Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Akmens amžiaus pabaiga: nebesibaidome naujovių

Daž­nai iš­girs­ta­me juo­kau­jant, kad lie­tu­viai bui­ti­nę tech­ni­ką ren­ka­si pa­gal tris svar­biau­sius kri­te­ri­jus – kai­ną, kai­ną ir dar kar­tą kai­ną. Ta­čiau, kaip ro­do
Nuotraukos
Daž­nai iš­girs­ta­me juo­kau­jant, kad lie­tu­viai bui­ti­nę tech­ni­ką ren­ka­si pa­gal tris svar­biau­sius kri­te­ri­jus – kai­ną, kai­ną ir dar kar­tą kai­ną. Ta­čiau, kaip ro­do pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos, tam ti­krais įpro­čiais spar­čiai ve­ja­mės, o kai ka­da ir ko­ja ko­jon žen­gia­me su Skan­di­na­vi­jos gy­ven­to­jais.

Nors Lie­tu­vo­je nau­jų na­mams skir­tų tech­no­lo­gi­jų po­pu­lia­ru­mas tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su kai­no­mis, o kai nau­jo­vės at­ke­liau­ja ke­le­riais me­tais vė­liau, skir­tu­mai tarp mū­sų ša­lies ir eko­no­miš­kai ge­riau­siai iš­si­vys­čiu­sių ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių gy­ven­to­jų nyks­ta. Tech­no­lo­gi­jų rin­ką ti­rian­čios bend­ro­vės „GfK Re­tail and Tech­no­lo­gy Bal­tic" at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vas Eduar­das Gry­bo­vas pa­žy­mė­jo, kad dau­ge­lis lie­tu­vių va­do­vau­ja­si ta­ria­mu pra­gma­tiz­mu.

Nuo kie­ky­bės į kokybę

„Lie­tu­viai kon­ser­va­ty­vūs. Tu­ri­mą prie­tai­są nau­dos to, kol šis su­ges, ne­pai­sys to, ar šal­dy­tu­vas nau­do­ja la­bai daug elek­tros, ar te­le­vi­zo­rius ro­do blo­gos ko­ky­bės vaiz­dą. Ta­čiau po Ne­prik­lau­so­my­bės jau užau­go nau­ja kar­ta, ku­riai la­bai rū­pi mo­bi­lu­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja, grei­tis. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai bus tie­sio­giai su­sie­ti su bui­ti­ne tech­ni­ka ir bus ga­li­ma ją val­dy­ti prog­ra­mė­lė­mis. At­ei­na „Goog­le“ kar­ta, ku­riai vir­tua­li ko­mu­ni­ka­ci­ja tam­pa svar­biau­siu pa­to­gaus gy­ve­ni­mo veiks­niu“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, jau­no­ji lie­tu­vių kar­ta iš kie­ky­bi­nio mąs­ty­mo pe­rei­na prie ko­ky­bi­nio ir daik­tą pir­miau­sia ren­ka­si ne pa­gal kai­ną, o pa­gal tai, kiek kom­for­to jis su­tei­kia. Ne­iš­ma­nūs prie­tai­sai, ži­no­ma, vis dar ga­mi­na­mi, nes yra tam ti­kra gru­pė var­to­to­jų, ku­riems nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos yra per­ne­lyg su­dė­tin­gos, ap­sun­ki­nan­čios nau­do­ji­mą ar tie­siog per bran­gios. Ta­čiau eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad spar­čiai pin­gant ino­va­ci­joms grei­tai bus ga­mi­na­mi tik iš­ma­nie­ji prie­tai­sai – jie taps prie­ina­mi net ir ma­žiau­siai už­dir­ban­tie­siems.

E. Gry­bo­vo tei­gi­mu, šian­dien net 70 proc. vi­sų par­duo­da­mų te­le­fo­nų su­da­ro iš­ma­nie­ji. Pla­nuo­ja­ma, kad šiais me­tais plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je ap­lenks ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių par­da­vi­mą ir pa­sieks 100 tūkst. vie­ne­tų ri­bą.

Ku­li­na­ri­jos bumas

„Bosch“ par­da­vi­mų va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Ado­mas Pes­lia­kas iš­sky­rė ke­le­tą ten­den­ci­jų, vy­rau­jan­čių Lie­tu­vo­je. Kai ku­rie da­ly­kai bū­din­gi Lie­tu­vai nuo se­no, o kai kas at­ke­liau­ja iš die­giant ino­va­ci­jas pir­mau­jan­čių ša­lių.

Pa­vyz­džiui, nuo grei­tai par­uo­šia­mo mais­to grę­žia­ma­si į na­mie pa­ga­min­tą. Ko­ky­biš­kas, įvai­rių abe­jo­ti­nos ver­tės prie­dų ne­pri­so­tin­tas mais­tas – Lie­tu­vos pir­kė­jams itin svar­bus. Nors eko­lo­giš­kus mais­to pro­duk­tus dėl jų kai­nos vis dar ne­no­riai ren­ka­mės, daž­niau nei anks­čiau na­mie ga­mi­na­me mais­tą, užuot kim­šę mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je pa­šil­dy­tus pus­ga­mi­nius.

„Grįž­ta uo­gie­nių vi­ri­mas ir uo­gų šal­dy­mas. Taip pat vis daž­niau no­ri­me pa­tys ga­min­ti ma­ka­ro­nus ar duo­ną. To­dėl at­ei­ty­je bus ypač svar­bios tech­no­lo­gi­jos, lei­džian­čios be di­de­lių pa­stan­gų pa­si­ga­min­ti be­veik vis­ką. Šioms ga­li­ma pri­skir­ti dau­gia­funk­ces vir­tu­vės ma­ši­nas. Taip pat po­pu­lia­rė­ja ga­mi­niai, lei­džian­tys na­mie par­uoš­ti tai, ką iki tol bu­vo ga­li­ma gau­ti tik res­to­ra­nuo­se, – pa­vyz­džiui, vi­ryk­lės prie­das, ga­lin­tis iš­kep­ti pi­cos pa­dą ar duo­ną, ku­rios ga­my­bai rei­kė­tų spe­cia­lios kros­nies“, – dė­me­sį at­krei­pė A. Pes­lia­kas.

Įsi­gy­jant na­mų apy­vo­kos daik­tus svar­bes­nis tam­pa ir pres­ti­žo kri­te­ri­jus, to­dėl per­ka­mos ne pa­čios bū­ti­niau­sios pre­kės: lau­ko keps­ni­nės ar ka­vos apa­ra­tai. Pa­ste­bi­mas leng­vas par­adok­sas: iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ga­li­my­bių dau­ge­lis nė pu­sės ne­iš­nau­do­ja, o pa­pil­do­mos bui­ties dar­bams skir­tos tech­ni­kos funk­ci­jos pra­ver­čia kur kas daž­niau. Rink­da­mie­si prie­tai­sus pir­kė­jai do­mi­si spe­ci­fi­nė­mis jų ga­li­my­bė­mis.

An­tai be­veik pu­sė lie­tu­vių, ku­rie na­mie tu­ri au­gin­ti­nių, per­ka spe­cia­lius dul­kių siurb­lius, skir­tus plau­kams su­siurb­ti su­nkiai prie­ina­mo­se vie­to­se.

Be­je, no­rin­tie­ji įsi­gy­ti ga­lin­gą dul­kių siurb­lį tu­rė­tų su­skub­ti: dėl nau­jų­jų ki­tą mė­ne­sį įsi­ga­lio­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­lių to­kie siurb­liai dings iš par­duo­tu­vių jau ne­tru­kus. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos ES ko­mer­ci­nę veik­lą vyk­dan­čioms įmo­nėms bus užd­raus­ta ga­min­ti ir im­por­tuo­ti dul­kių siurb­lius, ku­rių ga­lin­gu­mas vir­ši­ja 1600 va­tų. Tei­gia­ma, kad ne­ma­žai per­ka­miau­sių siurb­lių mo­de­lių ne­ati­tin­ka nau­jų­jų ga­lin­gu­mo ap­ri­bo­ji­mų. Tarp dul­kių siurb­lių mo­de­lių, ku­rių grei­tu lai­ku ne­be­liks bui­ti­nės tech­ni­kos par­duo­tu­vė­se, yra „Hoo­ver Spi­rit TSP2101“ (2100 va­tų), „Mie­le S5281“ (2200 va­tų), „Sam­sung Cyc­lo­ne­For­ce Sen­sor“ (2100 va­tų), „Bosch BSG8PRO1“ (1800 va­tų).

Iš­si­va­lo be pastangų

Eks­per­to ma­ny­mu, at­si­ras vis dau­giau na­mų ūkių, ku­rie sa­vo bui­ties taip pat ne­įsi­vaiz­duos be vir­tu­vės ma­ši­nos-kom­bai­no ar or­kai­tės su pi­ro­li­zės sis­te­ma. Pi­ro­li­zė – tai me­džia­gų kai­ti­ni­mas ir skai­dy­mas be oro, ki­taip ta­riant, sa­vai­mi­nis or­kai­tės iš­si­va­ly­mas. Or­kai­tė įkais­ta iki 500 laips­nių, to­dėl vi­si mais­to li­ku­čiai, tru­pi­niai ir vi­sa ki­ta tie­siog iš­skai­do­ma, virs­ta leng­vai nu­va­lo­mais pe­le­nais. Tu­rint or­kai­tę su pi­ro­li­zės funk­ci­ja ga­li­ma pa­mirš­ti il­gą, su­dė­tin­gą ir var­gi­nan­tį jos švei­ti­mą. Dar vie­nas pra­na­šu­mas – ne­rei­kia nau­do­ti jo­kių che­mi­nių va­lik­lių.

Pa­sak A. Pes­lia­ko, „Bosch” or­kai­tė­mis su pi­ro­li­zės funk­ci­ja pra­dė­ta pre­kiau­ti prieš de­šimt­me­tį. Tuo­met par­da­vi­mas te­sie­kė 1-2 vie­ne­tus per mė­ne­sį. Šie­met pa­ste­bė­ta, kad pa­gal ver­tę šios ka­te­go­ri­jos bend­ras au­gi­mas Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, yra apie 70 pro­cen­tų. Or­kai­tės su pi­ro­li­zės sis­te­ma vis po­pu­lia­rė­ja dau­ge­ly­je Skan­di­na­vi­jos ša­lių. Šve­di­jo­je to­kios or­kai­tės šiuo me­tu su­da­ro 19 proc. vi­sų par­duo­da­mų or­kai­čių, Da­ni­jo­je – 34 proc., Suo­mi­jo­je – 9 pro­cen­tus.

Taip pat į nau­jo ti­po vi­ryk­les vis daž­niau die­gia­mas au­to­ma­ti­nis re­cep­ti­nis ke­pi­mas: nau­do­ja­mi spe­cia­lis­tų su­kur­ti ke­pi­mo re­cep­tai. Šei­mi­nin­kams te­rei­kia pa­si­rink­ti, ko­kį ga­mi­nį no­ri to­bu­lai iš­kep­ti: viš­tą, ap­ke­pą, py­ra­gą, sau­sai­nius, pi­cą, o ke­pi­mo lai­ką, tem­pe­ra­tū­rą, kai­ti­ni­mo ti­pą ir vi­sa ki­ta nu­sta­tys pa­ti or­kai­tė.

Šiuo­lai­ki­nė vi­ryk­lė ne­ap­siei­na be stan­dar­ti­nė­mis tam­pan­čių funk­ci­jų - už­rak­to nuo vai­kų ir „šal­tų du­re­lių“. Kaip pa­žy­mi bui­ti­nės tech­ni­kos par­da­vė­jai, šiuo­lai­kiš­ko­se vir­tu­vė­se vis daž­niau vy­rau­ja vien­ti­sas di­zai­nas – vie­no pre­kės ženk­lo ga­mi­niai. Po tru­pu­tį į rin­ką at­ei­na ju­tik­li­niai įtai­sai, plie­ną kei­čia juo­da­sis stik­las.

At­ei­ties tech­no­lo­gi­jos stulbina

Kal­bant apie mo­der­nias šių lai­kų tech­no­lo­gi­jas, ko ge­ro, di­džiau­siu to­bu­lu­mu iš vi­sų vir­tu­vės prie­tai­sų šiuo me­tu pa­si­žy­mi iš­ma­nie­ji šal­dy­tu­vai. Jų mo­de­lius su in­teg­ruo­tais ju­tik­li­niais ekra­nais ir ga­li­my­be pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­to pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­tė „E­lec­tro­lux“, „Sam­sung“, „LG“ ir ki­ti ži­no­mi ga­min­to­jai.

O šve­dų gi­gan­to „I­kea“ in­ži­nie­riai triū­sia sa­vo įkur­to­je „A­tei­ties la­bo­ra­to­ri­jo­je“ – 2040-ųjų at­ei­ties vir­tu­vė­je, ku­rios vi­zi­jos, ti­kė­ti­na, virs rea­ly­be. Ši la­bo­ra­to­ri­ja jau su­kū­rė vir­tu­vės mo­de­lio „In­tui­tiv“ kon­cep­ci­ją, kur su­pro­jek­tuo­ti sme­ge­nų ban­gas fik­suo­jan­tys da­vik­liai ga­lės ana­li­zuo­ti vir­tu­vė­je triū­sian­čių šei­mi­nin­kų nuo­tai­ką ir kur­ti tin­ka­mą at­mos­fe­rą su pa­gei­dau­ja­ma švie­sa ir aro­ma­tais. Ju­tik­li­nio val­dy­mo ekra­nė­lį tu­rin­tis šal­dy­tu­vas, at­siž­velg­da­mas į sme­ge­nų per­duo­da­mus sig­na­lus, su­da­rys ati­tin­ka­mą me­niu, o tri­ma­tis spaus­din­tu­vas iš­keps pi­cą ar ko tik pa­no­rė­si­te.

Ro­ži­nė at­ei­tis. Bet kai ban­dai min­ti­mis į ją pa­nir­ti, ne­ju­čia už­si­ma­nai kros­ny­je kep­tos duo­nos su na­mi­ne obuo­lie­ne ir ką tik pa­melž­to šil­to kar­vės pie­nu­ko. Bet tai ti­kriau­siai tik kai­mo gy­ve­ni­mo ma­čiu­sių, „su­ga­din­tų“ kar­tų prob­le­ma. Šia­me tūks­tant­me­ty­je gi­mu­siems pi­lie­čiams ma­žai svar­bu, kas tą pie­ną pa­ga­mi­no – žo­lę rupš­no­jan­ti žal­mar­gė ar mil­te­lius mai­šan­tis kom­piu­te­rio val­do­mas ro­bo­tas.

www.lzinios.lt