Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Baltos sienos namus pripildo šviesos

Bal­ta bal­ta, kur dai­rais... Šios ei­lu­tės ne apie vis re­čiau į šiuos kraš­tus su snie­go pus­ni­mis užk­lys­tan­čią žie­mą, bet apie lie­tu­vių na­mų in­ter­je­ruo­se spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tį skan­di­na­viš­ką mi­ni­ma­liz­mą
Nuotraukos
Bal­ta bal­ta, kur dai­rais... Šios ei­lu­tės ne apie vis re­čiau į šiuos kraš­tus su snie­go pus­ni­mis užk­lys­tan­čią žie­mą, bet apie lie­tu­vių na­mų in­ter­je­ruo­se spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tį skan­di­na­viš­ką mi­ni­ma­liz­mą, kur bal­tas sie­nas ir lu­bas šiek tiek spal­viš­kai pa­gy­vi­na ne­bent švie­saus me­džio grin­dys ir ke­lios su­bti­lios in­ter­je­ro de­ko­ro de­ta­lės.

Leo­par­dų kai­lių, kro­ko­di­lo odų, su gau­sio­mis auk­so im­ita­ci­jo­mis su­si­mai­šiu­sio pur­pu­ri­nio rau­do­nio šiuo­lai­ki­nių lie­tu­vių na­muo­se ne­ap­tik­si. To­kius in­ter­je­ro ak­cen­tus, pa­sak pro­fe­sio­na­lių di­zai­ne­rių, mėgs­ta ne­bent Lie­tu­vo­je nau­jai įsi­ku­rian­tys ru­sai ar bal­ta­ru­siai.

„Jei na­mų sie­nas da­žo­te bal­tai, pa­lie­ka­te ne­ri­bo­tą erd­vę sa­vo fan­ta­zi­jai, nes jos – kaip tuš­čias po­pie­riaus la­pas. Vė­liau bet ka­da ga­lė­si­te pa­pil­dy­ti in­ter­je­rą ki­to­kios spal­vos de­ta­lė­mis, o bal­tos sie­nos lei­džia iš es­mės kur­ti įvai­raus sti­liaus in­ter­je­rus – kla­si­ki­nį, mo­der­nų, ma­ri­nis­ti­nį ar ur­ba­nis­ti­nį“, – tei­gė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Vi­zua­liai pa­di­di­na erdvę

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, ne­rei­kė­tų ap­si­gau­ti dėl bal­tos spal­vos šal­tu­mo, mat ne­re­tai nau­ja­ku­riai įsi­vaiz­duo­ja, jog bal­tas in­te­je­ras bus „per daug pa­pras­tas“. Jei žvelg­tu­me griež­tai iš fi­zi­kos pers­pek­ty­vos, bal­ta spal­va yra ryš­ki švie­sa, su­da­ry­ta iš vi­so spek­tro spal­vų, ta­čiau pa­ti sa­vai­me bes­pal­vė, ne­tu­rin­ti jo­kio at­spal­vio.

Ta­čiau, pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rės, tam ne­sun­kiai ga­lė­tų pa­prieš­ta­rau­ti da­žų kū­rė­jai, pa­tei­kę ach­ro­ma­ti­nės bal­tos spal­vos me­džia­gų, ku­rios bū­na įvai­riau­sių at­spal­vių – snie­go ar pie­no bal­tu­mo, ba­lin­tos ka­vos, kre­mo, cir­ko­nio, šal­to mė­ly­nu­mo. Pa­sta­ro­ji, be­je, šiuo me­tu yra vie­na po­pu­lia­riau­sių, nors, skir­tin­gai nei pie­no ar kre­mo at­spal­vio bal­ti da­žai, su­tei­kia na­mams ste­ri­lu­mo ir griež­tu­mo įspū­dį.

„Jei sa­vo būs­tą įkū­rė­te ne­di­de­lė­je, kom­pak­tiš­ko­je erd­vė­je, ne­abe­jo­ti­nai pats ge­riau­sias sie­nų ap­dai­los spren­di­mas yra bal­ta spal­va. Tik bal­ta spal­va pa­dės su­kur­ti erd­vės ir švie­sos įspū­dį, ku­rį dar la­biau ga­li­ma su­stip­rin­ti tin­ka­mo­je vie­to­je pa­nau­do­tais veid­ro­džiais. Jei esa­te kla­si­ki­nio sti­liaus mė­gė­jas, be bal­tos, dar ga­li­te rink­tis leng­vus pa­ste­li­nius at­spal­vius. Vi­sos ki­tos ma­žos pa­tal­pos sie­nų spal­vos vi­zua­liai tik dar la­biau su­ma­žins erd­vę“, – pa­žy­mė­jo M. Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Vei­kia neutralizuojamai

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės tei­gi­mu, šian­dien bal­ta spal­va vis­gi – ne tik ma­žų erd­vių spren­di­mas. Lof­tų pio­nie­riams, skan­di­na­vų ir ame­ri­kie­čių di­zai­ne­riams, pra­ėju­sio am­žiaus pa­bai­go­je ma­siš­kai ėmus ba­lin­ti erd­ves, iš pra­džių šei­mi­nin­kai daž­niau­siai su­tik­da­vo tik su bal­tų lu­bų spren­di­mu. Il­gus me­tus bal­tos sie­nos žmo­nėms aso­ci­ja­vo­si tik su li­go­ni­nės pa­la­ta, to­dėl nie­kas iš vi­sų pu­sių švie­čian­čios bal­tu­mos ne­no­rė­jo.

„Šian­dien žmo­nių spal­vi­nis su­vo­ki­mas iš es­mės pa­si­kei­tęs ne tik Skan­di­na­vi­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. To­dėl bal­ta spal­va vy­rau­ja ir erd­viuo­se in­dus­tri­niuo­se lof­tuo­se, ir ne­di­de­liuo­se mie­ga­mų­jų ra­jo­nų bu­tuo­se, ir nau­jos sta­ty­bos in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se ar šim­to me­tų su­lau­ku­siuo­se pa­sta­tuo­se, kur įkur­din­ti pra­ban­gūs se­na­mies­čio apar­ta­men­tai. Vi­sur bal­ta spal­va tiks, jei tik šei­mi­nin­kui ji ke­lia tei­gia­mas emo­ci­jas“, – uni­ver­sa­liu spren­di­mu ne­abe­jo­jo pa­šne­ko­vė.

M.Ak­se­lie­jū­nie­nė at­krei­pė dė­me­sį į bal­tos spal­vos sa­vy­bę, ku­rią ji įvar­di­jo kaip sce­nog­ra­fiš­ku­mą. Mat ba­lin­tos sie­nos yra pui­kus fo­nas, iš­ryš­ki­nan­tis ki­tas in­ter­je­ro de­ta­les – pra­de­dant bal­dų for­mo­mis ir bai­giant ant sie­nos pa­ka­bin­to­mis nuo­trau­ko­mis ir pa­veiks­lais, ku­rie to­kia­me fo­ne tam­pa kur kas la­biau pa­ste­bi­mi.

Kaip ir juo­da spal­va, bal­ta kar­tu tu­ri ne­utra­li­zuo­jan­čią sa­vy­bę ir su­minkš­ti­na kon­tras­tus tarp skir­tin­gų spal­vų. To­dėl pa­tal­po­je, ku­rios sie­nos bal­tos, kur kas pa­pras­čiau su­de­rin­ti net ir la­bai skir­tin­gų spal­vų bal­dus ar ki­tas in­ter­je­ro de­ta­les.

Leng­vai tepliojasi

Ži­no­ma, bal­tų sie­nų spren­di­mas to­li gra­žu nė­ra at­sa­ky­mas į vi­sus in­te­je­ro klau­si­mus. Mat vi­sų pir­miau­sia bal­ta sie­nų ap­dai­la, pa­ly­gin­ti su ki­tais spren­di­mais, yra ne­prak­tiš­ka. Be to, pa­aš­tri­na vaiz­dą ir iš­ryš­ki­na ne tik tai, kuo no­ri­me pa­si­džiaug­ti, bet ir tas de­ta­les, ku­rias ver­čiau no­rė­tų­si pa­slėp­ti.

„Sa­vo na­mų sve­tai­nės sie­nas taip pat esu iš­da­žiu­si pie­no bal­tu­mo da­žais, ta­čiau du na­muo­se laks­tan­tys ma­žy­liai ga­na grei­tai ėmė to­bu­lin­ti bal­tų sie­nų spren­di­mą, – juo­kė­si pa­šne­ko­vė. – Net jei šei­mo­je nė­ra ma­žų vai­kų, mėgs­tan­čių bal­tą fo­ną už­pil­dy­ti sa­vo­mis fan­ta­zi­jo­mis, bal­tų sie­nų tep­lu­mas vis tiek bus jun­ta­mas. Gy­ve­nant bal­tuo­se na­muo­se, ti­krai kils no­ras ar­ba teks daž­niau tvar­ky­tis, nes ne­šva­ru­mai tam­pa ge­rai ma­to­mi. Bet juk šva­ra ir tvar­ka dau­ge­liui ir yra har­mo­nin­go ir ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo pa­grin­das“, – tei­gė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Spe­cia­lis­tė pa­tei­kė ke­le­tą pa­ta­ri­mų ir va­rian­tų, kaip in­ter­je­rui sėk­min­gai pa­nau­do­ti bal­tos spal­vos de­ri­nius. Kad in­ter­je­ras bū­tų švie­sus ir drau­ge įdo­mus, vie­no­je pa­tal­po­je ga­li­ma su­de­rin­ti ke­le­tą bal­tų at­spal­vių (pie­no, grie­ti­nė­lės, cir­ko­nio, švie­siai pil­ką), taip pat pa­pil­dy­ti erd­vę ne­di­de­liu kie­kiu tam­ses­nių spal­vų. Įvai­riau­si bal­ti at­spal­viai ga­li su­bti­liai žais­ti tar­pu­sa­vy­je ir erd­vė ne­atro­dys nuo­bo­džiai. Tie­sa, jei fo­nas skais­čiai bal­tas, rei­kia pri­mer­kus akį įver­tin­ti, ar ki­ti bal­ti at­spal­viai ja­me ne­atro­dys mur­zi­ni.

„De­ri­nant bal­tą spal­vą su šal­ta švie­siai ža­lia, su­stip­rė­ja jos sod­ru­mas, to­dėl erd­vė at­ro­do to­kia leng­va ir spin­du­liuo­jan­ti. Taip pat leng­vu­mo įspū­dį ga­li­ma su­da­ry­ti, pa­si­tel­kus iš Grai­ki­jos at­ke­lia­vu­sį ma­ri­nis­ti­nį – bal­tos ir mė­ly­nos spal­vų – de­ri­nį. Ypač jis pa­tiks jū­ros ir ban­gų mė­gė­jams“, – tvir­ti­no in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė.

Pa­tį griež­čiau­sią ir kon­tras­tin­giau­sią de­ri­nį ga­li­ma iš­gau­ti jun­giant bal­tos ir juo­dos spal­vos sie­nų ap­dai­lą. Ta­čiau toks „zeb­ras“ il­giau pa­bu­vu­sius pa­tal­po­je žmo­nes kar­tais ima slėg­ti. Vis dėl­to bal­tos ir juo­dos spal­vos de­ri­niu iš­gau­na­mas di­na­miš­ku­mas at­ro­do sti­lin­gai, o to­kią griež­tą erd­vę ga­li pa­gy­vin­ti įvai­rūs teks­ti­lės ele­men­tai, minkš­tos bal­dų teks­tū­ros ir kam­ba­ri­nės gė­lės.