Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

10 esminių interjero dizaino priesakų

Tai visiems yra nutikę: lankydamiesi parduotuvėje išvydote praktišką ar estetišką interjero puošmeną ir akimirksniu suvokėte, kad ji kuo puikiausiai prigis jūsų namuose.
Nuotraukos

Tai visiems yra nutikę: lankydamiesi parduotuvėje išvydote praktišką ar estetišką interjero puošmeną ir akimirksniu suvokėte, kad ji kuo puikiausiai prigis jūsų namuose.

Pa­si­da­vę im­pul­sui pirk­ti džiu­giai par­si­ve­žė­te nau­ją­jį daik­tą. Ta­čiau įkur­di­nę anks­čiau vaiz­duo­tė­je taip pui­kiai jam pri­ti­ku­sio­je na­mų erd­vė­je su­vo­kė­te, kad to­kiai puo­šme­nai na­muo­se – vi­sai ne vie­ta. Kaip ku­riant in­ter­je­rą iš­veng­ti klai­dų ir ne­rei­ka­lin­gų daik­tų, ku­rie, be abe­jo, kai­nuo­ja dau­giau, nei no­rė­tu­mė­te?

In­ter­je­ro di­zai­ne­riai, par­ink­da­mi de­ta­les, nie­kuo­met ne­už­mirš­ta vi­su­mos, nes su­pran­ta, jog spal­vos, pa­tal­pų apš­vie­ti­mas, kam­ba­rio dy­dis, bal­dų ir ki­tų in­ter­je­ro su­de­da­mų­jų da­lių iš­dės­ty­mas le­mia bend­rą vaiz­dą ir in­ter­je­ro ku­ria­mą spe­ci­fi­nę na­mų au­rą. Kar­tais nuo klai­dų ne­ap­sau­go­ti net pa­ty­rę spe­cia­lis­tai, ku­rie ti­krą­jį vaiz­dą iš­vys­ta tik tam ti­krą ak­cen­tą rea­liai įkur­di­nę erd­vė­je.

Pla­nuo­ki­te, ma­tuo­ki­te, skaičiuokite

Pir­mo­ji tai­syk­lė ku­rian­tiems na­mų in­ter­je­rą – ne­už­mirš­ki­te mas­te­lio ir pro­por­ci­jų svar­bos. Vie­nas es­mi­nių di­zai­no pri­nci­pų - daik­tai kam­ba­ry­je tu­rė­tų bū­ti iš­dės­ty­ti lyg įvai­ria­ly­pė mies­to pa­no­ra­ma, su­da­ry­ta iš skir­tin­go aukš­čio pa­sta­tų. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma aps­ta­ty­ti kam­ba­rį taip, kad vi­si bal­dai sto­vė­tų ar pa­veiks­lai ant sie­nų ka­bė­tų vie­na­me aukš­ty­je. Sti­lin­ga kam­ba­rio pers­pek­ty­va su­ku­ria­ma per įvai­ro­vę.

Pa­tal­po­je esan­čių daik­tų mas­te­lis taip pat la­bai svar­bus, mat nuo to pri­klau­so, ar kam­ba­rio erd­vė­je ga­lė­si­te jaus­tis lais­vai. Ras­ki­te pu­siaus­vy­rą tarp di­de­lių daik­tų ir smulk­me­nų. Jei­gu kam­ba­ry­je per daug di­de­lių mat­me­nų daik­tų, ja­me trūks erd­vės. Ta­čiau ir dau­gy­bė smulk­me­nų ne­pa­de­da su­kur­ti tei­gia­mo efek­to, mat įėju­sio į kam­ba­rį žmo­gaus akys ne­ran­da vie­tos. Ypač ne­jau­kiai to­kio­je smulk­me­nų pri­kai­šio­to­je sve­tai­nė­je jau­sis jū­sų sve­čiai.

Vi­si ži­no­me, kad leng­va iš­leis­ti pi­ni­gus be­ver­čiams pir­ki­niams. To­dėl an­tra­sis pa­ta­ri­mas skir­tas pra­ktiš­kam tau­pu­mui: prieš kur­da­mi kam­ba­rio in­ter­je­rą aps­kai­čiuo­ki­te, ko­kį biu­dže­tą tam ga­lė­si­te skir­ti, su­da­ry­ki­te aps­ta­ty­mo pla­ną ir at­siž­velg­da­mi į jį są­ži­nin­gai pa­gal sa­vo ki­še­nę pla­nuo­ki­te pro­jek­to pir­ki­nius.

Prieš ke­liau­da­mi į in­ter­je­ro ar bal­dų sa­lo­ną vi­suo­met at­li­ki­te de­ta­lius at­nau­ji­na­mos pa­tal­pos ma­ta­vi­mus. Ne­pro­šal bū­tų kom­piu­te­ry­je ar po­pie­riu­je nu­sib­rai­žy­ti ir pa­tal­pos aps­ta­ty­mo pla­ną. Vis dau­giau ap­dai­los me­džia­gų par­da­vė­jų, bal­dų ir in­ter­je­ro sa­lo­nų sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­se siū­lo ga­na pa­pras­tų ap­li­ka­ci­jų, ku­rios jums pa­dės įver­tin­ti pre­li­mi­na­rų vaiz­dą.

Dar vie­na svar­bi, jau tre­čio­ji, tai­syk­lė – ne­ven­ki­te pa­si­tei­rau­ti nuo­mo­nės iš ša­lies. Ke­le­tą mė­ne­sių pla­nuo­da­mi bū­si­mą kam­ba­rio vaiz­dą, ga­liau­siai ne­be­ma­ty­si­me nė rąs­to sa­vo aky­je. To­dėl ob­jek­ty­vus in­ter­je­ro di­zai­ne­rio ar tie­siog sti­liaus po­jū­čiu pa­si­žy­min­čio drau­go žvilgs­nis ga­li pa­dė­ti įver­tin­ti trū­ku­mus. Ne­pa­mirš­ki­te, kad ne­de­ra ak­lai klau­sy­ti pa­ta­ri­mų: tai jū­sų na­mai, čia pa­tys gy­ven­si­te, o ne kai­my­nai.

Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai.

Pra­dė­ki­te ne nuo sienų

Esa­te ko­lek­ci­nin­kas? Ne­pas­te­bė­jo­te, kaip ka­dai­se drau­gų do­va­no­tas ke­ra­mi­nis dramb­lys vir­to vi­sa mar­gas­pal­ve straub­liuo­tų­jų kai­me­ne? Tuo­met at­ski­rą erd­vę na­muo­se teks skir­ti sa­vo silp­ny­bei. Kaip sti­lin­gai įkur­din­ti sa­vo ko­lek­ci­ją?

Daž­nai klai­da – ko­lek­ci­ja ek­lek­tiš­kai iš­bars­to­ma po vi­sus na­mus. Ži­no­ma, jei ko­lek­cio­nuo­ja­mi daik­tai pui­kiai tar­nau­ja, kaip in­ter­je­ro de­ta­lės, ti­krai ne­bū­ti­na jų vie­na­me bū­ry­je lai­ky­ti dul­kan­čių spin­tos len­ty­no­je. Ket­vir­ta­sis pa­ta­ri­mas - ne­iš­mė­ty­ki­te ko­lek­cio­nuo­ja­mų daik­tų na­mų erd­vė­je po vie­ną. Pa­vyz­džiui, įvai­rios te­mi­nės skulp­tū­rė­lės kur kas įdo­miau at­ro­dys par­ink­to­se vie­to­se su­sta­ty­tos gru­pe­lė­mis po tris.

La­bai daž­na klai­da, ku­rią da­ro na­mus pert­var­kan­tys šei­mi­nin­kai: pir­ma da­žo kam­ba­rio sie­nas, o tuo­met prie jų de­ri­na bal­dus ir teks­ti­li­nę in­ter­je­ro ap­dai­lą – ki­li­mus, užuo­lai­das, pa­gal­vė­les. Penk­ta­sis prie­sa­kas – pa­dė­ki­te tep­tu­ką į ša­lį! Sie­nų spal­vą de­rin­ki­te prie pa­grin­di­nių kam­ba­rio de­ko­ro ele­men­tų, o ne at­virkš­čiai. Ko­dėl? Da­žų par­da­vė­jai šian­dien siū­lo įvai­riau­sių spal­vų ir at­spal­vių, teks­tū­rų me­džia­gų pa­le­tę, to­dėl kur kas leng­viau bus sie­nų spal­vą pri­tai­ky­ti prie kam­ba­rio de­ko­ro, o ne bal­dų bei ki­tų apai­los ele­men­tų per kan­čias ieš­ko­ti de­ri­nant juos prie sie­nų spal­vos.

Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus.

Ras­ki­te fo­ku­sa­vi­mo taškus

Šeš­ta­sis pa­ta­ri­mas – ne­no­rė­ki­te iš­kart su­kur­ti vi­są kam­ba­rio in­ter­je­rą ir su­pirk­ti net men­kiau­sias smulk­me­nas. Sti­lin­ga pa­tal­pa su­ku­ria­ma per il­ges­nį lai­ką, or­ga­niš­kai įkom­po­nuo­jant sen­daik­čių tur­gu­je ras­tą krės­lą ar už ke­lio­li­ka eu­rų įsi­gy­tą kuo ti­kriau­sią gat­vės me­ni­nin­ko še­dev­rą. Jei siek­si­te vis­ką nuo pat pra­džių iš­dai­lin­ti iki smulk­me­nų, ne­spė­si­te pa­jus­ti per­žen­gę ri­bą, kai vis­kas per­ne­lyg de­rės, o kam­ba­rio in­ter­je­ras virs ki­ču.

Kiek­vie­nam kam­ba­riui bū­ti­nas fo­ku­sa­vi­mo taš­kas, į ku­rį sa­vai­me kryps­ta akys ir at­si­pa­lai­duo­ja­ma, o kar­tu nu­sta­to­ma tam ti­kra pa­tal­pos pa­skir­tis. Sep­tin­ta­sis pa­ta­ri­mas – ras­ki­te to­kį taš­ką ir at­siž­velg­da­mi į jį pla­nuo­ki­te bal­dų, apš­vie­ti­mo iš­dės­ty­mą. Sve­tai­nė­je to­kia dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos vie­ta ga­li tap­ti te­le­vi­zo­rius ar ži­di­nys, sve­čių kam­ba­ry­je – di­de­lis pa­veiks­las ar dai­lus ka­vos sta­liu­kas, val­go­ma­ja­me – pie­tų sta­las ir pan. Di­de­lė­se pa­tal­po­se to­kių fo­ku­sa­vi­mo taš­kų ga­li bū­ti ne vie­nas. Ras­ki­te es­mi­nius dė­me­sio trau­kos ži­di­nius ir ap­link jį pla­nuo­ki­te bal­dų ir ki­tų at­ri­bu­tų iš­dės­ty­mą.

Jei mėgs­ta­te dai­lę ar fo­tog­ra­fi­ją, ko­ne bet ku­rią di­des­nę pa­tal­pos sie­ną ga­li­te pa­vers­ti as­me­ni­ne me­no ga­le­ri­ja. Aš­tun­to­ji tai­syk­lė, ku­ria ver­ta va­do­vau­tis, jei ke­ti­na­te ant vie­nos sie­nos ka­bin­ti dau­giau nei ke­lis įrė­min­tus pa­veiks­lus, fo­tog­ra­fi­jas. Prieš su­kda­mi varž­tus apib­rėž­ki­te pa­veiks­lų rė­mus po­pie­riu­je ir iš­si­kirp­ki­te rea­laus dy­džio tra­fa­re­tus. Tuo­met bus leng­viau eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­dės­tant pa­veiks­lus, o sie­no­je ne­liks iš­gręž­tų ne­rei­ka­lin­gų sky­lių.

Ma­no na­mai – tai aš

Esa­te na­mų šei­mi­nin­kai, tad jų erd­vė­je tu­ri bū­ti tik tai, kas jums emo­ciš­kai pri­im­ti­na. To­dėl dau­ge­lis ne­mėgs­ta įvai­rių šven­čių pro­ga gau­na­mų „pri­ri­šan­čių“ do­va­nų, ypač skir­tų vie­šai eks­po­nuo­ti na­muo­se. Ar na­mie ran­da­te akis ba­dan­čių daik­tų, ku­riuos ma­to­mo­je vie­to­je lai­ko­te vien to­dėl, kad juos ypa­tin­ga pro­ga nu­spren­dė pa­do­va­no­ti gi­mi­nai­čiai ar­ba drau­gai? De­vin­ta­sis pa­ta­ri­mas – at­si­kra­ty­ki­te ne­ma­lo­nių do­va­nų ar emo­ciš­kai įpa­rei­go­jan­čių se­nie­nų, ku­rios jums ne prie šir­dies. Kiek­vie­na jū­sų na­mų de­ta­lė tu­rė­tų teik­ti džiaugs­mą ar bent ne­ba­dy­ti akių.

Tai­gi prie­ina­me prie de­šim­to­jo prie­sa­ko: pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie ma­no na­mai, ir pa­sa­ky­si­te – kas aš. Sva­jo­nių na­mai tu­rė­tų at­spin­dė­ti šei­mi­nin­kų as­me­ny­bę, o ma­lo­nios smulk­me­nos juo­se tu­rė­tų pri­min­ti jū­sų iš­gy­ven­tas ke­lio­nes, nuo­ty­kius, džiu­gias gy­ve­ni­mo aki­mir­kas. Kur­da­mi ypa­tin­gą sa­vo na­mų au­rą ne­si­kuk­lin­ki­te. Pa­isy­ki­te pa­grin­di­nių in­ter­je­ro di­zai­no prie­sa­kų, bet ne­už­mirš­ki­te, kad sa­vo na­muo­se tai­syk­les dik­tuo­ja­te pa­tys.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUSPasidavę impulsui pirkti džiugiai parsivežėte naująjį daiktą. Tačiau įkurdinę anksčiau vaizduotėje taip puikiai jam pritikusioje namų erdvėje suvokėte, kad tokiai puošmenai namuose – visai ne vieta. Kaip kuriant interjerą išvengti klaidų ir nereikalingų daiktų, kurie, be abejo, kainuoja daugiau, nei norėtumėte? Interjero dizaineriai, parinkdami detales, niekuomet neužmiršta visumos, nes supranta, jog spalvos, patalpų apšvietimas, kambario dydis, baldų ir kitų interjero sudedamųjų dalių išdėstymas lemia bendrą vaizdą ir interjero kuriamą specifinę namų aurą. Kartais nuo klaidų neapsaugoti net patyrę specialistai, kurie tikrąjį vaizdą išvysta tik tam tikrą akcentą realiai įkurdinę erdvėje. Planuokite, matuokite, skaičiuokite Pirmoji taisyklė kuriantiems namų interjerą – neužmirškite mastelio ir proporcijų svarbos. Vienas esminių dizaino principų - daiktai kambaryje turėtų būti išdėstyti lyg įvairialypė miesto panorama, sudaryta iš skirtingo aukščio pastatų. Nerekomenduojama apstatyti kambarį taip, kad visi baldai stovėtų ar paveikslai ant sienų kabėtų viename aukštyje. Stilinga kambario perspektyva sukuriama per įvairovę. Patalpoje esančių daiktų mastelis taip pat labai svarbus, mat nuo to priklauso, ar kambario erdvėje galėsite jaustis laisvai. Raskite pusiausvyrą tarp didelių daiktų ir smulkmenų. Jeigu kambaryje per daug didelių matmenų daiktų, jame trūks erdvės. Tačiau ir daugybė smulkmenų nepadeda sukurti teigiamo efekto, mat įėjusio į kambarį žmogaus akys neranda vietos. Ypač nejaukiai tokioje smulkmenų prikaišiotoje svetainėje jausis jūsų svečiai. Visi žinome, kad lengva išleisti pinigus beverčiams pirkiniams. Todėl antrasis patarimas skirtas praktiškam taupumui: prieš kurdami kambario interjerą apskaičiuokite, kokį biudžetą tam galėsite skirti, sudarykite apstatymo planą ir atsižvelgdami į jį sąžiningai pagal savo kišenę planuokite projekto pirkinius. Prieš keliaudami į interjero ar baldų saloną visuomet atlikite detalius atnaujinamos patalpos matavimus. Neprošal būtų kompiuteryje ar popieriuje nusibraižyti ir patalpos apstatymo planą. Vis daugiau apdailos medžiagų pardavėjų, baldų ir interjero salonų savo interneto svetainėse siūlo gana paprastų aplikacijų, kurios jums padės įvertinti preliminarų vaizdą. Dar viena svarbi, jau trečioji, taisyklė – nevenkite pasiteirauti nuomonės iš šalies. Keletą mėnesių planuodami būsimą kambario vaizdą, galiausiai nebematysime nė rąsto savo akyje. Todėl objektyvus interjero dizainerio ar tiesiog stiliaus pojūčiu pasižyminčio draugo žvilgsnis gali padėti įvertinti trūkumus. Nepamirškite, kad nedera aklai klausyti patarimų: tai jūsų namai, čia patys gyvensite, o ne kaimynai. [Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai.] Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai. Pradėkite ne nuo sienų Esate kolekcininkas? Nepastebėjote, kaip kadaise draugų dovanotas keraminis dramblys virto visa margaspalve straubliuotųjų kaimene? Tuomet atskirą erdvę namuose teks skirti savo silpnybei. Kaip stilingai įkurdinti savo kolekciją? Dažnai klaida – kolekcija eklektiškai išbarstoma po visus namus. Žinoma, jei kolekcionuojami daiktai puikiai tarnauja, kaip interjero detalės, tikrai nebūtina jų viename būryje laikyti dulkančių spintos lentynoje. Ketvirtasis patarimas - neišmėtykite kolekcionuojamų daiktų namų erdvėje po vieną. Pavyzdžiui, įvairios teminės skulptūrėlės kur kas įdomiau atrodys parinktose vietose sustatytos grupelėmis po tris. Labai dažna klaida, kurią daro namus pertvarkantys šeimininkai: pirma dažo kambario sienas, o tuomet prie jų derina baldus ir tekstilinę interjero apdailą – kilimus, užuolaidas, pagalvėles. Penktasis priesakas – padėkite teptuką į šalį! Sienų spalvą derinkite prie pagrindinių kambario dekoro elementų, o ne atvirkščiai. Kodėl? Dažų pardavėjai šiandien siūlo įvairiausių spalvų ir atspalvių, tekstūrų medžiagų paletę, todėl kur kas lengviau bus sienų spalvą pritaikyti prie kambario dekoro, o ne baldų bei kitų apailos elementų per kančias ieškoti derinant juos prie sienų spalvos. [Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus.] Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus. Raskite fokusavimo taškus Šeštasis patarimas – nenorėkite iškart sukurti visą kambario interjerą ir supirkti net menkiausias smulkmenas. Stilinga patalpa sukuriama per ilgesnį laiką, organiškai įkomponuojant sendaikčių turguje rastą krėslą ar už keliolika eurų įsigytą kuo tikriausią gatvės menininko šedevrą. Jei sieksite viską nuo pat pradžių išdailinti iki smulkmenų, nespėsite pajusti peržengę ribą, kai viskas pernelyg derės, o kambario interjeras virs kiču. Kiekvienam kambariui būtinas fokusavimo taškas, į kurį savaime krypsta akys ir atsipalaiduojama, o kartu nustatoma tam tikra patalpos paskirtis. Septintasis patarimas – raskite tokį tašką ir atsižvelgdami į jį planuokite baldų, apšvietimo išdėstymą. Svetainėje tokia dėmesio koncentracijos vieta gali tapti televizorius ar židinys, svečių kambaryje – didelis paveikslas ar dailus kavos staliukas, valgomajame – pietų stalas ir pan. Didelėse patalpose tokių fokusavimo taškų gali būti ne vienas. Raskite esminius dėmesio traukos židinius ir aplink jį planuokite baldų ir kitų atributų išdėstymą. Jei mėgstate dailę ar fotografiją, kone bet kurią didesnę patalpos sieną galite paversti asmenine meno galerija. Aštuntoji taisyklė, kuria verta vadovautis, jei ketinate ant vienos sienos kabinti daugiau nei kelis įrėmintus paveikslus, fotografijas. Prieš sukdami varžtus apibrėžkite paveikslų rėmus popieriuje ir išsikirpkite realaus dydžio trafaretus. Tuomet bus lengviau eksperimentuoti išdėstant paveikslus, o sienoje neliks išgręžtų nereikalingų skylių. Mano namai – tai aš Esate namų šeimininkai, tad jų erdvėje turi būti tik tai, kas jums emociškai priimtina. Todėl daugelis nemėgsta įvairių švenčių proga gaunamų „pririšančių“ dovanų, ypač skirtų viešai eksponuoti namuose. Ar namie randate akis badančių daiktų, kuriuos matomoje vietoje laikote vien todėl, kad juos ypatinga proga nusprendė padovanoti giminaičiai arba draugai? Devintasis patarimas – atsikratykite nemalonių dovanų ar emociškai įpareigojančių senienų, kurios jums ne prie širdies. Kiekviena jūsų namų detalė turėtų teikti džiaugsmą ar bent nebadyti akių. Taigi prieiname prie dešimtojo priesako: pažiūrėkite, kokie mano namai, ir pasakysite – kas aš. Svajonių namai turėtų atspindėti šeimininkų asmenybę, o malonios smulkmenos juose turėtų priminti jūsų išgyventas keliones, nuotykius, džiugias gyvenimo akimirkas. Kurdami ypatingą savo namų aurą nesikuklinkite. Paisykite pagrindinių interjero dizaino priesakų, bet neužmirškite, kad savo namuose taisykles diktuojate patys. Parengė Tomas FEDARAVIČIUS

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Namu-pasaulis/10-esminiu-interjero-dizaino-priesaku/206444
© Lietuvos žinios
Pasidavę impulsui pirkti džiugiai parsivežėte naująjį daiktą. Tačiau įkurdinę anksčiau vaizduotėje taip puikiai jam pritikusioje namų erdvėje suvokėte, kad tokiai puošmenai namuose – visai ne vieta. Kaip kuriant interjerą išvengti klaidų ir nereikalingų daiktų, kurie, be abejo, kainuoja daugiau, nei norėtumėte? Interjero dizaineriai, parinkdami detales, niekuomet neužmiršta visumos, nes supranta, jog spalvos, patalpų apšvietimas, kambario dydis, baldų ir kitų interjero sudedamųjų dalių išdėstymas lemia bendrą vaizdą ir interjero kuriamą specifinę namų aurą. Kartais nuo klaidų neapsaugoti net patyrę specialistai, kurie tikrąjį vaizdą išvysta tik tam tikrą akcentą realiai įkurdinę erdvėje. Planuokite, matuokite, skaičiuokite Pirmoji taisyklė kuriantiems namų interjerą – neužmirškite mastelio ir proporcijų svarbos. Vienas esminių dizaino principų - daiktai kambaryje turėtų būti išdėstyti lyg įvairialypė miesto panorama, sudaryta iš skirtingo aukščio pastatų. Nerekomenduojama apstatyti kambarį taip, kad visi baldai stovėtų ar paveikslai ant sienų kabėtų viename aukštyje. Stilinga kambario perspektyva sukuriama per įvairovę. Patalpoje esančių daiktų mastelis taip pat labai svarbus, mat nuo to priklauso, ar kambario erdvėje galėsite jaustis laisvai. Raskite pusiausvyrą tarp didelių daiktų ir smulkmenų. Jeigu kambaryje per daug didelių matmenų daiktų, jame trūks erdvės. Tačiau ir daugybė smulkmenų nepadeda sukurti teigiamo efekto, mat įėjusio į kambarį žmogaus akys neranda vietos. Ypač nejaukiai tokioje smulkmenų prikaišiotoje svetainėje jausis jūsų svečiai. Visi žinome, kad lengva išleisti pinigus beverčiams pirkiniams. Todėl antrasis patarimas skirtas praktiškam taupumui: prieš kurdami kambario interjerą apskaičiuokite, kokį biudžetą tam galėsite skirti, sudarykite apstatymo planą ir atsižvelgdami į jį sąžiningai pagal savo kišenę planuokite projekto pirkinius. Prieš keliaudami į interjero ar baldų saloną visuomet atlikite detalius atnaujinamos patalpos matavimus. Neprošal būtų kompiuteryje ar popieriuje nusibraižyti ir patalpos apstatymo planą. Vis daugiau apdailos medžiagų pardavėjų, baldų ir interjero salonų savo interneto svetainėse siūlo gana paprastų aplikacijų, kurios jums padės įvertinti preliminarų vaizdą. Dar viena svarbi, jau trečioji, taisyklė – nevenkite pasiteirauti nuomonės iš šalies. Keletą mėnesių planuodami būsimą kambario vaizdą, galiausiai nebematysime nė rąsto savo akyje. Todėl objektyvus interjero dizainerio ar tiesiog stiliaus pojūčiu pasižyminčio draugo žvilgsnis gali padėti įvertinti trūkumus. Nepamirškite, kad nedera aklai klausyti patarimų: tai jūsų namai, čia patys gyvensite, o ne kaimynai. [Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai.] Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai. Pradėkite ne nuo sienų Esate kolekcininkas? Nepastebėjote, kaip kadaise draugų dovanotas keraminis dramblys virto visa margaspalve straubliuotųjų kaimene? Tuomet atskirą erdvę namuose teks skirti savo silpnybei. Kaip stilingai įkurdinti savo kolekciją? Dažnai klaida – kolekcija eklektiškai išbarstoma po visus namus. Žinoma, jei kolekcionuojami daiktai puikiai tarnauja, kaip interjero detalės, tikrai nebūtina jų viename būryje laikyti dulkančių spintos lentynoje. Ketvirtasis patarimas - neišmėtykite kolekcionuojamų daiktų namų erdvėje po vieną. Pavyzdžiui, įvairios teminės skulptūrėlės kur kas įdomiau atrodys parinktose vietose sustatytos grupelėmis po tris. Labai dažna klaida, kurią daro namus pertvarkantys šeimininkai: pirma dažo kambario sienas, o tuomet prie jų derina baldus ir tekstilinę interjero apdailą – kilimus, užuolaidas, pagalvėles. Penktasis priesakas – padėkite teptuką į šalį! Sienų spalvą derinkite prie pagrindinių kambario dekoro elementų, o ne atvirkščiai. Kodėl? Dažų pardavėjai šiandien siūlo įvairiausių spalvų ir atspalvių, tekstūrų medžiagų paletę, todėl kur kas lengviau bus sienų spalvą pritaikyti prie kambario dekoro, o ne baldų bei kitų apailos elementų per kančias ieškoti derinant juos prie sienų spalvos. [Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus.] Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus. Raskite fokusavimo taškus Šeštasis patarimas – nenorėkite iškart sukurti visą kambario interjerą ir supirkti net menkiausias smulkmenas. Stilinga patalpa sukuriama per ilgesnį laiką, organiškai įkomponuojant sendaikčių turguje rastą krėslą ar už keliolika eurų įsigytą kuo tikriausią gatvės menininko šedevrą. Jei sieksite viską nuo pat pradžių išdailinti iki smulkmenų, nespėsite pajusti peržengę ribą, kai viskas pernelyg derės, o kambario interjeras virs kiču. Kiekvienam kambariui būtinas fokusavimo taškas, į kurį savaime krypsta akys ir atsipalaiduojama, o kartu nustatoma tam tikra patalpos paskirtis. Septintasis patarimas – raskite tokį tašką ir atsižvelgdami į jį planuokite baldų, apšvietimo išdėstymą. Svetainėje tokia dėmesio koncentracijos vieta gali tapti televizorius ar židinys, svečių kambaryje – didelis paveikslas ar dailus kavos staliukas, valgomajame – pietų stalas ir pan. Didelėse patalpose tokių fokusavimo taškų gali būti ne vienas. Raskite esminius dėmesio traukos židinius ir aplink jį planuokite baldų ir kitų atributų išdėstymą. Jei mėgstate dailę ar fotografiją, kone bet kurią didesnę patalpos sieną galite paversti asmenine meno galerija. Aštuntoji taisyklė, kuria verta vadovautis, jei ketinate ant vienos sienos kabinti daugiau nei kelis įrėmintus paveikslus, fotografijas. Prieš sukdami varžtus apibrėžkite paveikslų rėmus popieriuje ir išsikirpkite realaus dydžio trafaretus. Tuomet bus lengviau eksperimentuoti išdėstant paveikslus, o sienoje neliks išgręžtų nereikalingų skylių. Mano namai – tai aš Esate namų šeimininkai, tad jų erdvėje turi būti tik tai, kas jums emociškai priimtina. Todėl daugelis nemėgsta įvairių švenčių proga gaunamų „pririšančių“ dovanų, ypač skirtų viešai eksponuoti namuose. Ar namie randate akis badančių daiktų, kuriuos matomoje vietoje laikote vien todėl, kad juos ypatinga proga nusprendė padovanoti giminaičiai arba draugai? Devintasis patarimas – atsikratykite nemalonių dovanų ar emociškai įpareigojančių senienų, kurios jums ne prie širdies. Kiekviena jūsų namų detalė turėtų teikti džiaugsmą ar bent nebadyti akių. Taigi prieiname prie dešimtojo priesako: pažiūrėkite, kokie mano namai, ir pasakysite – kas aš. Svajonių namai turėtų atspindėti šeimininkų asmenybę, o malonios smulkmenos juose turėtų priminti jūsų išgyventas keliones, nuotykius, džiugias gyvenimo akimirkas. Kurdami ypatingą savo namų aurą nesikuklinkite. Paisykite pagrindinių interjero dizaino priesakų, bet neužmirškite, kad savo namuose taisykles diktuojate patys. Parengė Tomas FEDARAVIČIUS

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Namu-pasaulis/10-esminiu-interjero-dizaino-priesaku/206444
© Lietuvos žinios
Pasidavę impulsui pirkti džiugiai parsivežėte naująjį daiktą. Tačiau įkurdinę anksčiau vaizduotėje taip puikiai jam pritikusioje namų erdvėje suvokėte, kad tokiai puošmenai namuose – visai ne vieta. Kaip kuriant interjerą išvengti klaidų ir nereikalingų daiktų, kurie, be abejo, kainuoja daugiau, nei norėtumėte? Interjero dizaineriai, parinkdami detales, niekuomet neužmiršta visumos, nes supranta, jog spalvos, patalpų apšvietimas, kambario dydis, baldų ir kitų interjero sudedamųjų dalių išdėstymas lemia bendrą vaizdą ir interjero kuriamą specifinę namų aurą. Kartais nuo klaidų neapsaugoti net patyrę specialistai, kurie tikrąjį vaizdą išvysta tik tam tikrą akcentą realiai įkurdinę erdvėje. Planuokite, matuokite, skaičiuokite Pirmoji taisyklė kuriantiems namų interjerą – neužmirškite mastelio ir proporcijų svarbos. Vienas esminių dizaino principų - daiktai kambaryje turėtų būti išdėstyti lyg įvairialypė miesto panorama, sudaryta iš skirtingo aukščio pastatų. Nerekomenduojama apstatyti kambarį taip, kad visi baldai stovėtų ar paveikslai ant sienų kabėtų viename aukštyje. Stilinga kambario perspektyva sukuriama per įvairovę. Patalpoje esančių daiktų mastelis taip pat labai svarbus, mat nuo to priklauso, ar kambario erdvėje galėsite jaustis laisvai. Raskite pusiausvyrą tarp didelių daiktų ir smulkmenų. Jeigu kambaryje per daug didelių matmenų daiktų, jame trūks erdvės. Tačiau ir daugybė smulkmenų nepadeda sukurti teigiamo efekto, mat įėjusio į kambarį žmogaus akys neranda vietos. Ypač nejaukiai tokioje smulkmenų prikaišiotoje svetainėje jausis jūsų svečiai. Visi žinome, kad lengva išleisti pinigus beverčiams pirkiniams. Todėl antrasis patarimas skirtas praktiškam taupumui: prieš kurdami kambario interjerą apskaičiuokite, kokį biudžetą tam galėsite skirti, sudarykite apstatymo planą ir atsižvelgdami į jį sąžiningai pagal savo kišenę planuokite projekto pirkinius. Prieš keliaudami į interjero ar baldų saloną visuomet atlikite detalius atnaujinamos patalpos matavimus. Neprošal būtų kompiuteryje ar popieriuje nusibraižyti ir patalpos apstatymo planą. Vis daugiau apdailos medžiagų pardavėjų, baldų ir interjero salonų savo interneto svetainėse siūlo gana paprastų aplikacijų, kurios jums padės įvertinti preliminarų vaizdą. Dar viena svarbi, jau trečioji, taisyklė – nevenkite pasiteirauti nuomonės iš šalies. Keletą mėnesių planuodami būsimą kambario vaizdą, galiausiai nebematysime nė rąsto savo akyje. Todėl objektyvus interjero dizainerio ar tiesiog stiliaus pojūčiu pasižyminčio draugo žvilgsnis gali padėti įvertinti trūkumus. Nepamirškite, kad nedera aklai klausyti patarimų: tai jūsų namai, čia patys gyvensite, o ne kaimynai. [Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai.] Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai. Pradėkite ne nuo sienų Esate kolekcininkas? Nepastebėjote, kaip kadaise draugų dovanotas keraminis dramblys virto visa margaspalve straubliuotųjų kaimene? Tuomet atskirą erdvę namuose teks skirti savo silpnybei. Kaip stilingai įkurdinti savo kolekciją? Dažnai klaida – kolekcija eklektiškai išbarstoma po visus namus. Žinoma, jei kolekcionuojami daiktai puikiai tarnauja, kaip interjero detalės, tikrai nebūtina jų viename būryje laikyti dulkančių spintos lentynoje. Ketvirtasis patarimas - neišmėtykite kolekcionuojamų daiktų namų erdvėje po vieną. Pavyzdžiui, įvairios teminės skulptūrėlės kur kas įdomiau atrodys parinktose vietose sustatytos grupelėmis po tris. Labai dažna klaida, kurią daro namus pertvarkantys šeimininkai: pirma dažo kambario sienas, o tuomet prie jų derina baldus ir tekstilinę interjero apdailą – kilimus, užuolaidas, pagalvėles. Penktasis priesakas – padėkite teptuką į šalį! Sienų spalvą derinkite prie pagrindinių kambario dekoro elementų, o ne atvirkščiai. Kodėl? Dažų pardavėjai šiandien siūlo įvairiausių spalvų ir atspalvių, tekstūrų medžiagų paletę, todėl kur kas lengviau bus sienų spalvą pritaikyti prie kambario dekoro, o ne baldų bei kitų apailos elementų per kančias ieškoti derinant juos prie sienų spalvos. [Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus.] Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus. Raskite fokusavimo taškus Šeštasis patarimas – nenorėkite iškart sukurti visą kambario interjerą ir supirkti net menkiausias smulkmenas. Stilinga patalpa sukuriama per ilgesnį laiką, organiškai įkomponuojant sendaikčių turguje rastą krėslą ar už keliolika eurų įsigytą kuo tikriausią gatvės menininko šedevrą. Jei sieksite viską nuo pat pradžių išdailinti iki smulkmenų, nespėsite pajusti peržengę ribą, kai viskas pernelyg derės, o kambario interjeras virs kiču. Kiekvienam kambariui būtinas fokusavimo taškas, į kurį savaime krypsta akys ir atsipalaiduojama, o kartu nustatoma tam tikra patalpos paskirtis. Septintasis patarimas – raskite tokį tašką ir atsižvelgdami į jį planuokite baldų, apšvietimo išdėstymą. Svetainėje tokia dėmesio koncentracijos vieta gali tapti televizorius ar židinys, svečių kambaryje – didelis paveikslas ar dailus kavos staliukas, valgomajame – pietų stalas ir pan. Didelėse patalpose tokių fokusavimo taškų gali būti ne vienas. Raskite esminius dėmesio traukos židinius ir aplink jį planuokite baldų ir kitų atributų išdėstymą. Jei mėgstate dailę ar fotografiją, kone bet kurią didesnę patalpos sieną galite paversti asmenine meno galerija. Aštuntoji taisyklė, kuria verta vadovautis, jei ketinate ant vienos sienos kabinti daugiau nei kelis įrėmintus paveikslus, fotografijas. Prieš sukdami varžtus apibrėžkite paveikslų rėmus popieriuje ir išsikirpkite realaus dydžio trafaretus. Tuomet bus lengviau eksperimentuoti išdėstant paveikslus, o sienoje neliks išgręžtų nereikalingų skylių. Mano namai – tai aš Esate namų šeimininkai, tad jų erdvėje turi būti tik tai, kas jums emociškai priimtina. Todėl daugelis nemėgsta įvairių švenčių proga gaunamų „pririšančių“ dovanų, ypač skirtų viešai eksponuoti namuose. Ar namie randate akis badančių daiktų, kuriuos matomoje vietoje laikote vien todėl, kad juos ypatinga proga nusprendė padovanoti giminaičiai arba draugai? Devintasis patarimas – atsikratykite nemalonių dovanų ar emociškai įpareigojančių senienų, kurios jums ne prie širdies. Kiekviena jūsų namų detalė turėtų teikti džiaugsmą ar bent nebadyti akių. Taigi prieiname prie dešimtojo priesako: pažiūrėkite, kokie mano namai, ir pasakysite – kas aš. Svajonių namai turėtų atspindėti šeimininkų asmenybę, o malonios smulkmenos juose turėtų priminti jūsų išgyventas keliones, nuotykius, džiugias gyvenimo akimirkas. Kurdami ypatingą savo namų aurą nesikuklinkite. Paisykite pagrindinių interjero dizaino priesakų, bet neužmirškite, kad savo namuose taisykles diktuojate patys. Parengė Tomas FEDARAVIČIUS

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Namu-pasaulis/10-esminiu-interjero-dizaino-priesaku/206444
© Lietuvos žinios