pa­ti­ki­no: „Me­re, da­bar ne­su­lauk­si­te nu­si­skun­di­mų iš gy­ven­to­jų.“