Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kai pavasaris įkvepia atnaujinti namus

Ar pa­ste­bė­jo­te, jog pa­va­sa­rį at­gims­tant gam­tai, taip pat pa­bun­da ir įkvė­pi­mas pa­keis­ti na­mų ap­lin­ką?
Nuotraukos

2016.04.10

Ar pa­ste­bė­jo­te, jog pa­va­sa­rį at­gims­tant gam­tai, taip pat pa­bun­da ir įkvė­pi­mas pa­keis­ti na­mų ap­lin­ką?

In­ter­je­ras, de­ja, tai ne ap­ran­gos ma­da, to­dėl in­ter­je­ro kas­met iš es­mės ne­at­nau­jin­si. Ta­čiau kiek­vie­nais me­tais ga­li­ma leng­vai pa­gy­vin­ti bal­dus, sie­nas, at­nau­jin­ti de­ko­ro ele­men­tus ar in­ter­je­ro de­ta­les, at­siž­vel­giant į vy­rau­jan­čias in­ter­je­ro ten­den­ci­jas.

1. Me­ta­lo detalės

Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, in­ter­je­re ir to­liau do­mi­nuo­ja me­ta­las ir jo bliz­ge­sys. Įvai­rios auk­si­nės, ro­ži­nio auk­so, bron­zos, žal­va­rio de­ta­lės ryš­kiai at­sis­pin­di na­mų in­ter­je­re – bal­duo­se, švies­tu­vuo­se, du­rų ran­ke­nė­lė­se, veid­ro­džiuo­se, užuo­lai­do­se ar me­no kū­ri­niuo­se. Ne­rei­kia iš­si­gąs­ti ir me­ta­lo de­ri­nių – skir­tin­gi me­ta­lai pui­kiai de­rės tiek vie­nas su ki­tu, tiek ir su ki­tais na­mų in­ter­je­ro ele­men­tais.

2. Et­nog­ra­fi­niai raš­tai

In­ter­je­re ne­be­do­mi­nuo­ja šal­tas in­dus­tri­nis sti­lius. Da­bar ieš­ko­ma ši­lu­mą na­mams su­teik­sian­čių ele­men­tų. Pa­puoš­ki­te sa­vo na­mus et­nog­ra­fi­nių mo­ty­vų tu­rin­čio­mis de­ta­lė­mis. To­kie daik­tai ne tik tu­rės is­to­ri­nės iš­lie­ka­mo­sios ver­tės, ta­čiau ir by­los apie na­mų šei­mi­nin­ko pa­trio­tiš­ku­mą ar ap­lan­ky­tas vie­tas. Et­nog­ra­fi­niai raš­tai ga­li puo­šti jū­sų pa­gal­ves, ki­li­mus, užk­lo­tus, ta­čiau, kad ap­lin­ka ne­tap­tų ki­či­nė, raš­tai tu­rė­tų at­si­ras­ti ne­utra­lių to­nų ap­sup­ty.

3. Marmuras

Mar­mu­ras, dar ki­taip va­di­na­mas spin­din­čiu ak­me­niu, anks­čiau bu­vo nau­do­ja­mas sta­ty­ti rū­mus ir šven­tyk­las, skap­tuo­ti ko­lo­nas ir skulp­tū­ras. 2016-ai­siais ši me­džia­ga ta­po itin mėgs­ta­ma in­ter­je­ro di­zai­ne­rių, ku­rie re­ko­men­duo­ja ja puo­šti na­mus. Ne­rei­kia iš­klo­ti juo na­mų grin­di­nio, vo­nios kam­ba­rio ar sta­ty­ti ži­di­nio, pa­kaks ke­lių mar­mu­ri­nių daik­tų – puo­de­lių, pa­dėk­liu­kų, švies­tu­vų su mar­mu­ro de­ta­lė­mis, žva­ki­džių ar mo­der­naus mar­mu­ri­nio lai­kro­džio.

4. Spal­vų gama

Dau­gu­ma lie­tu­vių na­mų in­ter­je­rui yra lin­kę rink­tis sau­gias ir ne­iš­si­šo­kan­čias spal­vas – ne­utra­lią bal­tą, pil­ką ar gels­vą. Spal­vų žais­mas grįž­ta į na­mų in­ter­je­rų ten­den­ci­jų sū­ku­rį. Ma­din­gos tam­siai mė­ly­nos, ža­lios, auk­so ir vio­le­ti­nės spal­vų kom­bi­na­ci­jos. Rei­kia ne­pa­mirš­ti ir šių me­tų spal­vų, ku­rias Pa­nto­ne pa­skal­bė net dvi – ro­ži­nio kvar­co (Ro­se Quartz) ir dan­gaus gied­ru­mo (Se­re­ni­ty) de­ri­nį. Ly­gi­nant su anks­tes­nė­mis me­tų spal­vo­mis, šios – itin švel­nios ir ra­my­bę sklei­džian­čios spal­vos, ku­rio­mis puo­šti de­ko­ro ele­men­tai pui­kiai įsi­lies į švie­sių spal­vų in­ter­je­rą, o su mar­mu­ro dir­bi­niais su­da­rys itin švel­nią har­mo­ni­ją.

5. Il­gaam­žis medis

Tai me­džia­ga, ku­ri, ti­kriau­siai, nie­ka­da ne­pa­si­trauks iš na­mų in­ter­je­ro ten­den­ci­jų są­ra­šo, to­dėl vi­suo­met yra drą­si ir ge­ra in­ves­ti­ci­ja. Šie­met do­mi­nuo­ja švie­saus me­džio bal­dai ir de­ta­lės. Prie jų de­rės ir anks­čiau mi­nė­ti me­ta­lo dir­bi­niai de­ta­lės, ku­rie kar­tu su­kurs mo­der­nų, bet šil­tą kon­tras­tą.

6. So­das namuose

Dar vie­na svar­bi na­mų de­ko­ra­ci­ja – au­ga­lai. Gam­ta at­ke­liau­ja ar­čiau na­mų ir ne­prik­lau­so­mai nuo me­tų lai­ko su­tei­kia jiems gy­vy­bės ir ryš­kių spal­vų. Gy­ve­nan­tys pri­va­čiuo­se na­muo­se ga­li įsi­reng­ti oran­že­ri­ją, o bu­tų gy­ven­to­jai au­ga­lus so­din­ti iš­skir­ti­nuo­se ke­ra­mi­niuo­se dir­bi­niuo­se ir jais puo­šti na­mų kam­pus ar pa­lan­ges.

7. Individualumas

Na­mai – mū­sų in­di­vi­dua­li erd­vė. Jo­je ge­riau­siai at­sisk­lei­džia mū­sų cha­rak­te­ris. Bū­tent tai pa­brė­žia ir in­ter­je­ro di­zai­ne­riai. Na­muo­se pri­va­lu jaus­tis sa­vi­mi, to­dėl re­ko­men­duo­ja­mi pa­gal in­di­vi­dua­lų už­sa­ky­mą pa­ga­min­ti ar vie­ne­ti­niai, tik jū­sų na­muo­se esan­tys, de­ko­ro ele­men­tai. Tie­sa, ne­rei­kia nu­si­gąs­ti, kad vi­sa tai – ne pa­gal jū­sų ki­še­nę. Pa­vyz­džiui, kas­met Vil­niu­je vyks­tan­čio­je par­odo­je „Me­nas na­mams“ ga­li­ma iš­vys­ti ir įsi­gy­ti įvai­rių me­no žan­rų kū­ri­nių nuo ne­ok­la­si­ciz­mo iki post­mo­der­niz­mo.

8. Gė­lių motyvai

Gė­lės at­ke­liau­ja ne tik na­tū­ra­liu pa­vi­da­lu. Jų la­pai, žie­dai at­sis­pin­di ta­pe­tuo­se, teks­ti­lė­je – itin ma­din­gos pa­gal­vė­lės su stam­biais gė­lių, pa­lmių raš­tais, ku­rie pui­kiai de­ra prie pa­ste­li­nių spal­vų ir švie­saus in­ter­je­ro, ku­ria­me do­mi­nuo­ja me­dis.

9. Keramika

Me­ni­nin­kų bend­ruo­me­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je ste­bi ten­den­ci­ją mais­tą pa­teik­ti iš­skir­ti­niuo­se me­no kū­ri­niais ta­pu­siuo­se in­duo­se ir ke­ra­mi­kos dir­bi­niuo­se. Juo­se net pa­pras­čiau­sias vai­sius tam­pa gur­ma­niš­ku už­kan­džiu. Me­no kū­ri­niai vis daž­niau at­si­ran­da ant sta­lo, taip kas­die­niš­ką su­si­ti­ki­mą su drau­gais pa­vers­da­mi jau­kiu su­si­ti­ki­mu ga­le­ri­jo­je.

10. Su­bti­li prabanga

2016-ai­siais kvie­čia­ma at­si­sa­ky­ti su­nkių teks­tū­rų ir na­mus pa­vers­ti gai­via, gry­nų for­mų erd­ve, ku­ri ra­mi­na nuo mies­to triukš­mo, bei in­ves­tuo­ti į pra­ban­gos su­tei­kian­čius de­ko­ro ele­men­tus. O jų pa­si­rin­ki­mas pats įvai­riau­sias – teks­ti­lės ga­mi­niai, in­dai, pa­veiks­lai ir ki­ti. Ke­le­tas tar­pu­sa­vy­je de­ran­čių me­no kū­ri­nių pa­gy­vins kla­si­ki­nį in­ter­je­rą ar su­teiks ele­gan­ci­jos su­nkes­nių for­mų na­mų ap­lin­ko­je. Ko­ky­biš­kai ir sti­lin­gai par­ink­tos de­ta­lės iš­lai­kys na­mų sti­lių, ku­riam lai­kas taps ne­pa­val­dus.

„Ren­kan­tis me­no kū­ri­nį na­mams, pir­miau­sia ver­ta su­si­pa­žin­ti su me­no žan­rais, sti­liais, pa­čiais kū­ri­nių au­to­riais ir pa­si­rink­ti sa­vo cha­rak­te­riui ar­ti­miau­sią me­no kū­ri­nį. De­rė­tų iš anks­to ap­mąs­ty­ti ke­ra­mi­kos dir­bi­niui, skulp­tū­rai ar pa­veiks­lui skir­tą vie­tą na­muo­se ir tik tuo­met pa­si­ryž­ti jį įsi­gy­ti. At­vi­ros me­no kū­ri­nių par­odos yra už­ti­krin­tas pir­mas žings­nis sa­vi­to ir uni­ka­laus na­mų in­ter­je­ro link“, – sa­kė par­odos „Me­nas na­mams“ ku­ra­to­rė Ra­mu­tė Rachlevičiūtė.