Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Dažniausios lęšių nešiotojų klaidos

Su­tri­ku­siam re­gė­ji­mui ko­re­guo­ti dau­gy­bė žmo­nių šian­dien nau­do­ja kon­tak­ti­nius lę­šius. Of­tal­mo­lo­gai pers­pė­ja: ne­tin­ka­mi lę­šių ne­šio­ji­mo įpro­čiai ga­li su­kel­ti rim­tų akių svei­ka­tos prob­le­mų.
Nuotraukos

Su­tri­ku­siam re­gė­ji­mui ko­re­guo­ti dau­gy­bė žmo­nių šian­dien nau­do­ja kon­tak­ti­nius lę­šius. Of­tal­mo­lo­gai pers­pė­ja: ne­tin­ka­mi lę­šių ne­šio­ji­mo įpro­čiai ga­li su­kel­ti rim­tų akių svei­ka­tos prob­le­mų.

Apie tai, jog prieš įsi­de­dant ar iš­sii­mant kon­tak­ti­nius lę­šius pri­va­lo­ma šva­riai nu­sip­lau­ti ran­kas, šian­dien ži­no jau ko­ne vi­si. Ta­čiau ne­tin­ka­mi hi­gie­nos įpro­čiai vis dar su­ke­lia rim­tų akių prob­le­mų. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios – akių in­fek­ci­jos.

Anks­ti pa­ste­bė­jus in­fek­ci­jos po­žy­mius, ją ga­li­ma iš­gy­dy­ti vais­tais. Ta­čiau ne­gy­do­ma in­fek­ci­ja ga­li pa­kenk­ti ra­ge­nai, pa­lik­ti ran­dą, o la­bai įsi­se­nė­ju­siais at­ve­jais tai su­ke­lia la­bai di­de­lių prob­le­mų.

"Kon­tak­ti­niai lę­šiai yra me­di­ci­nos prie­mo­nė (angl. me­di­cal device), to­dėl jiems ne­šio­ti tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis", – pri­mi­nė "Fiel­mann" op­ti­kos tink­lo gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Jo­li­ta Vai­lio­nie­nė.

Są­ly­čio su van­de­niu pavojai

Pa­sak gy­dy­to­jos, vie­na daž­niau­sių klai­dų – mau­dy­ma­sis du­še, pir­ty­je ar van­dens tel­ki­ny­je, ne­iš­siė­mus kon­tak­ti­nių lę­šių.

"Pa­kenk­ti akiai ga­li ne tik dir­gi­nan­tys mui­lo ar šam­pū­no li­ku­čiai. Pa­vo­jai sly­pi ir pa­čia­me van­de­ny­je – tai mi­kroor­ga­niz­mai, ku­rių ga­li bū­ti net ir ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je. Pa­vyz­džiui, ant akies pa­vir­šiaus pa­te­ku­sios vie­na­ląs­tės ame­bos acanthamoeba ga­li ne­pa­tai­so­mai su­ža­lo­ti ra­ge­ną. Pir­mą kar­tą ši diag­no­zė bu­vo nu­sta­ty­ta 1973 me­tais. 90 proc. šios li­gos at­ve­jų yra su­si­ję su kon­tak­ti­nių lę­šių ne­šio­ji­mu", – sa­kė J. Vai­lio­nie­nė.

Dėl tos pa­čios prie­žas­ties lę­šių jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma plau­ti ar lai­ky­ti van­de­ny­je. Van­de­niu ne­ga­li­ma ska­lau­ti ir lę­šių dėk­liu­ko. Tai ga­li­ma da­ry­ti tik lę­šių tir­pa­lu, vė­liau iš­sau­si­nant ser­ve­tė­le. Dėk­liu­kus re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti kas tris mė­ne­sius.

Ne­šio­ja per ilgai

Gy­dy­to­ja at­krei­pė dė­me­sį, jog vis dar daž­nai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai lę­šius žmo­nės ne­šio­ja il­giau, nei nu­ro­dy­ta ins­truk­ci­jo­je. Ko­dėl ne­ga­li­ma to da­ry­ti?

"Lę­šiai tu­ri pra­lai­džias po­ras. Taip už­ti­kri­na­ma, kad akies pa­vir­šius po lę­šiu bū­tų drė­ki­na­mas aša­ro­mis ir ne­iš­sau­sė­tų. Re­gu­lia­riai ne­va­lant ir ne­kei­čiant lę­šių, po­ros ga­li tap­ti ti­kro­mis ne­šva­ru­mų gau­dyk­lė­mis. Lę­šius ne­šio­jant il­giau nei re­ko­men­duo­ja­ma, akys ima jaus­ti dis­kom­for­tą, dir­gi­ni­mą, sau­su­mą. Ta­da žmo­gui no­ri­si jas pa­lies­ti, pa­trin­ti. Taip ga­li at­si­ras­ti mi­kros­ko­pi­nių ra­ge­nos pa­žei­di­mų, ant ku­rių pa­te­kę mi­kroor­ga­niz­mai ga­li su­kel­ti ra­ge­nos už­de­gi­mą", – pa­aiš­ki­no of­tal­mo­lo­gė.

Be­je, jei ne­šio­ja­te mė­ne­siui skir­tus lę­šius, tai dar ne­reiš­kia, jog ga­li­te juos įsi­dė­ti 30 kar­tų, ka­da jums pa­to­gu. Pe­rio­das skai­čiuo­ja­mas nuo lę­šių pa­kuo­tės ati­da­ry­mo die­nos. Lai­kant il­giau, lę­šio pa­vir­šius ima keis­tis, ja­me ga­li įstrig­ti aša­ro­se esan­čių bal­ty­mų, glei­vių ir bak­te­ri­jų, o tai ir­gi at­ve­ria ke­lią in­fek­ci­joms.

Mie­go­ji­mas ne­iš­siė­mus lęšių

Tarp daž­nai pa­si­tai­kan­čių klai­dų ver­ta pa­mi­nė­ti ir mie­go­ji­mą su tam ne­pri­tai­ky­tais akių lę­šiais.

"Net ir mie­gant akis iš aša­rų ap­rū­pi­na­ma de­guo­ni­mi. Ta­čiau už­si­mer­kus ir ne­mirk­sint ra­ge­na yra ma­žiau drė­ki­na­ma ir gau­na ma­žiau de­guo­nies. De­guo­niui ma­žiau pra­lai­dūs lę­šiai šį pro­ce­są dar la­biau ap­sun­ki­na. To­dėl mie­go­ti ga­li­ma tik su tais lę­šiais, ku­rie ga­min­to­jo yra pri­tai­ky­ti ne­šio­ti die­ną ir nak­tį", – pa­aiš­ki­no gy­dy­to­ja.

Svar­bus par­da­vė­jų patikimumas

Įsi­gy­ti kon­tak­ti­nius lę­šius anks­čiau bu­vo ga­li­ma tik op­ti­ko­se. Da­bar jais pre­kiau­ja­ma ir in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se. Vis dėl­to spe­cia­lis­tai pa­ta­ria iš­siaiš­kin­ti par­da­vė­jo pa­ti­ki­mu­mą – no­ras su­tau­py­ti ke­lis eu­rus kar­tais ga­li at­siei­ti kur kas bran­giau. Svar­bu pa­si­do­mė­ti, ar par­da­vė­jas pre­kiau­ja iš tie­sų ser­ti­fi­kuo­tais ir ori­gi­na­liais ga­mi­niais, ar ti­krai už­ti­kri­na rei­ka­lin­gas lai­ky­mo są­ly­gas.

Ne vi­si ži­no, kad lę­šiams ken­kia šal­tis. Ne­ma­žai žmo­nių, per­kan­čių šiuos ga­mi­nius in­ter­ne­tu, juos at­sii­ma lau­ke sto­vin­čiuo­se pa­što­ma­tuo­se. Tir­pa­le esan­tys lę­šiai žie­mą ga­li pa­pras­čiau­siai su­šal­ti. Par­si­ne­šęs juos na­mo žmo­gus to ne­pas­te­bi, nes kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je jie grei­tai at­šy­la. Ta­čiau lę­šių sa­vy­bės jau bū­na pa­si­kei­tu­sios. Aki­vaiz­džiau­sias po­ky­tis – jų tra­pu­mas. Pa­si­tai­ko, kad de­dant į akį lę­šis su­plyš­ta. Daž­niau­siai žmo­gus ne­sup­ran­ta, ko­dėl taip nu­ti­ko. Dar blo­giau, kai lę­šis su­plyš­ta aky­je. Tuo­met ten­ka ne­del­siant kreip­tis į gy­dy­to­jus.

Jei­gu su­plyš­ta op­ti­ko­je pirk­tas lę­šis, žmo­gus ga­li jį grą­žin­ti ir at­gau­ti pi­ni­gus, ar­ba lę­šiai pa­kei­čia­mi nau­jais. Ne­ko­ky­biš­ki lę­šiai siun­čia­mi ga­min­to­jui, pra­šant iš­siaiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių tai nu­ti­ko.

Ne­si­ti­kri­nan­tie­ji re­gė­ji­mo – ri­zi­kuo­ja

Ne ma­žiau svar­bus pir­ki­mo op­ti­ko­je pri­va­lu­mas – spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja ir re­gė­ji­mo pa­ti­kri­ni­mas.

"Ti­kri­nant re­gė­ji­mą, spe­cia­lis­tas tiks­liai par­en­ka ne tik rei­kia­mas diop­tri­jas, bet ir as­me­niš­kai la­biau­siai tin­kan­čius lę­šius. Jei re­gė­ji­mą ti­kri­no­tės prieš ke­le­tą me­tų, jis ga­li bū­ti pa­ki­tęs, o ir lę­šių mo­de­liai kei­čia­si, to­bu­lė­ja. Be to, at­ėjus pa­si­ti­krin­ti re­gė­ji­mo, spe­cia­lis­tas pa­ste­bės ir ki­tas akių prob­le­mas, to­dėl pa­vyks iš­veng­ti di­des­nių ne­ma­lo­nu­mų", – sa­kė gy­dy­to­ja.

Ypač svar­bu kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tu per­kant pir­muo­sius sa­vo lę­šius. Jis par­inks diop­tri­jas, lę­šių ti­pą, dy­dį, duos ki­tų svar­bių pa­ta­ri­mų.

Šis tas tik moterims

Mo­te­rims re­ko­men­duo­ja­ma kon­tak­ti­nius lę­šius įsi­dė­ti į akis prieš pra­de­dant ma­kia­žą. Tai da­ry­ti rei­kė­tų vi­siš­kai šva­rio­mis ran­ko­mis, t. y. net prieš te­pan­tis vei­dą kre­mu. Iš­siim­ti lę­šius iš akies rei­kia prieš nu­plau­nant ma­kia­žą. Pa­ta­ria­ma veng­ti van­de­niui at­spa­raus ma­kia­žo, nes pa­te­kęs ant akies šis la­biau pri­lim­pa prie lę­šio. Be to, jam nu­va­ly­ti nau­do­ja­mi alie­ji­nio pa­grin­do va­lik­liai, o jie taip pat ga­li pa­kenk­ti lę­šiams ir akims.

Jo­kių kompromisų

"Net jei ma­no­te, kad ne­šio­jant lę­šius jū­sų re­gė­ji­mas tik šiek tiek "iš­plau­kęs" ar­ba tik tru­pu­tį skau­da akis, iš kar­to iš­siim­ki­te lę­šius ir pa­si­kon­sul­tuo­ki­te su gy­dy­to­ju", – pa­ta­rė of­tal­mo­lo­gė. Anot jos, net men­kiau­sias dis­kom­for­tas ar akies par­au­di­mas ga­li bū­ti akies pa­vir­šiaus pa­žei­di­mo simp­to­mas ir at­ver­ti ke­lius in­fek­ci­joms. "Su lę­šiais akys ne tik tu­ri aiš­kiai ma­ty­ti, bet ir jaus­tis kom­for­tiš­kai", – pa­brė­žė J. Vai­lio­nie­nė.

www.lzinios.lt