Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Renkamės plautuvę: iš kokios medžiagos ji pagaminta?

Ren­kan­tis ko­ky­biš­ką vir­tu­vės plau­tu­vę, no­ri­si, jog ji bū­tų pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, il­gaam­žė ir at­spa­ri, taip pat pa­to­gi ir kuo il­giau at­ro­dan­ti it nau­ja.
Nuotraukos
Yra pa­skai­čiuo­ta, kad maž­daug 60 proc. lai­ko, ku­rį ski­ria­me mais­tui ga­min­ti, pra­bė­ga triū­siant prie plau­tu­vės. Ne vel­tui ji va­di­na­ma vir­tu­vės dar­bo cen­tru. Ren­kan­tis ko­ky­biš­ką vir­tu­vės plau­tu­vę, no­ri­si, jog ji bū­tų pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, il­gaam­žė ir at­spa­ri, taip pat pa­to­gi ir kuo il­giau at­ro­dan­ti it nau­ja.

Vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų ren­kan­tis vir­tu­vės kriauk­lę – iš ko­kios me­džia­gos ji tu­ri bū­ti pa­ga­min­ta?

Ne­rū­di­jan­čio plie­no plautuvės

Rin­ko­je jų pa­si­rin­ki­mas itin di­de­lis, ta­čiau reik­tų at­kreip­ti dė­me­sį į plie­no su­dė­tį – kiek yra chro­mo ir ni­ke­lio. Kuo šių me­ta­lų dau­giau, tuo ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad plau­tu­vė il­gai­niui ims rū­dy­ti. Kai ku­rio­se rin­ką pa­sie­kian­čio­se plau­tu­vė­se ni­ke­lio bū­na vos 5 proc., ar­ba iš vi­so ne­bū­na, nes jis bran­gus.

Il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čio plau­tu­vių ga­min­to­jo „Fran­ke“ at­sto­vų tei­gi­mu, op­ti­ma­lu, kai ne­rū­di­jan­čio plie­no su­dė­ty­je yra ne ma­žiau kaip 18 proc. chro­mo ir 10 proc. ni­ke­lio. To­kia plie­no su­dė­tis ga­ran­tuo­ja il­gaam­žiš­ku­mą, at­spa­ru­mą rū­di­ji­mui, at­lai­ko vi­sus iš­ban­dy­mus: smū­gius, brai­žy­mą, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus, ag­re­sy­vias plo­vi­mo prie­mo­nes, jo­je ne­dūž­ta krin­tan­tys in­dai. Plie­no pa­vir­šiu­je nė­ra po­rų, to­dėl me­džia­ga vi­sai ne­įge­ria spal­vo­tų skys­čių, yra hi­gie­niš­ka, at­spa­ri aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai, ją leng­va va­ly­ti, plau­tu­vės leng­vos.

Plie­ni­nės plau­tu­vės ga­li bū­ti ly­giu ar­ba ne­ly­giu struk­tū­ri­niu grub­lė­tu pa­vir­šiu­mi. Pra­ktiš­kes­nis yra struk­tū­ri­nis pa­vir­šius, nes ant jo ne­si­ma­to įbrė­ži­mų ir van­dens nuo­sė­dų. Grub­lė­tas pa­vir­šius ne­lei­džia in­dams slys­ti ir dūž­ti.

Ren­kan­tis plau­tu­vę rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad il­gai­niui ly­gių po­li­ruo­tų plie­ni­nių plau­tu­vių pa­vir­šiaus bliz­ge­sys šiek tiek nu­si­tri­na ir tam­pa ma­ti­niu, tai na­tū­ra­lu dėl nuo­la­ti­nio są­ly­čio su in­dais, plo­vi­mo prie­mo­nė­mis. Taip pat ži­no­ti­na, kad į plie­no plau­tu­vę bė­gan­čio van­dens gar­sas gir­dė­sis la­biau ne­gu ki­tų me­džia­gų plau­tu­vė­se. Jei­gu plau­tu­vės pa­vir­šius ne­nu­sau­si­na­mas, ant jo lie­ka van­dens kal­kių ir pirš­tų žy­mių, plie­no plau­tu­vės bū­na tik pil­kos me­ta­lo spal­vos.

Ren­kan­tis ne­rū­di­jan­čio plie­no plau­tu­vę taip pat at­kreip­ki­te dė­me­sį, ar ji štam­puo­ta – pa­ga­min­ta iš iš­ti­si­nio plie­no lakš­to, ar iš ke­lių lakš­tų, t.y. du­buo su­vi­rin­tas su rė­mu. Nors ne spe­cia­lis­tui at­ro­dy­tų, kad štam­puo­tos plau­tu­vės pa­tva­res­nės, ta­čiau taip nė­ra. At­ski­rų plie­no lakš­tų plau­tu­vės ga­mi­na­mos iš sto­res­nio plie­no, su­vi­ri­ni­mo vie­to­se yra dvi­gu­bo sto­rio, jos ma­žiau sklei­džia triukš­mą te­kant van­de­niui ir yra sta­bi­les­nės. Ka­dan­gi štam­pa­vi­mas yra daug grei­tes­nis ga­my­bos bū­das, ge­ro­kai ski­ria­si ir ga­mi­nių kai­na.

Gra­ni­ti­nės plautuvės

Jų me­džia­gos su­dė­tis – 80 proc. na­tū­ra­laus gra­ni­to ir 20 proc. akri­lo, ku­ris su­tei­kia elas­tiš­ku­mo, dėl to ne­su­duš į to­kią plau­tu­vę nu­kri­tęs in­das. Ka­dan­gi di­džią­ją šių plau­tu­vių me­džia­gos da­lį su­da­ro na­tū­ra­lus gra­ni­tas, jos ir va­di­na­mos gra­ni­ti­nė­mis. Ter­mi­nai „dirb­ti­nis gra­ni­tas“ ar „ak­mens ma­sė“, ku­riais api­bū­di­na­mos šio ti­po plau­tu­vės, anot „Fran­ke“ at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Na­ce­vi­čiaus, ne­tu­ri nie­ko bend­ro su gra­ni­tu ir ati­tin­ka­mo­mis jo sa­vy­bė­mis.

Gra­ni­ti­nių plau­tu­vių me­džia­ga šil­ta, kie­ta ir at­spa­ri brai­žy­mui. Kaip sa­ko R. Na­ce­vi­čius, jei su va­ri­ne mo­ne­ta iš vi­sos jė­gos ban­dy­si­me įbrėž­ti žy­mę plau­tu­vės pa­vir­šiu­je, mo­ne­ta nu­dils, o plau­tu­vė­je, nu­plo­vus va­rio li­ku­čius, žy­mės ne­liks.

Jei­gu van­duo kal­kin­gas, gra­ni­to pa­vir­šiu­je il­gai­niui ga­li at­si­ras­ti kal­kių žy­mių. Kal­kių ap­na­šos leng­vai nu­va­lo­mos bui­ti­niais nu­kal­kin­to­jais ar­ba ci­tri­nos rūkš­ti­mi kriauk­lė vėl at­ro­do kaip nau­ja. Jei plau­tu­vė iš švie­saus ar bal­to gra­ni­to, ga­li lik­ti dė­mių nuo il­gam jo­je pa­lik­tų ka­vos ar ar­ba­tos tirš­čių.

Tek­to­ni­to plautuvės

Tai nau­jau­sia ino­va­ty­vi „Fran­ke“ me­džia­ga, plau­tu­vės iš tek­to­ni­to rin­ko­je pa­si­ro­dė tik šie­met. Tek­to­ni­tas iš­gau­na­mas iš plas­ti­ko, deng­to stik­lo pluoš­tu. Nors plas­ti­kas iki šiol ne­bu­vo lai­ko­mas at­spa­ria ir tin­ka­ma plau­tu­vėms me­džia­ga, ta­čiau nau­ja tech­no­lo­gi­ja ir stik­lo pluoš­tas da­ro jį ne­įvei­kia­mu. Vi­zua­liai ir at­spa­ru­mo sa­vy­be­mis nau­jo­ji me­džia­ga pa­na­ši į gra­ni­tą, bet yra daug leng­ves­nė. Ne­ži­nant, kad tai tek­to­ni­to plau­tu­vė, nuo gra­ni­to ti­krai ne­ats­kir­si, spal­vų ga­ma ir­gi jį pri­me­na, tik kai­na apie 40 proc.ma­žes­nė nei gra­ni­to plau­tu­vių.

Kaip mi­nė­ta, tek­to­ni­to plau­tu­vės pa­na­šios į gra­ni­to, ne­tgi jį len­kia len­gu­vu­mu, di­des­niu at­spa­ru­mu smū­giams, pa­pras­tes­niu mon­ta­vi­mu. Dėl ma­ti­nės teks­tū­ros kie­to pa­vir­šiaus tek­to­ni­to plau­tu­vės be­veik ne­rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros, pa­vir­šius ne­įge­ria skys­čių ir ja­me ne­lie­ka žy­mių, jis at­spa­rus smū­giams ir įbrė­ži­mams.

Plau­tu­vės dy­dis ir forma

Po plau­tu­vės me­džia­gos pa­si­rin­ki­mo ki­tas žings­nis – plau­tu­vės for­ma. Jų yra įvai­rių, vi­sas su­nku iš­var­din­ti, va­rian­tų – be­ga­lė. Plau­tu­vės for­ma iš es­mės pri­klau­so nuo vir­tu­vės sti­liaus, spin­te­lės mat­me­nų – ar tai bus kla­si­ki­nis kvad­ra­tas, aps­kri­ti­mas ar mo­der­nes­nis pa­il­gas sta­čia­kam­pis.

Ta­čiau vi­sa­da pra­ktiš­kiau, jei tik yra ga­li­my­bė, pa­si­rink­ti di­des­nę ir gi­les­nę plau­tu­vę, ne­tgi tuo at­ve­ju, jei ga­mi­na­te ne­daug ir nau­do­ja­te in­dap­lo­vę. Juk svar­bu, kad plau­tu­vė­je bū­tų pa­to­gu pa­merk­ti ir iš­plau­ti ke­pi­mo skar­dą, nu­plau­ti obuo­lius, dar­žo­ves.