Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Interjeras iš akmens – ne tik snobams

Na­mų in­ter­je­ruo­se įsi­vy­rau­jant na­tū­ra­lioms me­džia­goms, at­lie­kant ap­dai­lą sa­vo vie­tą at­ran­da ir įvai­rūs ak­mens pa­vir­šiai.
Nuotraukos
Na­mų in­ter­je­ruo­se įsi­vy­rau­jant na­tū­ra­lioms me­džia­goms, at­lie­kant ap­dai­lą sa­vo vie­tą at­ran­da ir įvai­rūs ak­mens pa­vir­šiai. Es­te­tiš­kai įkom­po­nuo­tas pui­kiai at­ro­do ne tik na­tū­ra­lus, bet ir dirb­ti­nis ak­muo, ku­rį taip pat ga­li­ma lai­ky­ti eko­lo­giš­ka me­džia­ga. Mat tai mi­ne­ra­li­nės kil­mės pro­duk­tas, ku­ria­me nė­ra su­nkių­jų me­ta­lų ir ha­lo­ge­nų.

Prieš šimt­me­čius mū­sų pro­tė­viai iš ak­mens sta­tė pi­lis. Šian­dien ak­muo ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mas ne tik tvo­rai lip­dy­ti ar į se­no­vę grą­ži­nan­čiai ak­mens mū­ro sie­nų sta­ty­bai. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se ga­li­me ras­ti įvai­riau­sių ap­dai­los me­džia­gų, ku­rios pa­ga­min­tos iš eg­zo­tiš­kų ak­me­nų ža­lia­vos, ran­da­mos ne tik Eu­ro­po­je, bet ir to­li­mo­jo­je Ki­ni­jo­je, In­di­jo­je ar Pie­tų Ame­ri­ko­je.

Ma­din­gi ta­pę skalūnai

Lie­tu­viams ska­lū­nai pir­miau­sia aso­ci­juo­ja­si su du­jų ga­vy­ba. Ta­čiau ne­dau­ge­lis ži­no, kad ska­lū­nai - la­bai pa­tva­ri ir es­te­tiš­ka in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­ga. Ska­lū­ną leng­va for­muo­ti, skir­tin­gai ne­gu gra­ni­tas, jis ne­tru­pa, o jo sa­vy­bės pri­me­na il­gaam­žį ir pra­ban­gų mar­mu­rą.

„Paž­vel­gus į šie­met in­ter­je­ro par­odo­se vy­rau­jan­čias pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas, drą­siai ga­li­ma teig­ti, kad ska­lū­nas šiuo me­tu yra pats ma­din­giau­sias ak­muo. Pui­kiai at­ro­do ska­lū­nu pa­deng­tos grin­dys, sie­nos, iš jo ga­mi­na­mos pa­lan­gės, sta­lai. Sluoks­niuo­ta ak­mens fak­tū­ra gra­žiai de­ra su me­die­na. Dėl na­tū­ra­lių spal­vų, teks­tū­ros įvai­ro­vės šis ak­muo pui­kiai tin­ka šiuo­lai­ki­niam in­ter­je­rui, yra leng­vai pri­žiū­ri­mas ir ne­sli­dus“, - tvir­ti­no in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Ra­min­ta Vais­kie­nė.

Ska­lū­no pa­vir­šius ga­li bū­ti po­li­ruo­tas, šli­fuo­tas, pjau­tas ar nu­glu­din­tas spe­cia­liais še­pe­čiais, nuo ku­rių tam­pa itin švel­nus ir ma­lo­nus vaikš­čio­ti. Taip pat ska­lū­no ga­mi­nių ga­li­ma ras­ti įvai­riau­sių spal­vų – ža­lios, rau­do­nos, ru­dos, juo­dos ar su­si­lie­jan­čių ke­lių at­spal­vių. Dau­giau­sia in­ter­je­rui tin­ka­mo ska­lū­no ža­lia­vos ir ga­mi­nių at­ke­liau­ja iš Pie­tų Af­ri­kos, kur yra di­džiau­si šios me­džia­gos klo­dai. Taip pat ne­ma­žai ska­lū­nų iš­ka­sa­ma Skan­di­na­vi­jo­je, In­di­jo­je, Ki­ni­jo­je. Iš pa­sta­ro­sios im­por­tuo­ja­mas ska­lū­nas yra ge­ro­kai pi­ges­nis nei, pvz., ita­liš­kas ar is­pa­niš­kas, ta­čiau, ži­no­ma, vi­suo­met rei­kė­tų pa­ly­gin­ti skir­tin­gų ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos ko­ky­bę.

Ne­įp­ras­ti gra­ni­to ir me­džio deriniai

Kla­si­kos mė­gė­jams ak­mens in­ter­je­ras aso­ci­juo­ja­si su mar­mu­ru. Šio ak­mens pa­va­di­ni­mas kil­di­na­mas iš Se­no­vės Grai­ki­jos ir reiš­kia švy­tin­tį, bliz­gan­tį ak­me­nį. An­ti­kos lai­kų meis­trai mar­mu­rą nau­do­jo skulp­tū­roms, ar­chi­tek­tū­rai kur­da­mi aukš­tuo­me­nės rū­mų in­ter­je­rus. Mar­mu­ras pa­si­žy­mi įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis – ro­ži­ne, gel­to­na, pil­ka, mė­ly­na, ža­lia, rau­do­na, ru­da - ir at­spal­viais bei jų de­ri­niais.

„Su­ma­niai įkom­po­nuo­tos mar­mu­ro de­ta­lės ga­li at­ro­dy­ti ža­vin­gai ne tik ita­liš­ko, is­pa­niš­ko ar griež­to­mis li­ni­jo­mis pa­si­žy­min­čio vo­kiš­ko, bet ir kur kas švel­nes­nio sti­liaus na­muo­se. Esa­me pra­tę, kad mar­mu­ras - vie­na pra­ban­giau­sių me­džia­gų ir nau­do­ja­mas tik pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čiuo­se ar res­to­ra­nuo­se. Ži­no­ma, pi­lai­tės iš mar­mu­ro grei­čiau­siai ne­sta­ty­si­me. Bet ši ža­lia­va de­ra sie­nų, laip­tų ap­dai­lai, vir­tu­vės stal­vir­šiams ar­ba vo­nios ele­men­tams. Ji ko­ky­biš­ka, il­gaam­žė ir so­li­džiai at­ro­do. Bū­tent šios sa­vy­bės yra mar­mu­ro pa­grin­di­niai pri­va­lu­mai. Ta­čiau tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad ši me­džia­ga bi­jo rūgš­čių, jos ar­do mar­mu­rą“, - sa­kė R. Vais­kie­nė.

Gra­ni­tas daž­niau­siai sie­ja­mas su pa­mink­lų ga­my­ba, nes ma­no­ma, kad šis ak­muo yra pats šal­čiau­sias, ne­tin­ka­mas na­mų jau­ku­mui kur­ti. Ta­čiau in­ter­je­ro di­zai­ne­rė pa­žy­mė­jo, kad gra­ni­tas ga­li su­kur­ti itin dar­nius an­samb­lius net su ne­abe­jo­ti­nai šil­ta me­džia­ga - me­džiu.

„Me­džio ir ak­mens de­ri­ny­je iš­ryš­kė­ja vie­nos ir ki­tos me­džia­gos es­te­ti­nės sa­vy­bes. Ši kom­bi­na­ci­ja vis daž­niau nau­do­ja­ma ne tik de­dant grin­dis, bet ir ga­mi­nant bal­dus. Me­džio ši­lu­ma ir jau­ku­mas at­šil­do ak­mens šal­tu­mą ir iš­ryš­ki­na me­džia­gų gam­ti­nių raš­tų įvai­ro­vę. Tai pa­de­da su­kur­ti funk­cio­na­lų ir jau­kų in­ter­je­rą. Gra­ni­to ir ak­mens de­ri­niai pui­kiai at­ro­do in­dus­tri­nio, ur­ba­nis­ti­nio sti­liaus mo­der­niuo­se in­ter­je­ruo­se, pa­vyz­džiui, lof­tuo­se, stu­di­jos ti­po erd­viuo­se būs­tuo­se, in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se“, - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Nors gra­ni­tas ir su­nkus, tei­gia­ma šio ak­mens sa­vy­bė yra ta, kad jis pa­si­žy­mi ypa­tin­gu at­spa­ru­mu įvai­riam me­cha­ni­niam ir che­mi­niam po­vei­kiui. Gra­ni­tas ne­bi­jo che­mi­nių ter­ša­lų, bak­te­ri­jų, įvai­riau­sių rūgš­čių. To­dėl vir­tu­vės stal­vir­šiai pa­ga­min­ti iš gra­ni­to yra be­veik am­ži­ni.

Be­si­do­min­tiems na­tū­ra­laus ak­mens in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­go­mis in­ter­je­ro di­zai­ne­rė siū­lė įver­tin­ti įvai­riau­sių ak­me­nų fi­zi­nes ir es­te­ti­nes sa­vy­bes. Be mi­nė­tų ak­me­nų, kaip ža­lia­va in­ter­je­ro ap­dai­lai ar iš­skir­ti­niams ak­cen­tams dar ne­re­tai nau­do­ja­mas ir smil­tai­nis, onik­sas, tra­ver­ti­nas ir ki­ti ak­me­nys.

Virtuvės įrangos dizaineriai iš koriano išraito neįtikimas formas.

Ko­ria­nas išlaisvina

Dirb­ti­nio ak­mens ga­mi­niai in­ter­je­ro di­zai­ne­riams, bal­dų, vo­nios įran­gos kū­rė­jams su­tei­kia be­veik ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių, mat iš akri­lo ir na­tū­ra­lių mi­ne­ra­lų ga­mi­na­mą dirb­ti­nio ak­mens ma­sę ap­dir­bi­mo me­tu ga­li­ma lanks­ty­ti, kaip tik pa­no­rė­jus. O at­vė­sin­tas šis ak­muo tam­pa la­bai pa­tva­rus. Pats po­pu­lia­riau­sias šiuo me­tu nau­do­ja­mas dirb­ti­nis ak­muo yra ko­ria­nas, ku­rį prieš pu­sę am­žiaus iš­ra­do ame­ri­kie­čių bend­ro­vės „Du­Pont“ moks­li­nin­kai.

Ko­ria­nas pa­si­žy­mi tuo, kad įkai­tin­tas iki 149 laips­nių Cel­si­jaus jis tam­pa itin lanks­tus ir jį ga­li­ma for­muo­ti ne­ri­bo­jant fan­ta­zi­jos – kur­ti įvai­rius pa­vir­šius, in­ter­je­ro ele­men­tus, bal­dus ar net bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sų kor­pu­sus. Ži­no­mos dirb­ti­nio ak­mens ga­min­to­jos šiuo me­tu yra Ame­ri­kos ir Azi­jos bend­ro­vės. Įdo­mu, kad ko­ria­no me­džia­gas yra pa­ten­ta­vu­sios ne tik žy­miau­sios in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­gų bend­ro­vės, bet ir ko­ky­biš­ka elek­tro­ni­ka gar­sė­jan­tys ga­min­to­jai - „Sam­sung“ („Sta­ron“ ir „Tem­pest“ me­džia­gos“) ir LG („Hi-Macs“ dirb­ti­nis ak­muo).

Dirb­ti­nis ak­muo leng­vas. Be to, jo ga­mi­niai yra leng­vai res­tau­ruo­ja­mi. Ko­ria­nas pa­si­žy­mi pui­kio­mis an­ti­mi­kro­bi­nė­mis sa­vy­bė­mis. Skir­tin­gai nei na­tū­ra­lus ak­muo, jis nė­ra po­rė­tas ir ne­su­da­ro pa­lan­kios ter­pės veis­tis bak­te­ri­joms bei kaup­tis ne­šva­ru­mams, to­dėl nau­do­ja­mas ne tik na­mų in­ter­je­rui, bet ir moks­li­nė­se la­bo­ra­to­ri­jo­se, gy­dy­mo, mai­ti­ni­mo įstai­go­se, mais­to ga­my­bos pra­mo­nė­je. Ar­chi­tek­tų ir di­zai­ne­rių dar­bai, ku­riems nau­do­ja­ma ši me­džia­ga, su­lau­kia vis di­des­nio pri­pa­ži­ni­mo. At­ei­ty­je dirb­ti­nis ak­muo bus dar po­pu­lia­res­nis, nes dėl uni­ver­sa­lu­mo jam al­ter­na­ty­vos nė­ra.