Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Kelionės. Nuo trum­pų sa­vait­ga­lio iš­vy­kų į Europos miestus iki ke­lio­nių į šil­tus kraš­tus.

Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus bei ga­li­my­bes
Kontaktiniai duomenys
Konstitucijos pr. 12 - 23
LT-09308 Vilnius
tel.: +370 687 39249
mob.: +370 600 07211
Nuotraukos

 


Kelionės. Nuo trumpų savaitgalio išvykų į Europos miestus iki kelionių į šiltus kraštus.

 

 

Kelionių organizatorius "ŽELESA" dir­ba tu­riz­mo pa­slau­gų sfe­ro­je  nuo 1993 me­tų.
Per  šiuos me­tus firma daug pa­sie­kė­, gali pa­teik­ti Jums vis nau­jes­nių ir įdo­mes­nių ke­lio­nių.
ŽELESOS kelio­nių spek­tras la­bai pla­tus - nuo trum­pų sa­vait­ga­lio iš­vy­kų į Europos miestus iki ke­lio­nių į šil­tus kraš­tus: Juodkalniją, Kroatiją, Italiją, Graikiją, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją,  Egip­tą, Tunisą, Ku­bą, Ke­ni­ją, In­di­ją, Šri Lanką, Siriją, Do­mi­ni­kos res­pub­li­ką,  Karibų salas, Aust­ra­li­ją ...
Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus  bei ga­li­my­bes. Tai ska­ti­na mus teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės paslau­gas pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis. 

Ne taip seniai UAB "Želesa" organizuojama kelionė į JUODKALNIJĄ pelnė įdomiausios užsienio kelionės titulą!!!
Tuzimo departamentas įteikė apdovanojimą už įdomiausias keliones.
Geriausia užsienio kelione paskelbta kelionė Į Juodkalniją, Kroatiją per Serbiją.

Pui­kiau­sias mū­sų pa­slau­gų ko­ky­bės įver­ti­ni­mas - nuo­šir­dūs klien­tų  at­si­lie­pi­mai ir no­ras vėl ke­liau­ti su mu­mis.


ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Suteikiame visą Jus dominančią informaciją