Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Inovacijos statyboje grąžina prie kanapių ir šiaudų

Tiek sta­ty­bų sek­to­riu­je, tiek rin­ko­je ga­li­ma ras­ti spren­di­mų, ku­rie prieš ke­le­tą me­tų dar at­ro­dė tar­si to­li­mos at­ei­ties pro­jek­tas.
Nuotraukos
Pri­tai­kant nau­jus moks­li­nius ty­ri­mus ir ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas na­no lyg­me­ny­je, ga­li­ma gau­ti stul­bi­na­mų re­zul­ta­tų, iš­ran­dant nau­jas ar to­bu­li­nant jau esa­mas me­džia­gas ir kons­truk­ci­jas.

Tiek sta­ty­bų sek­to­riu­je, tiek rin­ko­je ga­li­ma ras­ti spren­di­mų, ku­rie prieš ke­le­tą me­tų dar at­ro­dė tar­si to­li­mos at­ei­ties pro­jek­tas. Taip sa­ko Er­nes­tas Iva­naus­kas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir kons­truk­ci­jų ty­ri­mų cen­tro di­rek­to­rius. Pa­sak moks­li­nin­ko, kas­met sta­ty­bos sek­to­riu­je at­si­ran­da nau­jų ar pa­to­bu­lin­tų sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir kons­truk­ci­nių spren­di­mų.

Ernestas Ivanauskas

Ši­lu­mos saugotojai

„Ky­lant nau­jiems sta­ti­niams ir įsi­bė­gė­jant pa­sta­tų re­no­va­ci­jos pro­ce­sui, vi­siems ak­tua­lu pa­nau­do­ti ne tik se­niai ži­no­mas ši­lu­mą izo­liuo­jan­čias me­džia­gas, bet ir to­kias, ku­rios ga­mi­na­mos iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ir įvai­rių ga­my­bos at­lie­kų“, – KTU pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė jis.

Vie­nos to­kių – me­die­nos ir ka­na­pių pluoš­to plokš­tės sto­gų ar sie­nų re­no­va­ci­jai, pa­to­bu­lin­tos ak­mens ma­sės pluoš­to ver­ti­ka­liai orien­tuo­tos plokš­tės po­že­mi­nių ga­ra­žų ir ne­šil­do­mų pa­tal­pų šil­ti­ni­mui iš vi­daus, pūs­to stik­lo gra­nu­lės, nau­do­ja­mos aliu­mi­nio pro­fi­liuo­se, taip pa­di­di­nat prieš­gais­ri­nę sau­gą.

„E­ko­lo­giš­ki ka­na­pių blo­ke­liai – al­ter­na­ty­vi sta­ty­bi­nė me­džia­ga, pa­ga­min­ta iš ka­na­pių spa­lių ir ri­ša­mo­sios me­džia­gos, ga­lin­ti pa­keis­ti leng­vo­jo be­to­no blo­ke­lius, nau­do­ja­mus pa­sta­tų sta­ty­bai“, – pa­sa­ko­jo E. Iva­naus­kas.

Jo tei­gi­mu, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je, kaip ir šiuo me­tu, do­mi­nuos leng­vų kons­truk­ci­jų ma­da – aliu­mi­nio ir stik­lo pluoš­to po­li­me­ri­niai ga­mi­niai, nes jie žy­miai at­spa­res­ni įvai­riems ap­lin­kos po­vei­kio ko­ro­zi­jų rū­šims ir aukš­toms tem­pe­ra­tū­roms. Taip pat vis daž­niau bus su­tin­ka­mi stik­lo ga­mi­niai su sa­vai­me nu­si­va­lan­čiu pa­vir­šiu­mi.

„Ma­nau, kad bus la­bai po­pu­lia­ru sta­ty­ti pa­sta­tus iš eko­lo­giš­kų sta­ty­bi­nių me­džia­gų. Do­mi­nuos įvai­rūs blo­ke­liai iš pluoš­ti­nių me­džia­gų, su­riš­tų įvai­rių rū­šių ri­šik­liais“, – sa­ko moks­li­nin­kas.

Dar­nio­ji sta­ty­ba tam­pa tendencija

E. Iva­naus­kas ma­no, kad dar­nią­ją sta­ty­bą, ma­žai vei­kian­čią ap­lin­ką ir žmo­gų, gal­būt ir ga­li­ma pa­va­din­ti ten­den­ci­ja.

„Nea­be­jo­ti­na, kad ku­riant dar­nią ap­lin­ką ir sie­kiant eko­lo­giš­kai ino­va­ty­vios ša­lies įvaiz­džio, svar­bu kreip­ti dė­me­sį į kli­ma­to kai­tos prob­le­mas, kaip iš­me­ta­mų­jų ter­ša­lų ir du­jų kie­kį, ener­giš­kai efek­ty­vių pa­sta­tų kie­kio di­di­ni­mą, eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių nau­do­ji­mą ir vie­šo­jo trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros plė­ti­mą“, – tvir­ti­na jis.

KTU moks­li­nin­ko tei­gi­mu, čia la­bai svar­bią vie­tą uži­ma ir at­lie­kų per­dir­bi­mas (nuo­te­kų dumb­lo an­tri­nis pa­nau­do­ji­mas ce­men­ti­nė­se sis­te­mo­se ar jo de­gi­ni­mas), bio­ku­ro ka­ti­li­nė­se be­si­kau­pian­čių me­die­nos pe­le­nų pa­nau­do­ji­mas ir rū­šia­vi­mas.

Jo tei­gi­mu, to­kios sta­ty­bi­nės me­džia­gos kaip mo­lis, ak­muo ar smil­tai­nis sta­ty­bo­je nau­do­ja­mi jau la­bai se­niai, o na­tū­ra­lus ak­muo (mar­mu­ras, gra­ni­tas, do­lo­mi­tas) vi­sa­da bu­vo po­pu­lia­rus in­ter­je­ro ir ap­dai­los ele­men­tas.

Iš šiau­dų – eko­lo­giš­kas būstas

„Kal­bant apie sta­ty­bas tik­tų po­sa­kis – „Nau­ja, se­niai pa­mirš­ta se­na“. Šiuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­eng­tas nau­ja­sis reg­la­men­tas bei ki­ti at­nau­jin­ti sta­ty­bi­nės pro­duk­ci­jos ban­dy­mo stan­dar­tai ap­ra­šo bei reg­la­men­tuo­ja an­tri­nių ža­lia­vų pa­nau­do­ji­mą (įvai­rių at­lie­kų per­dir­bi­mas, la­kių­jų pe­le­nų pa­nau­do­ji­mas bei tru­pin­to be­to­no pa­nau­do­ji­mas). Ak­cen­tuo­ja­mas at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių bei na­tū­ra­lių eko­lo­giš­kų me­džia­gų nau­do­ji­mas“, – sa­ko moks­li­nin­kas.

E. Iva­naus­ko tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je at­si­ran­dan­ti šiau­di­nė sta­ty­ba – la­biau vie­ne­ti­niai reiš­ki­niai, ku­rie la­biau tin­ka­mi kul­tū­ri­nių ir pa­vel­di­nių, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se esa­mų sta­ti­nių at­nau­ji­ni­mui, bei nau­jų sta­ti­nių sta­ty­bai. Tai la­biau gam­tos prie­globs­ty­je tin­ka­mas eko­lo­gi­nis sta­ty­bos va­rian­tas.

„Ta­čiau, tu­rint ome­ny­je, kad nau­do­jant šiau­dus, kaip an­tri­nį pro­duk­tą (at­lie­ką) ir ži­nant kad jų ši­lu­mi­nės sa­vy­bės ti­krai pa­na­šios kaip eko­va­tos, ti­krai nau­do­ti yra pui­ku, taip pa­sta­to­mas eko­lo­giš­kas būs­tas ir tva­riai nau­do­ja­mi gam­tos iš­tek­liai. Ki­taip ta­riant tai kiek­vie­no pa­si­rin­ki­mo tei­sė, ta­čiau bū­ti­na per­ka­mą pro­duk­ci­ją įver­tin­ti pa­gal ši­lu­mos izo­lia­ci­nėms me­džia­goms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir tu­rė­ti ome­ny­je, kad ne vė­liau kaip nuo 2020 m. vi­si gy­ve­na­mie­ji pa­sta­tai pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus pri­va­lės bū­ti nu­li­nės ener­gi­jos su­var­to­ji­mo kla­sės“, – pri­me­na jis.